Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť, iné podanie - možnosť podania

Informovanie o tom, kde podať žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť, alebo iné podanie týkajúce sa činností VÚC

Služba umožňuje elektronické podanie pre získanie informácií akou formou a kde je možné podať žiadosť, návrh, podnet, sťažnosťi alebo iného podania.

Popis služby

Otvorená komunikácia s verejnosťou je podmienkou transparentného výkonu samosprávnych funkcií.

Informácie o možnosti podania žiadosti, návrhu, podnetu, sťažnosti alebo iného typu podania

Žiadosť, podnet, návrh, sťažnosť alebo iný typ podania je možné podať:

 • písomne - poslať poštou na adresu:

Prešovský samosprávny kraj
Námestie mieru 2
080 01 Prešov

 • osobne priniesť v písomnej forme do podateľne úradu - Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, prízemie, č. m. 135
 • doručiť osobne na Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, kde bude s Vami spísaný úradný záznam.
 • faxom - kontakt na zamestnancov Úradu PSK
 • elektronickou poštou - mailom na adresu príslušného odboru Úradu PSK
 • elektronickým formulárom -  vyplnením elektronického podania na portále ÚPSK

Žiadosť o poskytnutie informácie v zmysle zákona 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám je možné podať prostredníctvom formulára Žiadosť o informácie (podľa zákona 211/2000).

Forma doručenia odpovede

Možnosť doručenia odpovede na podanie:

 • písomná odpoveď zaslaná poštou,
 • osobné prevzatie,
 • elektronický výstup do elektronickej schránky žiadateľa - v prípade, ak bolo podané elektronické podanie.

Lehota vybavenia služby

Lehota vybavenia služby závisí od charakteru daného predpisu a jeho súvisiacej platnej legislatívy.  

Správne poplatky

Táto služba nie je spoplatnená, ak je vybavená výlučne elektronickým spôsobom. Inak sa účtuje poplatok v zmysle sadzobníka správnych poplatkov.

Doplňujúce informácie

Ďalšie informácie o danej službe je možné získať prostredníctvom -  webovej stránky Úradu PSK, telefonicky, mailom na uvedených kontaktoch, elektronickým podaním pomocou elektronického formulára, poštou či osobne na adrese: Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Kancelária riaditeľa Úradu PSK, Oddelenie organizačné, registratúry a krízového riadenia, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov.

Ochrana osobných údajov

Prešovský samosprávny kraj spracúva osobné údaje v súlade so  zákonom NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a v zmysle Zásad spracúvania osobných údajov fyzických osôb v Prešovskom samosprávnom kraji zverejnených na jeho webovom sídle.

Ak chcete požiadať o doplňujúce údaje k tejto službe elektronicky, môžete tak urobiť prostredníctvom elektronického formulára - Všeobecné elektronické podanie.

 

Podanie

 

 

 

 

Kontakty

Odbor

Kancelária riaditeľa
oddelenie organizačné, registratúry a krízového riadenia
 

Kontakt

PhDr. Gabriela Petrová, PhD.
gabriela.petrova@vucpo.sk
051/70 81 311

Web

 

Podania

Životné situácie

 • Účasť na veciach verejných
Tlačiť Nápoveda Odoberať zmeny Odoslať
Hodnotenie: 5/5
Hlasovalo: 1
Hodnotenie

Odporúčané stránky

  Kontakt

  Úrad PSK 
  Námestie mieru 2
  080 01 Prešov

  Infolinka: 051 / 70 81 111 

  Úradné hodiny pre verejnosť

  Úrad a podateľňa PSK 
  Pondelok - Štvrtok 

    8.00 - 15.00
  Piatok
   
  8.00 - 14.00

  Publikované: 09.02.2016 / Aktualizované: 27.02.2020 HoreTlačiť