Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Dotácie na kultúru

Poskytovanie dotácií na kultúru

Prešovský samosprávny kraj poskytuje dotáciu z vlastných príjmov v oblasti kultúry na tvorbu, rozvoj, ochranu, obnovu a prezentáciu duchovných a kultúrnych hodnôt. Prostredníctvom tejto služby je možné elektronicky požiadať o poskytnutie dotácie.

Popis služby

Všeobecné informácie o poskytovaní dotácie

Prešovský samosprávny kraj poskytuje dotácie z vlastných príjmov poskytuje dotácie z vlastných príjmov v súlade s  VZN PSK č.57/2017 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja

Konkrétne znenie výziev na predkladanie žiadosti o poskytovanie dotácií v jednotlivých oblastiach (vrátane termínov na predkladanie a podmienok poskytnutia dotácie) schvaľuje Zastupiteľstvo PSK na základe schváleného rozpočtu na príslušný rok a následne zverejňuje Úrad PSK.

O pridelenie dotácie na základe zverejnenej výzvy môžu žiadať iba subjekty (v zmysle  Čl. II ods. 1 VZN č. 57/2017), ktorými sú:  obce nachádzajúce sa na území PSK, ak nejde o financovanie spoločných úloh podľa § 8 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách, právnické osoby, ktoré spĺňajú podmienky podľa § 8 ods. 5 zákona o rozpočtových pravidlách a fyzické osoby – podnikatelia, ktorí spĺňajú podmienky podľa § 8 ods. 5 zákona o rozpočtových alebo ďalšie subjekty určené schválenou konkrétnou výzvou.

Dotácie na kultúru

Prešovský samosprávny kraj môže poskytnúť dotácie v oblasti kultúry len v súlade so  Všeobecne záväzným nariadením PSK č. 57/2017 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK a realizuje sa prostredníctvom Programu 2 „KULTÚRA“ a jeho podprogramov:

 • Podprogram 2.1- kapitálové (investičné) výdavky - Rekonštrukcia, modernizácia a stavebné úpravy kultúrnych pamiatok a pamätihodností obce/mesta, kultúrnych domov a priestranstiev na konanie kultúrnych podujatí a ich vybavenie hnuteľným majetkom investičného charakteru.
 • Podprogram 2.2 – bežné (neinvestičné) výdavky -  Oprava a údržba kultúrnych pamiatok a pamätihodností obce/mesta, kultúrnych domov a priestranstiev na konanie kultúrnych podujatí a ich vybavenie hnuteľným majetkom neinvestičného charakteru.
 • Podprogram 2.3 – bežné (neinvestičné) výdavky - Nehmotné kultúrne dedičstvo – podpora usporiadania kultúrnych podujatí a edičná činnosť (vydávanie publikácií, CD nosičov a podobne ).

 • Podprogram 2.4 – kapitálové (investičné) výdavky – Mariánske pútnické miesta
  • Rekonštrukcia, modernizácia a stavebné úpravy sakrálnych objektov a objektov slúžiacich pre duchovnú činnosť, ktoré sa týkajú Mariánskych pútnických miest a ich vybavenie hnuteľným majetkom investičného charakteru.
  •  Výstavba nových sakrálnych objektov a objektov slúžiacich pre duchovnú činnosť, ktoré sa týkajú Mariánskych pútnických miest a ich vybavenie hnuteľným majetkom investičného charakteru
 • Podprogram 2.5 – bežné (neinvestičné) výdavky – Mariánske pútnické miesta

  • Oprava a údržba sakrálnych objektov a objektov slúžiacich pre duchovnú činnosť, ktoré sa týkajú Mariánskych pútnických miest a ich vybavenie hnuteľným majetkom neinvestičného charakteru.

Do programov môžu byť zahrnuté projekty zamerané na realizáciu aktivít napĺňajúcich ciele jednotlivých programov.  Žiadosti sa predkladajú na PSK v termíne, ktorý je vždy uvedený vo výzve na predkladanie žiadostí.

Finančné prostriedky určené na dotácie v zmysle VZN sa vytvárajú v procese hospodárenia PSK, a to iba z vlastných príjmov PSK. V rámci procesu schvaľovania rozpočtu a jeho zmien na príslušný kalendárny rok zastupiteľstvo vyčlení objem finančných prostriedkov ako časť rozpočtovaných vlastných príjmov PSK s rozpisom na jednotlivé výzvy.

