Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Hlasovanie poslancov zastupiteľstva

Zverejňovanie výpisov o hlasovaní poslancov

Informácie o hlasovaní poslancov zo zasadnutí Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja.

Popis služby

Zastupiteľstvu patrí pôsobnosť určená zákonom NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v platnom znení. Rokovací poriadok Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja (ďalej len Zastupiteľstvo PSK) upravuje spôsob prípravy, zvolávanie, rokovanie a uznášanie sa zastupiteľstva a kontrolu plnenia jeho uznesení.

K jednotlivým bodom programu rokovania a k predloženým materiálom sa prijímajú uznesenia, o ktorých hlasuje Zastupiteľstvo PSK. Prijaté uznesenie sa môže zmeniť novým hlasovaním, najskôr na najbližšom rokovaní zastupiteľstva.  Na prijatie uznesenia zastupiteľstva je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov, na prijatie všeobecne záväzného nariadenia je potrebný súhlas trojpätinovej  väčšiny všetkých poslancov.

Zastupiteľstvo môže väčšinou hlasov prítomných poslancov rozhodnúť, že hlasovanie ku konkrétnemu bodu bude tajné. Hlasovanie k personálnym otázkam je spravidla tajné, pokiaľ zastupiteľstvo nerozhodne ináč.

Návrh na zmenu uznesenia, resp. čiastkové zmeny v uznesení alebo v predkladanom materiáli, predkladá na schválenie Zastupiteľstvu PSK predseda návrhovej komisie. Predsedajúci o týchto návrhoch dáva hlasovať.  Každý poslanec má právo proti predloženému návrhu podať protinávrh, o ktorom je zastupiteľstvo povinné hlasovať v poradí, v akom boli podané. V prípade, že zastupiteľstvo pozmeňujúce návrhy neschváli, hlasuje sa o pôvodnom návrhu návrhovej komisie. Zastupiteľstvo hlasuje postupne za jednotlivé návrhy v stanovenom poradí, v akom boli predložené predsedajúcim.

Lehota vybavenia služby

Zákonná lehota na vybavenie služby je 30 dní.

Správne poplatky

Táto služba nie je spoplatnená, ak je vybavená výlučne elektronickým spôsobom. Inak sa účtuje poplatok v zmysle sadzobníka správnych poplatkov.

Hlasovanie poslancov Zastupiteľstva PSK

Hlasuje sa elektronickým hlasovacím zariadením. Pri hlasovaní prostredníctvom elektronického hlasovacieho zariadenia je prítomný ten poslanec, ktorý v čase vymedzenom na hlasovanie stlačil jedno z tlačidiel za, proti, alebo zdržal sa.  (V prípade tajného hlasovania je prítomný ten poslanec, ktorý si prevezme hlasovací lístok.)

Prehľad o ohlasovaní poslancov Zastupiteľstva PSK

 

Z nasledujúcej voľby vyhľadávania si zvoľte dané parametre prehľadu - podľa zasadnutí a hlasovaní alebo podľa poslancov. Podľa zvolenej voľby si vo filtri vyberte doplňujúce parametre pre vyhľadávanie, na základe ktorých sa zobrazí prehľad o hlasovaní. 

Voľba vyhľadávania:

Filter:

 
 
 
 

Doplňujúce informácie

Ďalšie informácie o danej službe je možné získať prostredníctvom -  webovej stránky Úradu PSK, telefonicky, mailom na uvedených kontaktoch, elektronickým podaním pomocou elektronického formulára, poštou či osobne na adrese: Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Odbor organizačný, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov.

Ak chcete požiadať o doplňujúce údaje k tejto službe elektronicky, môžete tak urobiť prostredníctvom elektronického formulára - Všeobecné elektronické podanie.

Ochrana osobných údajov

Prešovský samosprávny kraj spracúva osobné údaje v súlade so  zákonom NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a v zmysle Zásad spracúvania osobných údajov fyzických osôb v Prešovskom samosprávnom kraji zverejnených na jeho webovom sídle.

Podanie

 

 

Kontakty

Odbor

Kancelária riaditeľa
Odbor IKT

Kontakt

oddelenie organizačné, registratúry a krízového riadenia:

Katarína Očkaiová
katarina.ockaiova@vucpo.sk
051/ 70 81 312

oddelenie informatiky

Ing. Peter Vaník
peter.vanik@vucpo.sk
051/ 70 81 194

Web

 

Podania

Životné situácie

 • Demokracia
Tlačiť Nápoveda Odoberať zmeny Odoslať
Hodnotenie: 3/5
Hlasovalo: 1
Hodnotenie

Odporúčané stránky

  Kontakt

  Úrad PSK 
  Námestie mieru 2
  080 01 Prešov

  Infolinka: 051 / 70 81 111 

  Úradné hodiny pre verejnosť

  Úrad a podateľňa PSK 
  Pondelok - Štvrtok 

    8.00 - 15.00
  Piatok
   
  8.00 - 14.00

  Publikované: 09.02.2016 / Aktualizované: 11.11.2021 HoreTlačiť