Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

Dôležitý oznam!

Práve sa nachádzate na starom webovom sídle Prešovského samosprávneho kraja po-kraj.sk, ktorý slúži na archívne účely.

Všetky aktuálne informácie nájdete na novej adrese: www.psk.sk
 

 

 
Späť

Výberové konania - vedúci zamestnanci PSK a riaditelia OvZP

Zverejňovanie výberových konaní na miesta vedúcich zamestnancov VÚC alebo riaditeľov OvZP

Výberové konania vedúcich zamestnancov Prešovského samosprávneho kraja alebo riaditeľov organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja.

Popis služby

Táto služba informuje o výberových konaniach na miesta vedúcich zamestnancov Prešovského samosprávneho kraja alebo riaditeľov organizácií v zriadďovateľskej pôsobnosti PSK.

Aktuálne výberové konania

Staršie  uverejnené ponuky nájdete v archíve.

Informácie o výberových konaniach

Miesto vedúceho zamestnanca, ktorý vykonáva funkciu štatutárneho orgánu u zamestnávateľa uvedeného v § 1 ods. 2 Zákona 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení, a miesto ďalšieho vedúceho zamestnanca, u ktorého to určí pracovný poriadok, sa obsadzuje na základe výsledku výberového konania. (To neplatí, ak osobitný predpis ustanovuje voľbu alebo vymenovanie vedúceho zamestnanca kolektívnym orgánom.) V zmysle § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. v z n. p. výberové konanie na obsadenie riaditeľa školy a školského zariadenia, pri ktorom sa zriaďuje rada školského zariadenia, vyhlasuje zriaďovateľ.

Výberovým konaním na obsadenie miesta vedúceho zamestnanca sa overujú schopnosti a odborné znalosti uchádzača, ktoré sú potrebné alebo vhodné vzhľadom na povahu povinností, ktoré má zamestnanec vykonávať na mieste vedúceho zamestnanca.

Výberové konanie vyhlasuje zamestnávateľ v tlači alebo v iných všeobecne prístupných prostriedkoch masovej komunikácie, ktorými sú najmä televízia, rozhlas a internet. Výberové konanie na miesto štatutárneho orgánu vyhlasuje predseda PSK ako zriaďovateľ alebo zakladateľ, do ktorého pôsobnosti zamestnávateľ, u ktorého bude funkciu štatutárneho orgánu vykonávať, patrí.

Oznámenie o vyhlásení výberového konania obsahuje:

 • názov zamestnávateľa vrátane obce, kde je sídlo zamestnávateľa,
 • funkciu, ktorá sa obsadzuje výberovým konaním,
 • kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady na vykonávanie funkcie podľa osobitného predpisu,
 • iné kritériá a požiadavky v súvislosti s obsadzovanou funkciou,
 • zoznam požadovaných dokladov,
 • dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní.

Oznámenie o vyhlásení výberového konania na obsadenie miesta riaditeľa školy/školského zariadenia okrem predpokladov určených osobitným predpisom (§ 6 zákona NR SR č. 317/2009 Z. z. v z. n. p.) obsahuje aj požiadavku na predloženie návrhu koncepcie rozvoja školy alebo školského zariadenia.

Voľné miesto vedúceho zamestnanca možno obsadiť bez výberového konania len do vymenovania po úspešnom vykonaní výberového konania, a to najdlhšie na šesť mesiacov.

Výberová komisia a výberové konanie

Predseda PSK zriadi výberovú komisiu a vymenuje jej členov (aj v prípade výberového konania na miesto štatutárneho orgánu). Výberová komisia má najmenej troch členov, z ktorých najmenej jedného člena určí zástupca zamestnancov. Celkový počet členov výberovej komisie je nepárny.

Výberovou komisiou na výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa školy/školského zariadenia je rada školy/ školského zariadenia. Organizačné zabezpečenie výberového konania a posúdenie kvalifikačných predpokladov kandidátov na vymenovanie riaditeľa zabezpečuje zriaďovateľ. Rada školy pri stredných školách vyzve príslušný okresný úrad v sídle kraja, Štátnu školskú inšpekciu a zriaďovateľa o delegovanie jedného zástupcu s riadnym hlasom, v stredných zdravotníckych školách je prizývaný delegovaný zástupca Ministerstva zdravotníctva SR.

