Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Organizačná štruktúra PSK

Informovanie o organizačnej štruktúre úradu VÚC

Zverejnenie organizačnej štruktúry Prešovského samosprávneho kraja (vrátane Zastupiteľstva PSK) a Úradu Prešovského samosprávneho kraja.

Popis služby

Postavenie a pôsobnosť úradu určuje § 21 zákona NR SR č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov.

Úrad je výkonným orgánom pre organizačné a administratívne veci Zastupiteľstva PSK, predsedu PSK a ďalších orgánov zriadených zastupiteľstvom. Tvoria ho zamestnanci PSK.  Úrad pripravuje a spracováva materiály pre rokovanie komisií zastupiteľstva.

Na úrade sa stanovujú tieto stupne riadenia: 1. predseda, 2. podpredsedovia, 3. riaditeľ úradu, 4.zástupca riaditeľa, 5. hlavný kontrolór, 6. vedúci odborov, vedúci kancelárie predsedu a vedúci oddelení.

Organizačná štruktúra Prešovského samosprávneho kraja

Úrad je výkonným orgánom pre organizačné a administratívne veci Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja (ďalej len „zastupiteľstvo“), predsedu Prešovského samosprávneho kraja (ďalej len „predseda“) a ďalších orgánov zriadených zastupiteľstvom. Tvoria ho zamestnanci Prešovského samosprávneho kraja.

Organizačná štruktúra Úradu PSK

Organizačný poriadok Úradu Prešovského samosprávneho kraja (Úrad PSK) je vnútornou normou, ktorá určuje vnútornú organizáciu úradu, počet zamestnancov a skladbu ich pracovných funkcií. Úrad sa vnútorne člení na odbory a oddelenia a na útvary, ktoré majú osobitné postavenie. Toto členenie schematický znázorňuje organizačná štruktúra Úradu PSK

Organizačný poriadok a štruktúra Úradu PSK
Názov dokumentu  Účinnosť  Formát, veľkosť 
Formát PDF Organizačný poriadok Úradu PSK - úplne znenie v zmysle Dodatku č. 1 a Dodatku č.2  účinný od 1. 4. 2018,
aktualizovaný 20.05.2020
PDF (94 kB)
Formát PDF Príloha č. 1 k úplnému zneniu Organizačného poriadku Ú PSK - popis činností  účinný od 1. 4. 2018 PDF (394 kB)
Formát PDF Dodatok č. 1 k Organizačnému poriadku účinný od 1.7. 2020 PDF (219 kB)
Formát PDF Organizačná štruktúra Úradu PSK (štruktúra len v rámci úradu) účinná od 1. 4. 2018 PDF (74,95 kB)
Formát PDF Schéma k organizačnému poriadku vrátane Dodatku č. 2 účinná od 1. 11. 2019 PDF (152 kB)
Formát PDF Príloha č. 1 k dodatku č.2 k organizačnému poriadku  účinná od 1. 11. 2019 PDF (428 kB)
Formát PDF Príloha č. 2 - organizačná štruktúra účinný od 1. 11. 2019 PDF (203 kB)
Formát PDF Príloha č. 3 - uznesenie Z PSK č. 6/2018   PDF (98 kB)
Formát PDF Príloha č. 4 - uznesenie Z PSK č. 50/2014   PDF (27 kB)

Ďalšie odkazy

Doplňujúce informácie o štruktúre orgánov PSK:

Lehota vybavenia služby

Zákonná lehota na vybavenie služby je 30 dní.

 

Správne poplatky

Táto služba nie je spoplatnená, ak je vybavená výlučne elektronickým spôsobom. Inak sa účtuje poplatok v zmysle sadzobníka správnych poplatkov.

Doplňujúce informácie

Ďalšie informácie o danej službe je možné získať prostredníctvom -  webovej stránky Úradu PSK, telefonicky, mailom na uvedených kontaktoch, elektronickým podaním pomocou elektronického formulára, poštou či osobne na adrese: Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Kancelária predsedu oddelenie práce a miezd, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov.

Ak chcete požiadať o doplňujúce údaje k tejto službe elektronicky, môžete tak urobiť prostredníctvom elektronického formulára - Všeobecné elektronické podanie. 

Ochrana osobných údajov

Prešovský samosprávny kraj spracúva osobné údaje v súlade so  zákonom NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a v zmysle Zásad spracúvania osobných údajov fyzických osôb v Prešovskom samosprávnom kraji zverejnených na jeho webovom sídle.

Podanie

 

 

 

Kontakty

Odbor

Kancelária predsedu PSK
Kancelária riaditeľa PSK

Kontakt

oddelenie práce a miezd:

Ing. Mária Smetanová
maria.smetanova(at)vucpo.sk
051/70 81 144

oddelenie právne:

JUDr. Mária Lukačíková
maria.lukacikova(at)vucpo.sk
051/70 81 141 

Web

 

Podania

Súvisiaca legislatíva

Súvisiace služby

Životné situácie

 • Slobodný prístup k informáciám utajované skutočnosti archívy
Tlačiť Nápoveda Odoberať zmeny Odoslať
Hodnotenie: 0/5
Hlasovalo: 0
Hodnotenie

Odporúčané stránky

  Kontakt

  Úrad PSK 
  Námestie mieru 2
  080 01 Prešov

  Infolinka: 051 / 70 81 111 

  Úradné hodiny pre verejnosť

  Úrad a podateľňa PSK 
  Pondelok - Štvrtok 

    8.00 - 15.00
  Piatok
   
  8.00 - 14.00

  PHSR 2014 -2020
  Publikované: 09.02.2016 / Aktualizované: 21.11.2019 HoreTlačiť