Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

Dôležitý oznam!

Práve sa nachádzate na starom webovom sídle Prešovského samosprávneho kraja po-kraj.sk, ktorý slúži na archívne účely.

Všetky aktuálne informácie nájdete na novej adrese: www.psk.sk
 

 

 
Späť

Sociálne služby v zariadeniach sociálnej starostlivosti

Poskytovanie sociálnej služby v zariadení sociálnej starostlivosti

Služba pre elektronické podanie žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu a žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby

Popis služby

Prešovský samosprávny kraj v súlade s § 81 zákona NR SR č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o sociálnych službách) posudzuje odkázanosť na sociálnu službu poskytovanú v zariadení:

 • podporovaného bývania,
 • v rehabilitačno stredisku,
 • v domove sociálnych služieb,
 • a špecializovanom zariadení,

a zároveň zabezpečuje poskytovanie sociálnych služieb v uvedených typoch zariadení sociálnych služieb.

Občan môže požiadať o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu vyplnením formulára žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu. Výsledkom posudkovej činnnosti je vydanie rozhodnutia o odkázanosti na vybraný druh sociálnej služby.

Zároveň môže občan prostredníctvom formulára žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby požiadať o poskytovanie sociálnej služby v konkrétnom vybranom zariadení sociálnych služieb, a to podľa druhu služby, na ktorú žiadal byť posúdený.

Lehota vybavenia služby

Lehota na vydanie rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu je podľa  § 49 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov 30 dní. Plynutie zákonnej lehoty je možné prerušiť v prípade, keď žiadosť nie je kompletná a pokiaľ žiadateľ nedoplní všetky povinné náležitosti a prílohy k žiadosti.

Rozhodnutie o odkázanosti je možné vydať po doložení všetkých dokladov. V prípade, že požadované doklady nebudú predložené v stanovenej lehote, správny orgán konanie zastaví, pričom účastník konania musí byť o možnosti zastavenia konania vo výzve poučený.

Správne poplatky

Táto služba nie je spoplatnená.

Doplňujúce informácie

Ďalšie informácie o danej službe je možné získať prostredníctvom -  webovej stránky Úradu PSK, telefonicky, mailom na uvedených kontaktoch, elektronickým podaním pomocou elektronického formulára, poštou či osobne na adrese: Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Odbor sociálnych vecí a rodiny, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov.

Ochrana osobných údajov

Prešovský samosprávny kraj spracúva osobné údaje v súlade so  zákonom NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a v zmysle Zásad spracúvania osobných údajov fyzických osôb v Prešovskom samosprávnom kraji zverejnených na jeho webovom sídle.

Podanie

Prostredníctvom tejto služby je možné podať elektronické podanie priamo z portálu PSK pomocou príslušného elektronického formulára podania.

UPOZORNENIE

Elektronicky podaná žiadosť musí byť podpísaná elektronickým podpisom žiadateľa - fyzickej osoby alebo štatutárneho zástupcu žiadateľa – právnickej osoby prostredníctvom eID karty, inak nie je platná a nebude vybavená.

Formulár elektronického podania je možné využiť aj bez použitia eID karty, ale v takomto prípade je potrebné vyplnený formulár vytlačiť a podpísať a takto vyplnenú žiadosť  v listinnej podobe zaslať na Odbor sociálny Úradu PSK.

 

 

Kontakty

Odbor

Odbor sociálnych vecí a rodiny
socialny@psk.sk

Kontakt

Mgr. Monika Andraščíková
monika.andrascikova@psk.sk
tel: 051/7081 629

Mgr. Katarína Futóová
katarina.futoova@psk.sk
tel: 051/7081 617

Mgr. Martina Túšová
martina.tusova@psk.sk
tel: 051/7081 619

Web

Podania

Životné situácie

 • Informovanie sa o záležitostiach verejnej správy
 • Opatera
 • Riešenie pre obete krízovej situácie
 • Ubytovanie v domove sociálnej opatery
 • Umiestnenie do detského domova
 • Život pod hranicou životného minima
Tlačiť Nápoveda Odoberať zmeny Odoslať
Hodnotenie: 0/5
Hlasovalo: 0
Hodnotenie
Publikované: 09.02.2016 / Aktualizované: 02.05.2022 HoreTlačiť