Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Informácie o regióne

Poskytovanie informácií o regióne

Zverejnenie aktuálnych faktografických informácií o Prešovskom kraji vo forme stručných textov, grafov, tabuliek, mapiek, fotografií, odkazov na iné tematicky príslušné stránky.

Popis služby

Táto služba poskytuje základné faktografické informácie o Prešovskom kraji informácií doplnené grafickým materiálom, odkazmi s tematicky príbuznými informáciami.

Základné údaje

Základné informácie o kraji k 31.12.2017 (zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky):

Mapa PSK (obrázok jpg) - klikni pre zväčšenie obrázka

Mapa PSK rozdelená podľa okresov (obrázok) - klikni pre zväčšenie
 • Rozloha: 8 973 km2
 • Počet obyvateľov: 823 826 
 • Hustota osídleniana 1 km2: 91,73 obyvateľov/km2
 • Počet okresov: 13
 • Počet obcí: 665 
 • z toho počet miest: 23
 • Sídlo kraja: Prešov (175 286 obyvateľov okresu)
 • Podiel mestského obyvateľstva (%): 47,1 %
 • Ekonomicky aktívne obyvateľstvo (tis. osôb):  401
 • Podiel obyvateľov vo vekovej skupine 0-14 rokov (%): 17,93
 • Podiel obyvateľov vo vekovej skupine 15-64 rokov (%): 68,62
 • Podiel obyvateľov vo vekovej skupine 65 rokov a viac (%):  13,45
 • Priemerný vek (roky): 38,33

Administratívne sa Prešovský kraj delí na 13 okresov: Bardejov, Humenné, Kežmarok, Levoča, Medzilaborce, Poprad, Prešov, Sabinov, Snina, Stará Ľubovňa , Stropkov , Svidník , Vranov nad Topľou. V Prešovskom kraji je 665 obcí, z toho má 23 štatút mesta.

Prešovský kraj sa nachádza v severovýchodnej časti Slovenskej republiky. Slovensko je administratívne členené na 8 vyšších územných celkov. Prešovský kraj je spomedzi všetkých krajov najľudnatejší a podľa rozlohy je druhým najväčším krajom na Slovensku. Tvoria ho historické regióny severného, stredného a čiastočne južného Spiša, horného a dolného Šariša a horného Zemplína.

Kraj sa rozprestiera v smere západ - východ. Dĺžkou 250 km približne trikrát prekonáva svoju šírku. Vypĺňa celú severovýchodnú časť Slovenska (je najvýchodnejším krajom SR). Prešovský kraj má spoločné hranice s dvoma samostatnými štátmi, Poľskom (360 km), Ukrajinou (38 km) a s troma slovenskými krajmi, Košickým, Banskobystrickým a Žilinským samosprávnym krajom.

Počtom obyvateľov si drží Prešovský kraj celoslovenský primát. Hustota zaľudnenia v kraji je druhá najnižšia medzi všetkými regiónmi Slovenska. V mestách žije takmer 50 % obyvateľov kraja. Sídlom kraja je tretie najväčšie mesto Slovenska, Prešov (91 767 obyvateľov). Prešovský kraj má viac ako 60 percent obyvateľov v produktívnom veku a takmer 23% v predproduktívnom. Priemerný vek obyvateľov Prešovského kraja predstavuje len 34 rokov. Vysokoškolsky vzdelaných je necelých 10 percent obyvateľov. Očakávame však, že ich podiel v najbližších rokoch výraznejšie narastie.

Regionálny hrubý domáci produkt za posledné roky pravidelne rastie, i keď jeho výška je stále hlboko pod priemerom EÚ. V roku 2000 dosiahol objem 83,7 mld. Sk, čo mierne presahuje 2 mld. eur.

