Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Všeobecne záväzné nariadenie

20/2010

VZN PSK č. 20/2010, o podmienkach poskytovania finančného príspevku akreditovanému subjektu, právnickej osobe, fyzickej osobe alebo obci na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na území Prešovského samosprávneho kraja

VZN PSK č. 20/2010 - pôvodné znenie - formát PDF (82,97 kB)
Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Zastupiteľstvo PSK dňa 22. júna 2010 uznesením č. 69/2010 a nadobúda platnosť dňom schválenia a účinnosť dňa 15. júla 2010. Nariadenie bolo zmenené a doplnené predpisom v znení VZN PSK č. 50/2015, ktoré je platné od 16. decembra 2015 a účinné od 1. januára 2016.

Úplné znenie VZN č. 20/2010 v zmysle VZN PSK č. 50/2015 - formát PDF (103,94 kB)
Všeobecne záväzné nariadenie PSK č. 50/2015 bolo v súlade s § 11 ods. 2 písm. a) zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) bolo schávlené Zastupiteľstvom PSK dňa 15. decembra 2015. Je platné od 16. decembra 2015 (dňa vyvesenia na úradnej tabuli) a účinné 1. januára 2016

Úplné znenie VZN č. 20/2010 v zmysle VZN PSK č. 50/2015 - formát PDF (84,16 kB)
Všeobecne záväzné nariadenie PSK č. 50/2015 bolo v súlade s § 11 ods. 2 písm. a) zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) bolo schávlené Zastupiteľstvom PSK dňa 15. decembra 2015. Je platné od 16. decembra 2015 (dňa vyvesenia na úradnej tabuli) a účinné 1. januára 2016.

Súvisiaca legislatíva

 • Zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v platnom znení
 • Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení
Tlačiť Nápoveda Odoberať zmeny Odoslať
Hodnotenie: 5/5
Hlasovalo: 2
Hodnotenie

Odporúčané stránky

  Kontakt

  Úrad PSK 
  Námestie mieru 2
  080 01 Prešov

  Infolinka: 051 / 70 81 111 

  Úradné hodiny pre verejnosť

  Úrad a podateľňa PSK 
  Pondelok - Štvrtok 

    8.00 - 15.00
  Piatok
   
  8.00 - 14.00

  Publikované: 09.02.2016 / Aktualizované: 06.03.2017 HoreTlačiť