Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Predpisy, pokyny, inštrukcie, výkladové stanoviská PSK

Informovanie o predpisoch, pokynoch, inštrukciách, výkladových stanoviskách, podľa ktorých VÚC koná a rozhoduje alebo ktoré upravujú práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb vo vzťahu k VÚC

Zverejnenie informácií o predpisoch, pokynoch, inštrukciách, výkladových stanoviskách, podľa ktorých koná a rozhoduje alebo ktoré upravujú práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb vo vzťahu k Prešovskému samosprávnemu kraju.

Popis služby

Vyššie územné celky sa riadia platnou legislatívou Slovenskej republikyPostavenie a pôsobnosť úradu určuje § 21 zákona NR SR č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov.

Zastupiteľstvo PSK okrem iného schvaľuje všeobecne záväzné nariadenia PSK, ktoré sú platné a záväzné na území Prešovského samosprávneho kraja. PSK v zmysle zákona § 11 a 20 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a § 2 ods. 2 opatrenia Ministerstva financií SR č. 01/R/2003 z 9. decembra 2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien tovaru v pôsobnosti vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov vydáva cenové výmery v rámci Prešovského samosprávneho kraja. Cenové výmery sú rozhodnutia, ktorým PSK určuje  maximálne ceny tovaru.

Úrad je výkonným orgánom pre organizačné a administratívne veci Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja (ďalej len „zastupiteľstvo“), predsedu Prešovského samosprávneho kraja (ďalej len „predseda“) a ďalších orgánov zriadených zastupiteľstvom. Podrobnejšie informácie o organizačnej štruktúre PSK.

Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), ktorý je všeobecným procesno-právnym predpisom v oblasti výkonu štátnej správy, sa vzťahuje nielen na vydávanie rozhodnutí a ich vynucovanie (dodržiavanie podmienok), ale jeho základné pravidlá sa primerane používajú aj pri vydávaní osvedčení, posudkov, súhlasov, vyjadrení, odporúčaní a iných podobných opatrení (podľa osobitných predpisov a vykonávacích vyhlášok), ktoré nemajú povahu rozhodnutí.

Informácie o možnosti podať žiadosť, podnet, návrh, sťažnosti alebo podanie o poskytnutie informácie v zmysle infozákona (211/2000 Z. z.) nájdete na elektronickej tabuli na portáli PSK.

Lehota vybavenia služby

Lehota vybavenia služby závisí od charakteru daného predpisu a jeho súvisiacej platnej legislatívy.  

Správne poplatky

Táto služba nie je spoplatnená, ak je vybavená výlučne elektronickým spôsobom. Inak sa účtuje poplatok v zmysle sadzobníka správnych poplatkov.

Doplňujúce informácie

Ďalšie informácie o danej službe je možné získať prostredníctvom -  webovej stránky Úradu PSK, telefonicky, mailom na uvedených kontaktoch, elektronickým podaním pomocou elektronického formulára, poštou či osobne na adrese: Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Kancelária predsedu právne oddelenie, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov.

Ochrana osobných údajov

Prešovský samosprávny kraj spracúva osobné údaje v súlade so  zákonom NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a v zmysle Zásad spracúvania osobných údajov fyzických osôb v Prešovskom samosprávnom kraji zverejnených na jeho webovom sídle.

Ak chcete požiadať o doplňujúce údaje k tejto službe elektronicky, môžete tak urobiť prostredníctvom elektronického formulára - Všeobecné elektronické podanie. 

Podanie 

Kontakty

Odbor

Kancelária riaditeľa
oddelenie právne

Kontakt

Mgr. Ľuboš Keller
lubos.keller@vucpo.sk
051/70 81 143

JUDr. Lucia Kováčová
lucia.kovacova@vucpo.sk
051/70 81 140

JUDr. Mária Lukačíková
maria.lukacikova@vucpo.sk
051/70 81 141

JUDr. Mária Madzinová
maria.madzinova@vucpo.sk
051/70 81 142

Web

 

Podania

Životné situácie

 • Demokracia
Tlačiť Nápoveda Odoberať zmeny Odoslať
Hodnotenie: 0/5
Hlasovalo: 0
Hodnotenie

Odporúčané stránky

  Kontakt

  Úrad PSK 
  Námestie mieru 2
  080 01 Prešov

  Infolinka: 051 / 70 81 111 

  Úradné hodiny pre verejnosť

  Úrad a podateľňa PSK 
  Pondelok - Štvrtok 

    8.00 - 15.00
  Piatok
   
  8.00 - 14.00

  Publikované: 09.02.2016 / Aktualizované: 07.01.2019 HoreTlačiť