Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

Dôležitý oznam!

Práve sa nachádzate na starom webovom sídle Prešovského samosprávneho kraja po-kraj.sk, ktorý slúži na archívne účely.

Všetky aktuálne informácie nájdete na novej adrese: www.psk.sk
 

 

 
Späť

Vyhlásenie referenda

Informovanie o vyhlásení referenda

Zverejenie informácií o vyhlásení referenda v Prešovskom kraji.

Popis služby

V zmysle § 15 ods. 1 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v platnom znení Zastupiteľstvo PSK vyhlási referendum o dôležitých otázkach, ktoré sa týkajú výkonu samosprávy samosprávneho kraja, ak sa na tom uznesie, alebo ak o to petíciou požiada aspoň 30% oprávnených voličov.

Zastupiteľstvo PSK môže vyhlásiť referendum o odvolaní predsedu, ak

 • je neprítomnosť alebo zdravotná nespôsobilosť predsedu na výkon funkcie dlhšia ako šesť mesiacov,
 • hrubo alebo opakovane zanedbáva povinnosti predsedu, a tým vznikajú vážne nedostatky v správe samosprávneho kraja, alebo
 • o to petíciou požiada aspoň 30 % oprávnených voličov.

Lehota vybavenia služby

Lehota na vyhlásenie referenda musí byť  dostatočná na to, aby sa uskutočnilo do 90 dní od schválenia uznesenia o vyhlásení referenda.

Ak petícia spĺňa náležitosti ustanovené osobitným zákonom, zastupiteľstvo vyhlási referendum tak, aby sa uskutočnilo do 90 dní od doručenia petície samosprávnemu kraju. Petíciu v zmysle zákona  overujú aspoň traja poslanci určení zastupiteľstvom, ktorí nemôžu byť členmi petičného výboru.

Výsledky referenda sú platné, ak sa na ňom zúčastnila aspoň polovica oprávnených voličov a ak bolo rozhodnutie prijaté nadpolovičnou väčšinou platných hlasov účastníkov referenda. Zastupiteľstvo vyhlási výsledky referenda do troch dní od doručenia zápisnice o výsledkoch referenda. Referendum o tej istej veci možno opakovať najskôr po uplynutí 24 mesiacov od jeho vykonania; to neplatí, ak ide o referendum o odvolaní predsedu.

Zastupiteľstvo nariadením ustanoví podrobnosti o organizácii referenda.

Správne poplatky

Táto služba nie je spoplatnená, ak je vybavená výlučne elektronickým spôsobom. Inak sa účtuje poplatok v zmysle sadzobníka správnych poplatkov.

Doplňujúce informácie

Ďalšie informácie o danej službe je možné získať prostredníctvom -  webovej stránky Úradu PSK, telefonicky, mailom na uvedených kontaktoch, elektronickým podaním pomocou elektronického formulára, poštou či osobne na adrese: Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Odbor organizačný, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov.

Ak chcete požiadať o doplňujúce údaje k tejto službe elektronicky, môžete tak urobiť prostredníctvom elektronického formulára - Všeobecné elektronické podanie.

Ochrana osobných údajov

Prešovský samosprávny kraj spracúva osobné údaje v súlade so  zákonom NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a v zmysle Zásad spracúvania osobných údajov fyzických osôb v Prešovskom samosprávnom kraji zverejnených na jeho webovom sídle.

 

Podanie

 

 

 

 

Kontakty

Odbor

Kancelária riaditeľa
oddelenie organizačné, registratúry a krízového riadenia

Kontakt

PhDr. Gabriela Petrová, PhD.
gabriela.petrova(at)vucpo.sk
051/70 81 311

 

Podania

Súvisiaca legislatíva

 • Zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v platnom znení
 • Zákon č. 303/2001 Z. z. o voľbách do orgánov samosprávnych krajov a doplnení občianskeho súdneho poriadku
 • Zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v platnom znení

Životné situácie

 • Voľby
Tlačiť Nápoveda Odoberať zmeny Odoslať
Hodnotenie: 0/5
Hlasovalo: 0
Hodnotenie
Publikované: 09.02.2016 / Aktualizované: 18.02.2021 HoreTlačiť