Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

Dôležitý oznam!

Práve sa nachádzate na starom webovom sídle Prešovského samosprávneho kraja po-kraj.sk, ktorý slúži na archívne účely.

Všetky aktuálne informácie nájdete na novej adrese: www.psk.sk
 

 

 
Späť

Ochrana práv dieťaťa, jeho života a zdravia

Informovanie o ochrane práv dieťaťa, jeho života a zdravia

Informácie z oblasti ochrany práv dieťaťa, jeho života, zdravia a možnosti poskytnutia starostlivosti dieťaťu v krízovom stredisku na základe žiadosti zákonného zástupcu o dobrovoľnom umiestnení dieťaťa v krízovom stredisku.

Popis služby

Prešovský samosprávny kraj v rozsahu svojej samosprávnej pôsobnosti zabezpečuje úlohy vyplývajúce zo znenia §76 zákona NR SR č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov, napr. :

 • zabezpečuje tvorbu a plnenie sociálnych programov zameraných na ochranu práv a právom chránených záujmov detí a na predchádzanie a zamedzenie nárastu sociálnopatologických javov na území Prešovského samosprávneho kraja,
 • vypracúva analýzu nepriaznivých vplyvov pôsobiacich na deti a rodiny, vývojových trendov sociálnopatologických javov na svojom území,
 • vedie evidenciu zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na území kraja,
 • poskytuje obci, akreditovanému subjektu, právnickej osobe alebo fyzickej osobe finančný príspevok na vykonávanie opatrení,
 • spolupracuje s inými subjektmi v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

Informácie sú prioritne určené pre vykonávateľov opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately - právnické osoby, fyzické osoby, obce.

Informácie z oblasti sociálnoprávnej ochrany dieťaťa a sociálnej kurately nájdete na týchto odkazoch:

Webové portály zamerané na ochranu práv dieťaťa:

Lehota vybavenia služby

Zákonná lehota na vybavenie služby je 30 dní.

Správne poplatky

Táto služba nie je spoplatnená, ak je vybavená výlučne elektronickým spôsobom. Inak sa účtuje poplatok v zmysle sadzobníka správnych poplatkov.

Doplňujúce informácie

Ďalšie informácie o danej službe je možné získať prostredníctvom -  webovej stránky Úradu PSK, telefonicky, mailom na uvedených kontaktoch, elektronickým podaním pomocou elektronického formulára, poštou či osobne na adrese: Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Odbor sociálnych vecí a rodiny, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov.

Ochrana osobných údajov

Prešovský samosprávny kraj spracúva osobné údaje v súlade so  zákonom NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a v zmysle Zásad spracúvania osobných údajov fyzických osôb v Prešovskom samosprávnom kraji zverejnených na jeho webovom sídle.

Ak chcete požiadať o doplňujúce údaje k tejto službe elektronicky, môžete tak urobiť vyplnením elektronického formulára priamo z portálu PSK - Všeobecné elektronické podanie.

 

Podanie

 

 

 

 

Kontakty

Odbor

Odbor sociálnych vecí a rodiny
socialny@psk.sk

Kontakt

Ing. Milota Gašparová
milota.gasparova@psk.sk
051/70 81 620
 

Web

Podania

Súvisiaca legislatíva

 • Ústava slovenskej republiky
 • Zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine
 • Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí
 • Dohovor o právach dieťaťa
 • Národný akčný plán detí
 • VZN č.20/2010 o podmienkach poskytovania finančného príspevku akreditovanému subjektu, právnickej osobe, fyzickej osobe alebo obci na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na území

Životné situácie

 • Ochrana zdravia / Zdravotná prevencia
 • Slobodný prístup k informáciám utajované skutočnosti archívy
Tlačiť Nápoveda Odoberať zmeny Odoslať
Hodnotenie: 0/5
Hlasovalo: 0
Hodnotenie
Publikované: 09.02.2016 / Aktualizované: 02.05.2022 HoreTlačiť