Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Organizačná štruktúra PSK

Informovanie o organizačnej štruktúre úradu VÚC

Zverejnenie organizačnej štruktúry Prešovského samosprávneho kraja (vrátane Zastupiteľstva PSK) a Úradu Prešovského samosprávneho kraja.

Popis služby

Postavenie a pôsobnosť úradu určuje § 21 zákona NR SR č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov.

Úrad je výkonným orgánom pre organizačné a administratívne veci Zastupiteľstva PSK, predsedu PSK a ďalších orgánov zriadených zastupiteľstvom. Tvoria ho zamestnanci PSK.  Úrad pripravuje a spracováva materiály pre rokovanie komisií zastupiteľstva.

Na úrade sa stanovujú tieto stupne riadenia: 1. predseda, 2. podpredsedovia, 3. riaditeľ úradu, 4.zástupca riaditeľa, 5. hlavný kontrolór, 6. vedúci odborov, vedúci kancelárie predsedu a vedúci oddelení.

Organizačný poriadok a organizačná štruktúra Prešovského samosprávneho kraja

Úrad je výkonným orgánom pre organizačné a administratívne veci Zastupiteľstva PSK, predsedu PSK a ďalších orgánov zriadených zastupiteľstvom.

Tvoria ho zamestnanci Prešovského samosprávneho kraja.

Organizačná štruktúra Úradu PSK

Organizačný poriadok Úradu PSK je vnútornou normou, ktorá určuje vnútornú organizáciu úradu, počet zamestnancov a skladbu ich pracovných funkcií. Úrad sa vnútorne člení na odbory a oddelenia a na útvary, ktoré majú osobitné postavenie.  

Toto členenie schematický znázorňuje Organizačná štruktúra Úradu PSK. 

Ďalšie odkazy

Doplňujúce informácie o štruktúre orgánov PSK:

Lehota vybavenia služby

Zákonná lehota na vybavenie služby je 30 dní.

 

Správne poplatky

Táto služba nie je spoplatnená, ak je vybavená výlučne elektronickým spôsobom. Inak sa účtuje poplatok v zmysle sadzobníka správnych poplatkov.

Doplňujúce informácie

Ďalšie informácie o danej službe je možné získať prostredníctvom -  webovej stránky Úradu PSK, telefonicky, mailom na uvedených kontaktoch, elektronickým podaním pomocou elektronického formulára, poštou či osobne na adrese: Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Kancelária predsedu oddelenie práce a miezd, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov.

Ak chcete požiadať o doplňujúce údaje k tejto službe elektronicky, môžete tak urobiť prostredníctvom elektronického formulára - Všeobecné elektronické podanie. 

Ochrana osobných údajov

Prešovský samosprávny kraj spracúva osobné údaje v súlade so  zákonom NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a v zmysle Zásad spracúvania osobných údajov fyzických osôb v Prešovskom samosprávnom kraji zverejnených na jeho webovom sídle.

Podanie

 

 

 

Kontakty

Odbor

Kancelária predsedu PSK
Kancelária riaditeľa PSK

Kontakt

oddelenie práce a miezd:

Ing. Mária Smetanová
maria.smetanova(at)vucpo.sk
051/70 81 144

oddelenie právne:

JUDr. Mária Lukačíková
maria.lukacikova(at)vucpo.sk
051/70 81 141 

Web

 

Podania

Súvisiaca legislatíva

Súvisiace služby

Životné situácie

  • Slobodný prístup k informáciám utajované skutočnosti archívy
Tlačiť Nápoveda Odoberať zmeny Odoslať
Hodnotenie: 0/5
Hlasovalo: 0
Hodnotenie
Publikované: 09.02.2016 / Aktualizované: 21.11.2019 HoreTlačiť