Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Zoznam hlasovaní zasadnutia

Číslo zasadnutia: 5/2014

Späť na voľbu vyhľadávania

Filter:

esluzby.filter.voting_number

esluzby.filter.voting_topic_text

Číslo Názov hlasovania Poznámka Prítomných Za Proti Zdržalo sa Nehlasovalo
1 Otvorenie a voľba návrhovej komisie. 56 52 0 4 0
2 Otvorenie a voľba návrhovej komisie. 57 57 0 0 0
3 Informatívna správa o plnení uznesení Zastupiteľstva PSK. 56 56 0 0 1
4 Návrh plánu kontrolnej činnosti ÚHK PSK na II. polrok 2014. 56 56 0 0 1
5 Voľba zástupcov PSK v dozorných radách zdravotníckych zariadení (neziskové organizácie, akciové spoločnosti). 57 57 0 0 0
6 Úprava rozpočtu č. 3/PSK/2014 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2014. 56 56 0 0 1
7 Rozdelenie dotácií v zmysle VZN PSK č. 15/2008 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK v platnom znení. posl. Kaliňák Adrian: zmena 55 46 0 9 3
8 Rozdelenie dotácií v zmysle VZN PSK č. 15/2008 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK v platnom znení. posl. Kaliňák Adrian: zmena 52 52 0 0 6
9 Návrh na zmeny v sieti stredných škôl a školských zariadení SR. 51 50 0 1 7
10 Informatívna správa o činnosti Inovačného partnerského centra za rok 2013. 43 43 0 0 15
11 Informatívna správa o zrušení Regionálneho združenia LPSI PSK – CESTA, n. o. 42 42 0 0 15
12 Návrh na odvolanie riaditeľa PUĽS. 53 43 0 10 5
13 Schválenie prevodu majetku obchodnou verejnou súťažou a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže. 50 50 0 0 8
14 Schválenie prevodu majetku obchodnou verejnou súťažou a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže. 48 48 0 0 10
15 Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK. 49 49 0 0 9
16 Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. 49 49 0 0 9
17 Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. 49 49 0 0 9
18 Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. 49 49 0 0 9
19 Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. 48 48 0 0 10
20 Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. 47 47 0 0 11
21 Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. 47 47 0 0 11
22 Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 224/2011 zo dňa 23. 8. 2011 – prípad hodný osobitného zreteľa. 48 48 0 0 10
23 Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 490/2013 zo dňa 9. 4. 2013 – prípad hodný osobitného zreteľa. 48 48 0 0 10
24 Rôzne. Návrh spoločnosti Sveta zdravia, a.s. na zmeny v predstavenstve spoločnosti Prešovské zdravotníctvo, a.s. 48 48 0 0 9
Nájdených 24 záznamov.
 
 

Odporúčané stránky

  Kontakt

  Úrad PSK 
  Námestie mieru 2
  080 01 Prešov

  Infolinka: 051 / 70 81 111 

  Úradné hodiny pre verejnosť

  Úrad a podateľňa PSK 
  Pondelok - Štvrtok 

    8.00 - 15.00
  Piatok
   
  8.00 - 14.00

  PHSR 2014 -2020
  Publikované: 09.02.2016 / Aktualizované: 25.10.2016 HoreTlačiť