Najvýznamnejšie odvetvie hospodárstva predstavuje obchodná činnosť. Jej podiel na celkových tržbách kraja tvorí 44,5%. Obchodu sa v kraji venuje najviac podnikateľských subjektov. Ďalšími významnými odvetviami je priemyselná a výroba a stavebná produkcia. Vzhľadom na potenciál, ktorý má tento región v oblasti cestovného ruchu, máme veľké rezervy v oblasti poskytovania hotelových a reštauračných služieb. Ich podiel na tržbách kraja dosahuje len 0,6%. Veľkou výhodou priemyslu v kraji je jeho diverzifikácia. Medzi najdôležitejšie priemyselné odvetvia patria drevospracujúci priemysel, elektrotechnický, chemický, textilný a odevný, strojársky a potravinársky priemysel.

Prešovský kraj je prihraničným regiónom. Z hľadiska geografickej polohy ho to predurčuje na rozvíjanie vzťahov a medzinárodnej spolupráce so svojimi susedmi. Z hľadiska dopravnej polohy má významné postavenie pre celé východné Slovensko, najmä pre styk so svojimi susedmi, a to v cestnej aj železničnej doprave. Územím kraja prechádza medzinárodná komunikácia E 50 v smere západ – východ z Českej republiky na Ukrajinu. Dôležitý je diaľničný úsek D 1 Prešov – Košice s postupným prepojením smerom na západ cez vybudovaný tunel Branisko. Prešovským krajom prechádza železničná magistrála z Českej republiky cez Žilinu do Košíc smerom na ukrajinské hranice. Významná je aj trať pretínajúca celé východné Slovensko od juhu na sever, ktorá smeruje z Maďarska cez Prešov a Orlov až do Poľska. Popradské letisko, ako najvyššie položené medzinárodné letisko v strednej Európe (718 m n. m.), spája celý región s viacerými svetovými destináciami.

Odkazy na ďalšie informácie o Prešovskom kraji

Mapový portál

Rozvojové dokumenty

Strategické dokumenty týkajúce sa Prešovského kraja na obdobie 2014 - 2020

Logo PHSR PSK 2014 -2020 - odkaz na stránku PHSRLogo RIUS PSK 2014 -2020 - odkaz na stránku RIUS Severovýchod Slovenska - Krajská organizácia cestovného ruchu

Lehota vybavenia služby

Zákonná lehota na vybavenie služby je 30 dní.

Správne poplatky

Táto služba nie je spoplatnená, ak je vybavená výlučne elektronickým spôsobom. Inak sa účtuje poplatok v zmysle sadzobníka správnych poplatkov.

Dopĺňujúce informácie a podanie

Ak sú tieto informácie o Prešovskom kraji nepostačujúce, požiadajte nás konkrétne o informácie, ktoré hľadáte prostredníctvom mailu (na uvedené kontakty) alebo elektronického podania pomocou formulára. V prípade vyžiadania podrobnejších, resp. špecifických informácií, tieto budú poskytované individuálne, na základe konkrétnej požiadavky (t. z. v závislosti od druhu požadovanej informácie, bude zvolená aj forma jej poskytnutia).

Ochrana osobných údajov

Prešovský samosprávny kraj spracúva osobné údaje v súlade so  zákonom NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a v zmysle Zásad spracúvania osobných údajov fyzických osôb v Prešovskom samosprávnom kraji zverejnených na jeho webovom sídle.

Podanie

 

 

Kontakty

Odbor

Odbor strategického rozvoja
rozvoj@vucpo.sk

Kontakt

PaedDr. Martina Slivková, PhD.
martina.slivkova@vucpo.sk
tel: 051/7081 501

Web

 

Podania

Súvisiaca legislatíva

 • Zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu
 • Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám
 • Zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja
 • Zákon č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov
 • Zákon č.528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov ES v znení zákona č 266/2009 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach

Životné situácie

 • Slobodný prístup k informáciám utajované skutočnosti archívy
Tlačiť Nápoveda Odoberať zmeny Odoslať
Hodnotenie: 5/5
Hlasovalo: 1
Hodnotenie
Publikované: 09.02.2016 / Aktualizované: 07.01.2019 HoreTlačiť