Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

Dôležitý oznam!

Práve sa nachádzate na starom webovom sídle Prešovského samosprávneho kraja po-kraj.sk, ktorý slúži na archívne účely.

Všetky aktuálne informácie nájdete na novej adrese: www.psk.sk
 

 

 
Späť

Územný plán Prešovského samosprávneho kraja

Zverejňovanie územného plánu

Zverejnenie platného Územného plánu Prešovského kraja (ÚPN PSK) - textovej a grafickej časti.

Popis služby

Územný plán Prešovského samosprávneho kraja (ďalej len „Územný plán regiónu“) je schvaľovaný Zastupiteľstvom Prešovského samosprávneho kraja.

Samotnému schváleniu Územného plánu regiónu predchádza proces obstarávania, ktorý prebieha v nasledujúcich etapách:

 1. Prípravné práce
 2. Zadanie
 3. Koncept
 4. Návrh
 5. Čistopis

Lehota vybavenia služby

Zákonná lehota na vybavenie služby je 30 dní.

Správne poplatky

Táto služba nie je spoplatnená, ak je vybavená výlučne elektronickým spôsobom. Inak sa účtuje poplatok v zmysle sadzobníka správnych poplatkov.

Zoznam publikovaných materiálov

 

Územný plán Prešovského samosprávneho kraja bol schválený Zastupiteľstvom Prešovského samosprávneho kraja uznesením č. 268/2019 dňa 26.08.2019. Záväzná časť Územného plánu Prešovského samosprávneho kraja bola vydaná Všeobecne záväzným nariadením Prešovského samosprávneho kraja č. 77/2019, ktoré bolo schválené Zastupiteľstvom Prešovského samosprávneho kraja uznesením č. 269/2019 dňa 26.08. 2019 s účinnosťou od 06.10.2019.

 

Textová časť
Grafická časť
 

Priestorové informácie územného plánu regiónu

Doplňujúce informácie 

Podrobnejšie informácie o územnom pláne - vymedzenie, proces pripomienkovania a prerokovania

Ďalšie informácie o danej službe je možné získať prostredníctvom webovej stránky Úradu PSK, telefonicky, mailom na uvedených kontaktoch, elektronickým podaním pomocou elektronického formulára, poštou či osobne na adrese:

Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Odbor strategického rozvoja a projektového riadenia, Oddelenie územného plánovania a životného prostredia, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov

 

Ochrana osobných údajov

Prešovský samosprávny kraj spracúva osobné údaje v súlade so  zákonom NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a v zmysle Zásad spracúvania osobných údajov fyzických osôb v Prešovskom samosprávnom kraji zverejnených na jeho webovom sídle.

Podanie

 

Kontakty

Odbor

Odbor strategického rozvoja a projektového riadenia
Oddelenie územného plánovania a životného prostredia

Kontakt

Ing. Peter Máthé
peter.mathe@vucpo.sk
051/70 81 560

Mária Miženková
maria.mizenkova@vucpo.sk
051/70 81 563

Ing. Jaroslava Petková
jaroslava.petkova@vucpo.sk
051/70 81 563

Web

 

Podania

Súvisiaca legislatíva

 • Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
 • Vyhláška MŽP č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii,
 • Zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov

Životné situácie

 • Slobodný prístup k informáciám utajované skutočnosti archívy
 • Územné plánovanie
Tlačiť Nápoveda Odoberať zmeny Odoslať
Hodnotenie: 0/5
Hlasovalo: 0
Hodnotenie

Odporúčané stránky

  Kontakt

  Úrad PSK 
  Námestie mieru 2
  080 01 Prešov

  Infolinka: 051 / 70 81 111 

  Úradné hodiny pre verejnosť

  Úrad a podateľňa PSK 
  Pondelok - Štvrtok 

    8.00 - 15.00
  Piatok
   
  8.00 - 14.00

  Publikované: 09.02.2016 / Aktualizované: 04.09.2020 HoreTlačiť