Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Opravné prostriedky proti rozhodnutiam PSK

Informovanie o mieste, lehote a spôsobe podania opravného prostriedku a možnosti súdneho preskúmania rozhodnutia VÚC vrátane výslovného uvedenia požiadaviek, ktoré musia byť splnené

Informácia o mieste, lehotách a náležitostiach podania opravných prostriedkov, odvolaniach a žalôb proti rozhodnutiam vydaných Prešovským samosprávnym krajom.

Popis služby

Služba poskytuje možnosť získať informácie  o mieste, lehote a spôsobe podania opravného prostriedku a možnosti súdneho preskúmania rozhodnutia Prešovského samosprávneho kraja ( ďalej len “PSK“) vrátane výslovného uvedenia požiadaviek, ktoré musia byť splnené.

Účinnosť od 1. 7. 2016

Informovanie o mieste, lehote a spôsobe podania opravného prostriedku a možnosti súdneho preskúmania rozhodnutia VÚC vrátane výslovného uvedenia požiadaviek, ktoré musia byť splnené

Podľa § 22 zákona č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov (Zákon o samosprávnych krajoch) ak samosprávny kraj rozhoduje v správnom konaní v prvom stupni, odvolacím orgánom je v zmysle § 4 ods. 2 písm. c) zákona č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Okresný úrad v sídle kraja - t.j. pri rozhodovaní Prešovského samosprávneho kraje je to Okresný úrad Prešov, ak osobitný predpis neustanovuje inak.

Osobitný predpis môže ustanoviť, že odvolacím orgánom bude iný orgán napr. vecne príslušné ministerstvo.

Proti rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v platnom znení na príslušný odvolací orgán prostredníctvom Prešovského samosprávneho kraja a to v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia, ak osobitný zákon neustanovuje inú lehotu na odvolanie.

Okresný úrad v sídle kraja nemôže

  1. zmeniť v odvolacom konaní rozhodnutie vyššieho územného celku, ak bolo vydané vo veciach územnej samosprávy,
  2. preskúmať rozhodnutie vyššieho územného celku mimo odvolacieho konania

Rozhodnutie vyššieho územného celku po 1.7.2016 je možné preskúmať správnou žalobou v rozsahu a za podmienok daných ust. §§ 177 a nasl. zákona číslo 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok (ďalej len „SSP“).

Žalovaný

Podľa § 180 SSP žalovaným je orgán verejnej správy, ktorý rozhodol o riadnom opravnom prostriedku, ak je žalobcom fyzická osoba alebo právnická osoba. Ak osobitný predpis nepripúšťa riadny opravný prostriedok, žalovaným je orgán verejnej správy, ktorý vydal rozhodnutie alebo opatrenie.

Lehota na podanie správnej žaloby

Podľa § 181 SSP fyzická osoba alebo právnická osoba musí správnu žalobu podať v lehote dvoch mesiacov od oznámenia rozhodnutia orgánu verejnej správy alebo opatrenia orgánu verejnej správy, proti ktorému smeruje, ak tento zákon alebo osobitný predpis neustanovuje inak.

Zmeškanie lehoty nemožno odpustiť.

Náležitosti správnej žaloby

Podľa § 182 SSP vsprávnej žalobe sa musí okrem všeobecných náležitostí podania podľa § 57 SSP uviesť

 1. označenie druhu žaloby,
 2. označenie žalovaného, ďalších účastníkov podľa § 32 ods. 3 SSP a osôb zúčastnených na konaní podľa § 41 ods. 1 SSP,
 3. označenie napadnutého rozhodnutia alebo opatrenia a deň jeho vydania, prípadne označenie výrokov, ktoré žalobca napáda, ak sú tieto samostatné a oddeliteľné a žaloba nesmeruje voči celému rozhodnutiu alebo opatreniu,
 4. deň oznámenia napadnutého rozhodnutia alebo opatrenia žalobcovi podľa § 181 ods. 1 alebo deň právoplatnosti rozhodnutia o nevyhovení protestu prokurátora podľa § 181 ods. 2 alebo deň právoplatnosti napadnutého rozhodnutia alebo opatrenia podľa § 181 ods. 3 alebo uvedenie, že žalobca sa považuje za opomenutého účastníka,
 5. dôvody žaloby, z ktorých musí byť zrejmé, z akých konkrétnych skutkových a právnych dôvodov žalobca považuje napadnuté výroky rozhodnutia alebo opatrenia za nezákonné (ďalej len „žalobné body“),
 6. označenie dôkazov, ak ich žalobca navrhuje vykonať,
 7. vyjadrenie, či žalobca žiada nariadenie pojednávania; na neskoršiu žiadosť žalobcu o nariadenie pojednávania správny súd neprihliada,
 8. návrh výroku rozhodnutia (žalobný návrh).

