Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Petície

Vybavovanie petícií

Služba pre podanie petície elektronickým spôsobom.

Popis služby

Postup pri prijímaní, evidovaní, vybavovaní a kontrole vybavovania petícií fyzických a právnických osôb v Prešovskom samosprávnom kraji upravujú Zásady vybavovania sťažnosti a petícií v Prešovskom samosprávnom kraji boli vypracované v súlade so zákonom č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach (ďalej aj „zákon o sťažnostiach“)  a zákonom č. 85/1990 Zb. o petičnom práve (ďalej aj „zákon o petičnom práve“) v zmysle zákona č. 242/1998 Z. z..

 • Zásady vybavovania sťažností a petícií v PSK (nové, vydanie 2015) - dokument na stiahnutie vo formáte PDF (126 kB) 
 • Zásady vybavovania sťažností a petícií v PSK - webová stránka vo formáte HTML
 • Schválené: 27. 10. 2015, Účinné: 27. 10. 2015 (dňom schválenia) - Dňom nadobudnutia účinnosti týchto zásad, rušia sa Zásady vybavovania sťažností a petícií v podmienkach Prešovského samosprávneho kraja, ktoré boli schválené uznesením Zastupiteľstva PSK č. 55/2010 dňa 22. 6. 2010.

Tieto zásady vybavovania sťažností a petícií v podmienkach Prešovského samosprávneho kraja boli schválené uznesením č. 240/2015 na 15. zasadnutí Zastupiteľstva PSK dňa 27. 10. 2015.

Zásady vybavovania sťažnosti a petícií v Prešovskom samosprávnom kraji  v súlade so zákonom o sťažnostiach a zákonom o petičnom práve v znení neskorších predpisov upravujú postup pri podávaní, prijímaní, evidovaní, prešetrovaní a písomnom oznámení výsledku prešetrenia sťažností alebo prekontrolovania sťažností a postup pri podávaní a vybavovaní petícií v podmienkach Prešovského samosprávneho kraja (ďalej len „PSK“). 

Každý má právo sám alebo spoločne s inými obracať sa vo veciach verejného alebo iného spoločenského záujmu na orgány PSK so žiadosťami, návrhmi a sťažnosťami (ďalej len petícia).

Petíciou sa nesmie zasahovať do nezávislosti súdu (napr. zákon č. 311/2001Z. z. Zákonník práce, zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov). 

Petícia nesmie vyzývať k porušovaniu ústavy a zákonov, popieraniu alebo obmedzovaniu osobných politických alebo iných práv osôb pre ich národnosť, rasu, pôvod, politické alebo iné zmýšľanie, náboženské vyznanie a sociálne postavenie, alebo k roznecovaniu nenávisti a neznášanlivosti z týchto dôvodov alebo k násiliu alebo hrubej neslušnosti. 

Vo výkone petičného práva sa nesmie nikomu brániť. Výkon tohto práva nesmie byť nikomu na ujmu.

Pri zhromažďovaní podpisov sa postupuje podľa § 4 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve.

Ak podpisové hárky neobsahujú text petície, musia sa označiť tak, aby bolo zrejme, aká petícia sa má podporiť podpismi, na každom podpisovom hárku musí byť uvedené meno, priezvisko a úplná adresa trvalého pobytu každej osoby, ktorá petíciu zostavila, alebo osoby, ktorá je určená na styk s orgánom verejnej správy. Osoby podávajúce petíciu musia pod jej text uviesť počet priložených podpisových hárkov a tieto sa musia priebežne číslovať.

Petičný výbor

Na zostavenie petície, obstaranie podpisov pod ňu a doručenie orgánu verejnej správy môžu osoby podávajúce petíciu vytvoriť petičný výbor

Členovia petičného výboru sú povinní určiť osobu, ktorá dovŕšila vek 18 rokov, na ich zastupovanie v styku s organom verejnej správy. 

Ak nie je vytvorený petičný výbor, musí sa v petícií určiť osoba, ktorá dovŕšila vek 18 rokov, na styk s orgánom verejnej správy.

Lehota na vybavenie služby

Hlavný kontrolór PSK po posúdení postúpi petíciu na prešetrenie vecne príslušnému odboru Úradu PSK. Ak z obsahu petície vyplýva, že nie je príslušný vybaviť ju, ÚHK PSK petíciu do 10 pracovných dní postúpi príslušnému orgánu a oznámi to tomu, kto petíciu podal.

Ak vznikne spor o príslušnosť vybavenia petície, PSK ju postúpi na rozhodnutie Úradu vlády SR do 10 pracovných dní odo dňa, keď sa o spore dozvedel. 

Ak petícia nemá náležitosti v zmysle ods. 1 tohto článku, PSK písomne vyzve do 10 pracovných dní od doručenia petície zástupcu alebo osobu, ktorá petíciu podala, aby odstránila nedostatky petície v lehote najneskôr do 30 pracovných dní od doručenia výzvy, s poučením o následku ich

neodstránenia. Ak sa v tejto lehote nedostatky neodstránia, PSK petíciu odloží.

Správne poplatky

Táto služba nie je spoplatnená, ak je vybavená výlučne elektronickým spôsobom. Inak sa účtuje poplatok v zmysle sadzobníka správnych poplatkov.

Doplňujúce informácie

Ďalšie informácie o danej službe je možné získať prostredníctvom -  webovej stránky Úradu PSK, telefonicky, mailom na uvedených kontaktoch, poštou či osobne na adrese: Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Útvar hlavného kontrolóra, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov.

Ochrana osobných údajov

Prešovský samosprávny kraj spracúva osobné údaje v súlade so  zákonom NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a v zmysle Zásad spracúvania osobných údajov fyzických osôb v Prešovskom samosprávnom kraji zverejnených na jeho webovom sídle.

Podanie

Podanie možno podať  klasickým spôsobom - prostredníctvom pošty, e-mailu alebo osobne na uvedených kontaktoch  alebo  elektronicky - elektronickým podaním pomocou elektronického formulára.

Prostredníctvom tejto služby je možné podať elektronické podanie priamo z portálu PSK pomocou príslušného elektronického formulára - petícia, petícia podaná petičným výborom  alebo doplnenie podania.

 

 

Kontakty

Odbor

Útvar hlavného kontrolóra

Kontakt

Ing. Diana Ďuďáková
diana.dudakova(at)vucpo.sk
051/70 81 257

Web

 

Podania

Životné situácie

 • Demokracia
 • Účasť na veciach verejných
Tlačiť Nápoveda Odoberať zmeny Odoslať
Hodnotenie: 0/5
Hlasovalo: 0
Hodnotenie

Odporúčané stránky

  Kontakt

  Úrad PSK 
  Námestie mieru 2
  080 01 Prešov

  Infolinka: 051 / 70 81 111 

  Úradné hodiny pre verejnosť

  Úrad a podateľňa PSK 
  Pondelok - Štvrtok 

    8.00 - 15.00
  Piatok
   
  8.00 - 14.00

  PHSR 2014 -2020
  Publikované: 09.02.2016 / Aktualizované: 07.01.2019 HoreTlačiť