Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Zoznam hlasovaní zasadnutia

Číslo zasadnutia: 3/2014

Späť na voľbu vyhľadávania

Filter:

esluzby.filter.voting_number

esluzby.filter.voting_topic_text

Číslo Názov hlasovania Poznámka Prítomných Za Proti Zdržalo sa Nehlasovalo
1 Otvorenie a voľba návrhovej komisie. 60 60 0 0 2
2 Otvorenie a voľba návrhovej komisie. 61 57 0 4 1
3 Informatívna správa o plnení uznesení Zastupiteľstva PSK. 61 61 0 0 1
4 Správa o vybavovaní sťažností a petícií v PSK za II. polrok 2013. 62 62 0 0 0
5 Voľba hlavného kontrolóra PSK. 61 57 0 4 1
6 Voľba členov do výboru pre otázky zamestnanosti. 56 48 0 8 6
7 Návrh na voľbu členov - neposlancov do komisií zriadených pri Zastupiteľstve PSK. 56 55 0 1 6
8 Návrh na zmenu členov orgánov ARR PSK v zmysle platných stanov ARR PSK. 56 56 0 0 6
9 Voľba hlavného kontrolóra PSK. potvrdenie vlebneho por 55 50 1 4 7
10 Voľba hlavného kontrolóra PSK. 59 59 0 0 3
11 Úprava rozpočtu č. 1/PSK/2014 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2014. 59 59 0 0 3
12 Informatívna správa o rozpise rozpočtu pre financovanie organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK. 58 58 0 0 4
13 Návrh VZN PSK č. ../2014,ktorým sa mení VZN PSK č. 35/2013,ktorým sa určuje počet tried prvého ročníka stredných škôl v územnej pôsobnosti PSK pre prijímacie konanie v školskom roku 2014/2015. 62 54 1 7 0
14 Návrh VZN PSK č. ../2014, ktorým sa ruší Školský internát, Baštová 21, Prešov ako súčasť Hotelovej akadémie, Baštová 32 v Prešove. 59 59 0 0 3
15 Návrh na rozdelenie finančného príspevku na rok 2014 pre subjekty vykonávajúce opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zmysle VZN PSK č. 20/2010. 54 54 0 0 7
16 Správa o vyúčtovaní príspevku za služby vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave za rok 2013. 56 20 15 21 5
17 Správa o vyúčtovaní príspevku za služby vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave za rok 2013. 55 47 0 8 6
18 Informácia o realizácii Programu „SK08 Cezhraničná spolupráca“ v rámci výkonu kompetencií PSK ako Správcu schémy malých grantov Nórskeho finančného mechanizmu. Sčítanie hlasovania prebehlo mimo hlasovacieho zariadenia 60 60 0 0 1
19 Schválenie predfinancovania a spolufinancovania projektu v rámci HU – SK – RO – UA ENPI CBC Programme 2007 - 2013 „Kozmický systém včasného varovania“. 60 60 0 0 1
20 Návrh na menovanie riaditeľa Ľubovnianskeho osvetového strediska v Starej Ľubovni. 57 57 0 0 4
21 Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov implementovaných projektov v rámci výzvy ROP. 54 39 0 15 2
22 Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov implementovaných projektov v rámci výzvy ROP. 53 39 0 14 3
23 Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov implementovaných projektov v rámci výzvy ROP. 55 41 0 14 2
24 Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov implementovaných projektov v rámci výzvy ROP. 53 40 0 13 4
25 Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov implementovaných projektov v rámci výzvy ROP. 54 40 0 14 3
26 Návrh na predloženie žiadostí o NFP v rámci Opatrenia 3.1a Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov posl. Krajňák 59 19 18 22 2
27 Návrh na predloženie žiadostí o NFP v rámci Opatrenia 3.1a Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov posl. Baran 59 53 0 6 2
28 Návrh na predloženie žiadostí o NFP v rámci Opatrenia 3.1a Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov 58 58 0 0 3
29 Návrh na zmenu uznesení Zastupiteľstva PSK č. 452/2013, 453/2013 z 12. 2. 2013 a č. 508/2013 z 11. 6. 2013. 59 59 0 0 2
30 Návrh na zmenu uznesení Zastupiteľstva PSK č. 452/2013, 453/2013 z 12. 2. 2013 a č. 508/2013 z 11. 6. 2013. 59 58 0 1 2
31 Návrh podpredsedov PSK, ich pracovného úväzku a mesačnej odmeny. 55 40 0 15 6
32 Rôzne: Informatívna správa o schválenom európskom projekte "Regióny v Bruseli pre mládež" vzmysle uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 550/2013 zo dňa 27. 8. 2013. Sčítanie hlasovania prebehlo mimo hlasovacieho zariadenia 56 56 0 0 5
33 Rôzne: Návrh odmeny hlavnému kontrolórovi PSK. 56 56 0 0 4
Nájdených 33 záznamov.
 
 

Odporúčané stránky

  Kontakt

  Úrad PSK 
  Námestie mieru 2
  080 01 Prešov

  Infolinka: 051 / 70 81 111 

  Úradné hodiny pre verejnosť

  Úrad a podateľňa PSK 
  Pondelok - Štvrtok 

    8.00 - 15.00
  Piatok
   
  8.00 - 14.00

  PHSR 2014 -2020
  Publikované: 09.02.2016 / Aktualizované: 25.10.2016 HoreTlačiť