Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Sadzobník poplatkov - sociálne služby

Sadzobník správnych poplatkov (zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch - položka 34a) na úseku sociálnych služieb

Oslobodenie od poplatku

 • Od poplatku podľa položky 34a) sú oslobodené fyzické osoby alebo právnické osoby, ktoré neposkytujú sociálnu službu s cieľom dosiahnuť zisk.
 • Poplatok za vyhotovenie výpisu z registra poskytovateľov sociálnych služieb sa nevyberie za vyhotovenie prvého výpisu poskytovateľovi sociálnej služby pri jeho registrácii alebo pri každej zmene zápisu v registri. 

Zápis, zmena, vyhotovenie a výmaz v registri sociálnych služieb

Správne poplatky - položka 34a) na úseku sociálnych služieb
Platby - úkon Poplatok pre fyzické osoby Poplatok pre právnické osoby

Zápis do registra poskytovateľov sociálnych služieb

66 EUR

66 EUR

Zápis do registra poskytovateľov sociálnych služieb - úkon podaný elektronicky 

 33 EUR

33 EUR

Zápis zmeny v registri poskytovateľov sociálnych služieb

10 EUR

  10  EUR

Zápis zmeny v registri poskytovateľov sociálnych služieb - úkon podaný elektronicky 

5 EUR

 5 EUR

Vyhotovenie výpisu z registra poskytovateľov sociálnych služieb    5 EUR  5 EUR
Vyhotovenie výpisu z registra poskytovateľov sociálnych služieb - úkon podaný elektronicky   2,5 EUR

  2,5 EUR

Výmaz z registra poskytovateľov sociálnych služieb  

33 EUR

 33 EUR

Výmaz z registra poskytovateľov sociálnych služieb - úkon podaný elektronicky 

 16,50 EUR

 16,50 EUR

Zníženie poplatkov pri elektronickom podaní

 

§ 6 odsek 2

Ak sa úkony a konania vykonávajú na základe návrhu podaného elektronickými prostriedkami alebo prostredníctvom integrovaného obslužného miesta5) a ak tento zákon pri jednotlivých položkách sadzobníka neustanovuje inak, sadzba poplatku je 50 % z poplatku určeného podľa sadzobníka; v týchto prípadoch sa však poplatok znižuje najviac o 70 eur. Ak sú súčasťou návrhu prílohy, uplatní sa znížená sadzba poplatkov podľa prvej vety len vtedy, ak sú tieto prílohy v elektronickej podobe.

Spôsob úhrady poplatku

 • Poplatok sa je splatný pri podaní, ktoré smeruje k vykonaniu úkonu (zápis, zápis zmeny, vyhotovenie výpisu, výmaz). 
 • Úhrada poplatku na účet PSK vedený v Štátnej pokladnici č.: IBAN: SK94 8180 0000 0070 0051 9138.
 •  Pri úhrade je potrebné uviesť do správy pre prijímateľa:“ REGISTRÁCIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY.“

Tlačiť Nápoveda Odoberať zmeny Odoslať
Hodnotenie: 0/5
Hlasovalo: 0
Hodnotenie
Publikované: 16.10.2017 / Aktualizované: 02.05.2022 HoreTlačiť