Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Zoznam hlasovaní zasadnutia

Číslo zasadnutia: 4/2014

Späť na voľbu vyhľadávania

Filter:

esluzby.filter.voting_number

esluzby.filter.voting_topic_text

Číslo Názov hlasovania Poznámka Prítomných Za Proti Zdržalo sa Nehlasovalo
1 Otvorenie a voľba návrhovej komisie. 57 57 0 0 2
2 Otvorenie a voľba návrhovej komisie. 57 53 0 4 2
3 Informatívna správa o plnení uznesení Zastupiteľstva PSK. 54 54 0 0 5
4 Správa o kontrolnej činnosti ÚHK PSK za II. polrok 2013. 56 56 0 0 4
5 Záverečný účet PSK za rok 2013. 60 59 0 1 1
6 Stanovisko hlavného kontrolóra PSK k Záverečnému účtu PSK za rok 2013. 59 59 0 0 2
7 Úprava rozpočtu č. 2/PSK/2014 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2014. 60 60 0 0 1
8 Návrh VZN PSK č. ../2014, ktorým sa mení a dopĺňa VZN PSK č. 15/2008 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK. 60 59 0 1 1
9 Výzva Zastupiteľstva PSK na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2014 v zmysle VZN PSK č. 15/2008 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK. posl. Krajnák navrh na doplnenie uznesenia 57 18 6 33 4
10 Výzva Zastupiteľstva PSK na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2014 v zmysle VZN PSK č. 15/2008 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK. posl. Hopta navrh na doplnenie uznesenia 56 15 10 31 5
11 Výzva Zastupiteľstva PSK na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2014 v zmysle VZN PSK č. 15/2008 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK. posl. Hopta navrh na doplnenie uznesenia predlzenie terminu 57 9 8 40 4
12 Výzva Zastupiteľstva PSK na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2014 v zmysle VZN PSK č. 15/2008 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK. 58 52 0 6 3
13 Výročná správa o činnosti KOCR Severovýchod Slovenska za rok 2013, schválenie členského príspevku PSK na rok 2014. 36 36 0 0 25
14 Informatívna správa o stave prípravy Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020 (IROP) a stave prípravy Regionálnej integrovanej územnej stratégie (RIÚS) a Trvalo udržateľného rozvoja miest (TURM). 52 52 0 0 9
15 Návrh na zmeny v sieti škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK 57 53 1 3 4
16 Informatívna správa o výsledku kontroly plnenia opatrení z kontroly NKÚ v Divadle Jonáša Záborského v Prešove. 51 51 0 0 9
17 Schválenie prevodu majetku obchodnou verejnou súťažou a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže. 51 51 0 0 9
18 Schválenie prevodu majetku obchodnou verejnou súťažou a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže. 51 49 0 2 9
19 Schválenie prevodu majetku obchodnou verejnou súťažou a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže. 50 41 2 7 10
20 Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. 53 53 0 0 7
21 Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. 51 48 0 3 9
22 Nájom nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. 54 54 0 0 6
23 Zmena organizačnej štruktúry útvaru hlavného kontrolóra PSK. 56 55 0 1 4
24 Rôzne. 55 51 0 4 4
25 Rôzne. 55 17 8 30 4
Nájdených 25 záznamov.
 
 

Odporúčané stránky

  Kontakt

  Úrad PSK 
  Námestie mieru 2
  080 01 Prešov

  Infolinka: 051 / 70 81 111 

  Úradné hodiny pre verejnosť

  Úrad a podateľňa PSK 
  Pondelok - Štvrtok 

    8.00 - 15.00
  Piatok
   
  8.00 - 14.00

  PHSR 2014 -2020
  Publikované: 09.02.2016 / Aktualizované: 25.10.2016 HoreTlačiť