Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Územný plán regiónu – vymedzenie

Územný plán regiónu – vymedzenie

Územný plán regiónu určujeregulatívypriestorového usporiadania a funkčného využívanie územia regiónu, štruktúru a smery rozvoja osídlenia, výroby, poľnohospodárstva a lesného hospodárstva, požiadavky na účelné a hospodárne využitie územia kraja, vymedzenie plôch a koridorov nadmiestneho významu a stanovenie požiadaviek na ich využitie najmä plochy a koridory verejného technického vybavenia územia, rozvojové priority regiónu stanovené na základe optimálnej štruktúry hospodárskeho rozvoja regiónu, organizáciu a územné rezervy pre investície a rozvojové plochy celoštátneho a regionálneho významu, sociálnu a ekonomickú klasifikáciu jednotlivých častí regiónu a odporúčania priorít pre ich dlhodobý rozvoj, požiadavky na ochranu prírody, životného prostredia, zásady využívania prírodných zdrojov, požiadavky na rozvoj a ochranu kultúrno-historického dedičstva regiónu

 • Územný plán regiónu určuje zásady a záväzné regulatívy štruktúry osídlenia samosprávneho kraja, priestorového usporiadania a funkčného využitia jeho územia, zabezpečenie požiadaviek územného systému ekologickej stability, tvorby krajiny a ochrany životného prostredia, vrátane zabezpečenia optimálneho vzťahu k ochrane kultúrnych pamiatok a pamiatkových území.
 • Vo vzťahu k územným plánom obcí a miest významne rieši dopravné a technické vybavenie regiónu a vymedzuje verejnoprospešné stavby a chránené časti krajiny.
 • Vytvára koordinačné podmienky a dostatok údajov, zásad a regulatívov pre spracovanie územných plánov obcí.

Kontakty

Odbor

Odbor regionálneho rozvoja
Oddelenie životného prostredia a územného plánovania

Kontakt

Ing. Ingrid Hrindová
ingrid.hrindova(at)vucpo.sk
051/ 70 81 552

Ing. Katarína Ježová
katarina.jezova(at)vucpo.sk
051/ 70 81 551

Mária Miženková
maria.mizenkova(at)vucpo.sk
051/ 70 81 553

Ing. Jaroslava Petková
jaroslava.petkova(at)vucpo.sk
051/ 70 81 553

Web

Podania

Životné situácie

Tlačiť Nápoveda Odoberať zmeny Odoslať
Hodnotenie: 0/5
Hlasovalo: 0
Hodnotenie

Odporúčané stránky

  Kontakt

  Úrad PSK 
  Námestie mieru 2
  080 01 Prešov

  Infolinka: 051 / 70 81 111 

  Úradné hodiny pre verejnosť

  Úrad a podateľňa PSK 
  Pondelok - Štvrtok 

    8.00 - 15.00
  Piatok
   
  8.00 - 14.00

  PHSR 2014 -2020
  Publikované: 09.02.2016 / Aktualizované: 13.10.2016 HoreTlačiť