Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

Dôležitý oznam!

Práve sa nachádzate na starom webovom sídle Prešovského samosprávneho kraja po-kraj.sk, ktorý slúži na archívne účely.

Všetky aktuálne informácie nájdete na novej adrese: www.psk.sk
 

 

 
Späť

Finančný príspevok na prevádzku sociálnej služby

Poskytovanie finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby

Služba umožňuje elektronicky požiadať o finančný príspevok na prevádzku a príspevok pri odkázanosti na sociálnu službu pre neverejných poskytovateľov sociálnych služieb v Prešovskom kraji. Informácie sú určené najmä pre poskytovateľov sociálnych služieb.

Popis služby

Prešovský samosprávny kraj v súlade s § 81 zákona NR SR č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o sociálnych službách) poskytuje poskytovateľom sociálnych služieb finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby.

Táto služba umožňuje poskytovateľovi sociálnej služby v Prešovskom kraji požiadať o poskytnutie finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby.

Výstupom je okrem iného zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby. Všetky zmluvy sú zverejné na portáli PSK v časti Zmluvy Ú PSK (na elektronickej úradnej tabuli).

Informácie o tlačivách a dokumentoch sú zverejnené v časti Dokumenty odboru.

Lehota vybavenia služby

Lehota na vybavenie služby nie je určená.

Správne poplatky

Táto služba nie je spoplatnená.

Doplňujúce informácie

Ďalšie informácie o danej službe je možné získať prostredníctvom -  webovej stránky Úradu PSK, telefonicky, mailom na uvedených kontaktoch, poštou či osobne na adrese: Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Odbor sociálnych vecí a rodiny, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov.

Ochrana osobných údajov

Prešovský samosprávny kraj spracúva osobné údaje v súlade so  zákonom NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a v zmysle Zásad spracúvania osobných údajov fyzických osôb v Prešovskom samosprávnom kraji zverejnených na jeho webovom sídle.

Podanie

Prostredníctvom tejto služby je možné podať elektronické podanie priamo z portálu PSK pomocou príslušného elektronického formulára podania.

UPOZORNENIE

Elektronicky podaná žiadosť musí byť podpísaná elektronickým podpisom žiadateľa - fyzickej osoby alebo štatutárneho zástupcu žiadateľa – právnickej osoby prostredníctvom eID karty, inak nie je platná a nebude vybavená.

Formulár elektronického podania je možné využiť aj bez použitia eID karty, ale v takomto prípade je potrebné vyplnený formulár vytlačiť a podpísať a takto vyplnenú žiadosť  v listinnej podobe zaslať na Odbor sociálny Úradu PSK.

 

 

Kontakty

Odbor

Odbor sociálnych vecí a rodiny
socialny@vucpo.sk

Kontakt

Mgr. Stanislav Grib
stanislav.grib@psk.sk
tel: 051/7081 628

Ing. Milota Gašparová
milota.gasparova@psk.sk
tel: 051/7081 620

Web

 

Podania

Životné situácie

  • Služby
  • Sociálne služby
Tlačiť Nápoveda Odoberať zmeny Odoslať
Hodnotenie: 0/5
Hlasovalo: 0
Hodnotenie
Publikované: 09.02.2016 / Aktualizované: 02.05.2022 HoreTlačiť