Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Zoznam hlasovaní zasadnutia

Číslo zasadnutia: 29/2017

Späť na voľbu vyhľadávania

Filter:

esluzby.filter.voting_number

esluzby.filter.voting_topic_text

Číslo Názov hlasovania Poznámka Prítomných Za Proti Zdržalo sa Nehlasovalo
1 Otvorenie a voľba návrhovej komisie. 55 55 0 0 0
2 Voľba návrhovej komisie. 56 54 0 2 1
3 Informatívna správa o plnení uznesení Zastupiteľstva PSK. 56 56 0 0 1
4 Návrh plánu kontrolnej činnosti ÚHK PSK na I. polrok 2018. 54 54 0 0 3
5 Návrh na udelenie Cien PSK. 56 52 0 4 1
6 Združená investícia medzi PSK, mestom Svidník a Slovenským futbalovým zväzom s názvom „Futbalové ihrisko s umelým povrchom“. 53 52 0 1 4
7 Združená investícia medzi PSK a mestom Humenné s názvom „Humenné - Futbalový štadión - tréningové ihrisko s umelou trávou“. 53 53 0 0 4
8 Združená investícia medzi PSK a mestom Bardejov s názvom „I/77 Bardejov – rekonštrukcia križovatky ul. Štefánikova, T. Ševčenku, Mlynská“. 55 55 0 0 1
9 Združená investícia medzi PSK a obcou Štrba s názvom „Dobudovanie lyžiarskeho bežeckého areálu na Štrbskom Plese – objekt pre snežné pásové vozidlá a techniku“. 53 53 0 0 4
10 Schválenie združenia prostriedkov samosprávneho kraja (rekonštrukcia infraštruktúry Univerzitného viacúčelového športového areálu Prešovskej univerzity v Prešove). 53 53 0 0 4
11 Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 456/2017 zo dňa 21. 2. 2017. 46 46 0 0 11
12 Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 457/2017 zo dňa 21. 2. 2017. 52 52 0 0 5
13 Úprava rozpočtu č. 6/PSK/2017 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2017. 49 49 0 0 8
14 Návrh rozpočtu PSK na roky 2018 – 2020. 52 52 0 0 5
15 Stanovisko hlavného kontrolóra PSK k návrhu rozpočtu PSK na roky 2018 – 2020. 54 54 0 0 3
16 Zásady rozpočtového procesu PSK – dodatok č. 2. 47 47 0 0 10
17 Návrh na upustenie od vymáhania pohľadávok a ich odpísanie. 48 48 0 0 9
18 Návrh VZN PSK č. ../2017, ktorým sa určuje počet tried prvého ročníka v dennej forme štúdia v členení na jednotlivé študijné odbory alebo na jednotlivé učebné odbory a počet spoločných tried prvého ročníka v členení na jednotlivé príbuzné študijné odbory alebo na jednotlivé príbuzné učebné odbory pre prijímacie konanie pre stredné školy financované zo štátneho rozpočtu vo svojej územnej pôsobnosti pre prijímacie konanie v školskom roku 2018/2019. pozmeňovací návrh poslanec Hopta 51 30 2 19 6
19 Návrh VZN PSK č. ../2017, ktorým sa určuje počet tried prvého ročníka v dennej forme štúdia v členení na jednotlivé študijné odbory alebo na jednotlivé učebné odbory a počet spoločných tried prvého ročníka v členení na jednotlivé príbuzné študijné odbory alebo na jednotlivé príbuzné učebné odbory pre prijímacie konanie pre stredné školy financované zo štátneho rozpočtu vo svojej územnej pôsobnosti pre prijímacie konanie v školskom roku 2018/2019. 54 42 0 12 3
20 Informatívna správa o stredných školách, ktorých rozvojové projekty boli zahrnuté do žiadosti predloženej MŠVVaŠ SR. 47 47 0 0 10
21 Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaného projektu s názvom „Obnova školského internátu s jedálňou, SPŠ Komenského 5, Bardejov – zníženie energetickej náročnosti“. 40 39 0 1 17
22 Návrh na Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaného projektu s názvom „Školský internát Poprad – zníženie energetickej náročnosti (riešenie havarijného stavu)“. 41 41 0 0 16
23 Návrh na Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaného projektu s názvom „Vranov nad Topľou, Gymnázium, ul. Dr. Cyrila Daxnera 88 – zníženie energetickej náročnosti“. 45 41 0 4 12
24 Program ENI Maďarsko - Slovensko - Rumunsko - Ukrajina 2014 - 2020 – schválenie projektovej žiadosti a spolufinancovania projektu 47 47 0 0 10
25 Operačný plán zimnej služby na území PSK pre obdobie 2017 – 2018 51 51 0 0 6
26 Návrh na založenie združenia právnických osôb „Prešovská kreatívna fabrika“. 50 50 0 0 6
27 Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa 50 50 0 0 6
28 Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa 48 48 0 0 8
29 Nájom nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. 49 49 0 0 7
30 Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 546/2017 zo dňa 19. 6. 2017. poslankyňa Turčanová 49 46 1 2 7
31 Rôzne. poslanec Vook 49 47 0 2 6
Nájdených 31 záznamov.
 
 

Odporúčané stránky

  Kontakt

  Úrad PSK 
  Námestie mieru 2
  080 01 Prešov

  Infolinka: 051 / 70 81 111 

  Úradné hodiny pre verejnosť

  Úrad a podateľňa PSK 
  Pondelok - Štvrtok 

    8.00 - 15.00
  Piatok
   
  8.00 - 14.00

  PHSR 2014 -2020
  Publikované: 09.02.2016 / Aktualizované: 25.10.2016 HoreTlačiť