K správnej žalobe musí byť pripojené

  1. splnomocnenie udelené advokátom, ak nejde o výnimky uvedené v § 49 ods. 1 a 2,
  2. potvrdenie o požadovanom vzdelaní žalobcu, jeho zamestnanca alebo člena podľa § 49 ods. 1,
  3. jedno vyhotovenie napadnutého rozhodnutia orgánu verejnej správy alebo opatrenia orgánu verejnej správy, ak nejde o opomenutého účastníka podľa § 179 ods. 1, alebo jedno vyhotovenie rozhodnutia orgánu verejnej správy o nevyhovení protestu prokurátora vydané v poslednom stupni, ak ide o správnu žalobu podanú prokurátorom.

Podľa § 183 SSP žalobca môže rozšíriť správnu žalobu alebo doplniť správnu žalobu o ďalší žalobný návrh alebo o ďalšie žalobné body len v lehote ustanovenej na podanie žaloby.

Zákon číslo 162/2015 Z.z.

Zákon číslo 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok, ktorý nadobudol účinnosť dňom 1.7.2016 („Vyňatok“)

Prechodné ustanovenia § 492

(1) Konania podľa tretej hlavy piatej časti Občianskeho súdneho poriadku (tretia hlava piatej časti - Rozhodovanie o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam správnych orgánov) začaté predo dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona sa dokončia podľa doterajších predpisov.

(2) Odvolacie konania podľa piatej časti Občianskeho súdneho poriadku (piata časť Občianskeho súdneho poriadku - Správne súdnictvo) začaté predo dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona sa dokončia podľa doterajších predpisov.

(3) Lehoty na podanie odvolania, ktoré začali plynúť predo dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona, plynú podľa doterajších predpisov a ich právne účinky zostávajú zachované.

Lehota vybavenia služby

Lehota vybavenia služby je uvedená v texte.

Správne poplatky

Táto služba nie je spoplatnená. Za podanie správnej žaloby proti rozhodnutiam vydaných Prešovským samosprávnym krajom sa platia súdne poplatky v zmysle z.č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov.

Doplňujúce informácie

Ďalšie informácie o danej službe je možné získať prostredníctvom -  webovej stránky Úradu PSK, telefonicky, mailom na uvedených kontaktoch, elektronickým podaním pomocou elektronického formulára, poštou či osobne na adrese: Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Kanceláriu predsedu oddelenie právne, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov.

Ochrana osobných údajov

Prešovský samosprávny kraj spracúva osobné údaje v súlade so  zákonom NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a v zmysle Zásad spracúvania osobných údajov fyzických osôb v Prešovskom samosprávnom kraji zverejnených na jeho webovom sídle.

Ak chcete požiadať o doplňujúce údaje k tejto službe elektronicky, môžete tak urobiť prostredníctvom elektronického formulára - Všeobecné elektronické podanie.

Podanie

 

 

Kontakty

Odbor

Kancelária riaditeľa PSK
oddelenie právne

Kontakt

Mgr. Ľuboš Keller
lubos.keller@vucpo.sk
051/70 81 143

JUDr. Lucia Kováčová
lucia.kovacova@vucpo.sk
051/70 81 140

JUDr. Mária Lukačíková
maria.lukacikova@vucpo.sk
051/70 81 141

JUDr. Mária Madzinová
maria.madzinova@vucpo.sk
051/70 81 142

Web

Podania

Súvisiaca legislatíva

 • Zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov
 • Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)
 • Zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok
 • Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám

Životné situácie

 • Účasť na veciach verejných
Tlačiť Nápoveda Odoberať zmeny Odoslať
Hodnotenie: 0/5
Hlasovalo: 0
Hodnotenie

Odporúčané stránky

  Kontakt

  Úrad PSK 
  Námestie mieru 2
  080 01 Prešov

  Infolinka: 051 / 70 81 111 

  Úradné hodiny pre verejnosť

  Úrad a podateľňa PSK 
  Pondelok - Štvrtok 

    8.00 - 15.00
  Piatok
   
  8.00 - 14.00

  Publikované: 09.02.2016 / Aktualizované: 07.01.2019 HoreTlačiť