Uchádzača, ktorý spĺňa predpoklady, výberová komisia pozve na výberové konanie najmenej sedem dní pred jeho začatím s uvedením dátumu, miesta a hodiny výberového konania. Výberové konanie sa uskutočňuje písomnou formou alebo pohovorom, alebo písomnou formou a pohovorom.

Výberová komisia zhodnotí výsledok výberového konania a na základe výsledkov určí poradie uchádzačov a zverejní výsledok výberového konania tak, aby bolo prístupné každému uchádzačovi. Poradie uchádzačov je záväzné pri obsadení funkcie; zamestnávateľ uzavrie pracovný pomer s uchádzačom podľa poradia.

Výberová komisia písomne oznámi uchádzačovi výsledok výberového konania do desiatich dní od jeho skončenia.

Návrh na vymenovanie riaditeľa školy/ školského zariadenia podáva rada školy/ školského zariadenia na základe výberového konania najneskôr do dvoch mesiacov od jeho vyhlásenia.

Ak výberová komisia na základe výberového konania nevyberie uchádzača na obsadzované miesto vedúceho zamestnanca, pretože žiadny uchádzač nevyhovel ustanoveným podmienkam, zamestnávateľ vyhlási nové výberové konanie.

Riaditeľa školy alebo školského zariadenia, pri ktorom sa rada školy nezriaďuje alebo rada školy nekoná v ustanovenej lehote (§ 4 ods. 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. v z. n. p.), alebo ak rada školy nenavrhla zriaďovateľovi kandidáta na vymenovanie riaditeľa na základe dvoch po sebe nasledujúcich výberových konaní, na ktorých sa zúčastnil najmenej jeden kandidát, ktorý spĺňa kvalifikačné predpoklady, vymenúva zriaďovateľ podľa § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. v z. n. p..

Lehota vybavenia služby

Výberové konanie sa vyhlasuje najmenej 3 týždne pred jeho začatímUchádzača, ktorý spĺňa predpoklady, výberová komisia pozve na výberové konanie najmenej 7 dní pred jeho začatím.

Výsledok výberového konania je uchádzačovi oznámený do 10 dní od jeho skončeniaNávrh na vymenovanie riaditeľa školy/ školského zariadenia podáva rada školy/ školského zariadenia na základe výberového konania je najneskôr do 2 mesiacov od jeho vyhlásenia.

Správne poplatky

Táto služba nie je spoplatnená, ak je vybavená výlučne elektronickým spôsobom. Inak sa účtuje poplatok v zmysle sadzobníka správnych poplatkov.

  

Doplňujúce informácie

Ďalšie informácie o danej službe je možné získať prostredníctvom -  webovej stránky Úradu PSK, telefonicky, mailom na uvedených kontaktoch, elektronickým podaním pomocou elektronického formulára, poštou či osobne na adrese: Úrad Prešovského samosprávneho kraja, vecne príslušný odbor, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov.

Ak chcete požiadať o doplňujúce údaje k tejto službe elektronicky, môžete tak urobiť prostredníctvom elektronického formulára - Všeobecné elektronické podanie.

Ochrana osobných údajov

Prešovský samosprávny kraj spracúva osobné údaje v súlade so  zákonom NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a v zmysle Zásad spracúvania osobných údajov fyzických osôb v Prešovskom samosprávnom kraji zverejnených na jeho webovom sídle.

Podanie

Kontakty

Odbor

Vecne príslušný odbor
Kancelária predsedu PSK - zverejnenie

Kontakt

školstvo:

Ing. Lenka Holubová
lenka.holubova(at)vucpo.sk
tel: 051/ 70 81 721

sociálne služby:

PhDr. Sylvia Dugasová
sylvia.dugasova(at)vucpo.sk
tel: 051/ 70 81 622

zverejňovanie:

Mgr. Nicole Removčíková
nicole.removcikova(at)vucpo.sk
051/ 70 81 138

Web

Podania

Životné situácie

 • Demokracia
Tlačiť Nápoveda Odoberať zmeny Odoslať
Hodnotenie: 0/5
Hlasovalo: 0
Hodnotenie
Publikované: 09.02.2016 / Aktualizované: 07.01.2019 HoreTlačiť