Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Zápis do registra poskytovateľov sociálnych služieb

Registrovanie poskytovateľov sociálnej služby

Služba pre elektronické podanie žiadosti o zápis do registra poskytovateľov sociálnej služby v Prešovskom kraji. Služba určená poskytovateľom sociálnych služieb na území PSK.

Popis služby

Prešovský samosprávny kraj v súlade s § 81 zákona NR SR č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách vedie register poskytovateľov sociálnych služieb a vykonáva zmeny v uvedenom registri vo svojom územnom obvode.

Táto služba je určená pre poskytovateľov sociálnych služieb a umožňuje poskytovateľovi sociálnej služby požiadať o zápis do registra (registrovanie). Žiadateľ môže o registráciu požiadať vyplnením nižšie uvedeného formulára spolu s potrebnými prílohami, ktorých zoznam je uvedený na webovej stránke PSK.

Oznámenie o zápise resp. rozhodnutie o nezapísaní do registra bude žiadateľovi doručené do vlastných rúk po preskúmaní žiadosti a súvisiacich dokladov v zákonom stanovenej lehote.

Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby v obciach do 1000 obyvateľov

Registratúra pre obce do 1000 obyvateľov na terénnu opatrovateľskú službu

Lehoty vybavenia

Lehota na vybavenie žiadosti o zápis do registra je 30 dní. V prípade, že žiadosť o zápis do registra neobsahuje potrebné náležitosti, vyšší územný celok písomne vyzve žiadateľa o zápis do registra, aby doplnil údaje alebo priložil cýbajúce doklady, lehota na odstránenie týchto nedostatkov nemie byť kratšia ako 30 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy.

V prípade, ak v lehote určenej v písomnej výzve žiadateľ o zápis nedoplní žiadosť o zápis do registra alebo nepriloží chýbajúce doklady, vyšší územný celok rozhodne o nezapísaní do registra. 

Správne poplatky

Oslobodenie od poplatku

 • Od poplatku podľa položky 34a) sú oslobodené fyzické osoby alebo právnické osoby, ktoré neposkytujú sociálnu službu s cieľom dosiahnuť zisk.
 • Poplatok za vyhotovenie výpisu z registra poskytovateľov sociálnych služieb sa nevyberá pri zmene zápisu v registri.
Správne poplatky - položka 34a) na úseku sociálnych služieb
Platby - úkon Poplatok pre fyzické osoby Poplatok pre právnické osoby

Zápis do registra poskytovateľov sociálnych služieb

66 EUR

66 EUR

Zápis do registra poskytovateľov sociálnych služieb - úkon podaný elektronicky 

 33 EUR

33 EUR

Zápis zmeny v registri poskytovateľov sociálnych služieb

10 EUR

  10  EUR

Zápis zmeny v registri poskytovateľov sociálnych služieb - úkon podaný elektronicky 

5 EUR

 5 EUR

Zníženie poplatkov pri elektronickom podaní

§ 6 odsek 2

Ak sa úkony a konania vykonávajú na základe návrhu podaného elektronickými prostriedkami alebo prostredníctvom integrovaného obslužného miesta5) a ak tento zákon pri jednotlivých položkách sadzobníka neustanovuje inak, sadzba poplatku je 50 % z poplatku určeného podľa sadzobníka; v týchto prípadoch sa však poplatok znižuje najviac o 70 eur. Ak sú súčasťou návrhu prílohy, uplatní sa znížená sadzba poplatkov podľa prvej vety len vtedy, ak sú tieto prílohy v elektronickej podobe.

Spôsob úhrady poplatku

 • Poplatok sa je splatný pri podaní, ktoré smeruje k vykonaniu úkonu (zápis, zápis zmeny, vyhotovenie výpisu, výmaz). 
 • Úhrada poplatku na účet PSK vedený v Štátnej pokladnici č.: IBAN: SK94 8180 0000 0070 0051 9138.
 •  Pri úhrade je potrebné uviesť do správy pre prijímateľa:“ REGISTRÁCIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY.“

Doplňujúce informácie

Ďalšie informácie o danej službe je možné získať prostredníctvom -  webovej stránky Úradu PSK, telefonicky, mailom na uvedených kontaktoch, elektronickým podaním pomocou elektronického formulára, poštou či osobne na adrese: Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Odbor sociálnych vecí a rodiny, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov.

Ochrana osobných údajov

Prešovský samosprávny kraj spracúva osobné údaje v súlade so  zákonom NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a v zmysle Zásad spracúvania osobných údajov fyzických osôb v Prešovskom samosprávnom kraji zverejnených na jeho webovom sídle.

Podanie

Prostredníctvom tejto služby je možné podať elektronické podanie priamo z portálu PSK pomocou príslušného elektronického formulára podania.

UPOZORNENIE

Elektronicky podaná žiadosť musí byť podpísaná elektronickým podpisom žiadateľa - fyzickej osoby alebo štatutárneho zástupcu žiadateľa – právnickej osoby prostredníctvom eID karty, inak nie je platná a nebude vybavená.

Formulár elektronického podania je možné využiť aj bez použitia eID karty, ale v takomto prípade je potrebné vyplnený formulár vytlačiť a podpísať a takto vyplnenú žiadosť  v listinnej podobe zaslať na Odbor sociálny Úradu PSK.

 

 

Kontakty

Odbor

Odbor sociálnych vecí a rodiny    
socialny@psk.sk

Kontakt

Ing. Milota Gašparová
milota.gasparova@psk.sk
051/70 81 620

Mgr. Martina Kapustová
martina.kapustova@psk.sk
051/70 81 612

PhDr. Martin Kaľavský
martin.kalavsky@psk.sk
tel: 051/7081 633

Web

Podania

Životné situácie

 • Služby
 • Sociálne služby
Tlačiť Nápoveda Odoberať zmeny Odoslať
Hodnotenie: 0/5
Hlasovalo: 0
Hodnotenie
Publikované: 09.02.2016 / Aktualizované: 02.05.2022 HoreTlačiť