Bližšie informácie o realizovaných výzvach a poskytnutých dotáciách za minulé roky získate na stránke Poskytovanie dotácií v časti Úradná tabuľa.

 

 

Lehota vybavenia služby

Lehoty na - doručenie žiadostí o poskytnutie dotácie; formálnej kontroly a posudzovania žiadostí; schvaľovania žiadostí Zastupiteľstvom PSK oznámenie výsledkov procesu schvaľovania žiadostí žiadateľom a uzatváranie zmlúv sú stanovené konkrétnou vyhlásenou výzvou

Zverejnenie úspešných žiadateľov na webovom sídle PSK www.po-kraj.sk  je najneskôr do 10 dní od podpisu uznesenia Zastupiteľstva PSK.

Správne poplatky

Táto služba nie je spoplatnená, ak je vybavená výlučne elektronickým spôsobom. Inak sa účtuje poplatok v zmysle sadzobníka správnych poplatkov.

 

Doplňujúce informácie

Kontaktné osoby pre Program 2 "Kultúra":

 • Mgr. Beáta Majorošová, e- mail: beata.majorosova(at)vucpo.sk, tel. číslo: 051/ 70 81 755, miestnosť: 504 V. posch. (Pre správne odoslanie mailu je potrené nahradiť "(at)" zavináčom "@".)
 • Mgr. Helena Ragulská e-mail: helena.ragulska(at)vucpo.sk, tel. číslo 051/70 81 753, miestnosť: 504 V. posch. (Pre správne odoslanie mailu je potrené nahradiť "(at)" zavináčom "@".)

Ochrana osobných údajov

Prešovský samosprávny kraj spracúva osobné údaje v súlade so  zákonom NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a v zmysle Zásad spracúvania osobných údajov fyzických osôb v Prešovskom samosprávnom kraji zverejnených na jeho webovom sídle.

Podanie

Podanie je možné podať  klasickým spôsobom - prostredníctvom pošty, osobne na uvedených kontaktoch  alebo  elektronicky - elektronickým podaním pomocou elektronického formulára.

Prostredníctvom tejto služby je možné podať elektronické podanie priamo z portálu PSK pomocou príslušného elektronického formulára - žiadosť o dotáciu, doplnenie podania

USMERNENIE

Upresnenie k elektronickému podaniu žiadosti o dotácie podľa Výzvy na rok 2018 sa nachádza v tomto dokumente:

Príloha k výzve - pred vyplnením stiahnite a uložte súbor do svojho počítača:

 

 

Kontakty

Odbor

Odbor kultúry

Kontakt

Mgr. Beáta Majorošová
beata.majorosova(at)vucpo.sk
051/70 81 755

Mgr. Helena Ragulská
helena.ragulska(at)vucpo.sk
051/70 81 753

Web

Podania

Súvisiaca legislatíva

 • VZN č. 57/2017 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja
 • VZN č. 39/2014, ktorým sa mení a dopĺňa VZN PSK č. 15/2008 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja
 • VZN č. 44/2014, o zavedení a poskytovaní elektronických služieb a o zmene a doplnení niektorých všeobecne záväzných nariadení
 • Úplné znenie VZN PSK č. 15/2008 v znení VZN PSK č. 39/2014, ktoré mení a dopĺňa VZN PSK č. 15/2008
 • Úplné znenie VZN PSK č. 15/2008 v znení VZN PSK č. 44/2014, ktoré mení a dopĺňa VZN PSK č. 15/2008
 • Zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v platnom znení
 • Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení

Životné situácie

 • Dotácie
 • Kultúrne aktivity
 • Podpora kultúry
Tlačiť Nápoveda Odoberať zmeny Odoslať
Hodnotenie: 0/5
Hlasovalo: 0
Hodnotenie

Odporúčané stránky

  Kontakt

  Úrad PSK 
  Námestie mieru 2
  080 01 Prešov

  Infolinka: 051 / 70 81 111 

  Úradné hodiny pre verejnosť

  Úrad a podateľňa PSK 
  Pondelok - Štvrtok 

    8.00 - 15.00
  Piatok
   
  8.00 - 14.00

  PHSR 2014 -2020
  Publikované: 09.02.2016 / Aktualizované: 11.03.2019 HoreTlačiť