Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

Dôležitý oznam!

Práve sa nachádzate na starom webovom sídle Prešovského samosprávneho kraja po-kraj.sk, ktorý slúži na archívne účely.

Všetky aktuálne informácie nájdete na novej adrese: www.psk.sk
 

 

 
Späť

Slobodný prístup získania informácií - spôsob

Informovanie o mieste, lehote a spôsobe, akým možno získať informácie podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám

Informácie ako požiadať o sprístupnenie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.

Popis služby 

Prešovský samosprávny kraj (ďalej len PSK) umožňuje občanovi právo žiadať sprístupnenie informácií v zmysle zákona 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám (ďalej len infozákon). Informácie v zmysle tohto zákona poskytuje PSK prostredníctvom žiadosti. Odborným gestorom realizácie zákona o slobodnom prístupe k informáciám je Kancelária riaditeľa Úradu PSK, Oddelenie organizačné, registratúry a krízového riadenia. Poznámka: Informácie o možnosti podania žiadosti, návrhu, podnetu, sťažnosti alebo iného typu podania -  okrem podaní podľa zákona 211/2000 nájdete v časti Žiadosť, podnet, návrh, sťažnosť.

Žiadosť o informácie

Informácie sa získavajú pomocou žiadosti, ktorá musí obsahovať tieto náležitosti:

 1. ktorej povinnej osobe je určená,
 2. meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa,
 3. adresu pobytu alebo sídla žiadateľa, kontaktné údaje
 4. požadované informácie, ktorých sa žiadosť týka,
 5. aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje.

Miesto, čas a spôsob podania žiadosti

Žiadosť je možné podať nasledovným spôsobom:

Žiadosť je možné podať osobným doručením, ústne alebo telefonicky počas pracovných dní v čase od 8.00 do 15.00 h. Žiadosti podané faxom a elektronicky možno podávať bez časového obmedzenia.

Miesto, lehota a spôsob podania opravného prostriedku

Doručený opravný prostriedok (odvolanie) proti rozhodnutiu úradu o odmietnutí požadovanej informácie odstúpi gestor bez zbytočného odkladu odvolaciemu orgánu. Odvolacím orgánom je Okresný úrad (§ 22 ods. 2 zákona č.302/2001 Z. z. v spojení s § 4 ods. 2, písm. c, z. č. 180/2013 Z. z. o organizácií miestnej štátnej správy a doplnení niektorých zákonov a s § 19 ods. 1, 2 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám).

Rozhodnutie o odmietnutí žiadosti možno preskúmať v súdnom konaní podľa § 177 a nasl. zákona č 162/2013 Z. z. správny súdny poriadok po nadobudnutí právoplatnosti v dôsledku využitia súdneho opravného prostriedku.

Lehota vybavenia služby

Žiadosť o sprístupnenie informácií povinná osoba vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do ôsmich pracovných dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti podľa  § 14 ods. 2 a 3 zákona 211/2000 Z. z. a do 15 pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe v prístupnej forme podľa § 16 ods. 2 písm. a) zákona 211/2000 Z. z., ak tento zákon neustanovuje inak.

Zo závažných dôvodov môže povinná osoba predĺžiť lehotu, najviac však o osem pracovných dní a o 15 pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe v prístupnej forme podľa § 16 ods. 2 písm. a )zákona 211/2000 Z. z. zo závažných dôvodov podľa § 17 ods. 2 písm. a) až c) zákona 211/2000 Z. z.

Ak predmetom žiadosti je získanie informácií, ktoré už boli zverejnené, povinná osoba môže bez zbytočného odkladu, najneskôr však do piatich dní od podania žiadosti, namiesto sprístupnenia informácií žiadateľovi oznámiť údaje, ktoré umožňujú vyhľadanie a získanie zverejnenej informácie.

Ak žiadateľ trvá na sprístupnení zverejnených informácií, povinná osoba mu ich sprístupní, pričom lehota na sprístupnenie začína plynúť dňom, keď žiadateľ oznámil, že trvá na priamom sprístupnení informácie.

Správne poplatky

Táto služba nie je spoplatnená, ak je vybavená výlučne elektronickým spôsobom. Inak sa účtuje poplatok v zmysle sadzobníka správnych poplatkov.

Doplňujúce informácie

Ak ste nenašli, čo ste hľadali, ďalšie informácie o danej službe je možné získať prostredníctvom -  webovej stránky Úradu PSK, telefonicky, mailom na uvedených kontaktoch, elektronickým podaním pomocou elektronického formulára, poštou či osobne na adrese: Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Kancelária riaditeľa Úradu PSK, Oddelenie organizačné, registratúry a krízového riadenia, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov.

Podanie

Prostredníctvom tejto služby je možné získať ďalšie doplňujúce informácie k spôsobu podávania žiadostí podľa infozákona -  elektronické podanie priamo z portálu PSK vyplnením elektronického formulára - všeobecné elektronické podanie. Podanie možno podať  aj klasickým spôsobom - prostredníctvom pošty, e-mailu alebo osobne na uvedených kontaktoch. 

Ochrana osobných údajov

Prešovský samosprávny kraj spracúva osobné údaje v súlade so  zákonom NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a v zmysle Zásad spracúvania osobných údajov fyzických osôb v Prešovskom samosprávnom kraji zverejnených na jeho webovom sídle.

Upozornenie

Táto služba je prioritne určená na získanie podrobných informácií ako podávať žiadosť podľa zákona 211/2000, neslúži na konkrétne podanie žiadosti. Samotnú žiadosť v zmysle infozákona môžete podávať prostredníctvom služby Žiadosť o poskytnutie informácie podľa zákona 211/2000 Z. z., kde nájdete aj potrebné elektronické formuláre. 

 

Kontakty

Odbor

Kancelária riaditeľa
oddelenie organizačné, registratúry a krízového riadenia

Kontakt

JUDr. PhDr. Pavol Gojdič, PhD.
pavol.gojdic@vucpo.sk
info@vucpo.sk
051/70 81 309

Podania

Životné situácie

 • Slobodný prístup k informáciám utajované skutočnosti archívy
Tlačiť Nápoveda Odoberať zmeny Odoslať
Hodnotenie: 0/5
Hlasovalo: 0
Hodnotenie
Publikované: 09.02.2016 / Aktualizované: 10.01.2019 HoreTlačiť