Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Zoznam hlasovaní zasadnutia

Číslo zasadnutia: 6/2014

Späť na voľbu vyhľadávania

Filter:

esluzby.filter.voting_number

esluzby.filter.voting_topic_text

Číslo Názov hlasovania Poznámka Prítomných Za Proti Zdržalo sa Nehlasovalo
1 Otvorenie a voľba návrhovej komisie. bez bodu 19. 51 50 0 1 1
2 Otvorenie a voľba návrhovej komisie. cely program 50 50 0 0 2
3 Otvorenie a voľba návrhovej komisie. 51 49 0 2 1
4 Informatívna správa o plnení uznesení Zastupiteľstva PSK. 49 49 0 0 4
5 Správa o vybavovaní sťažností a petícií v PSK za I. polrok 2014. 49 49 0 0 5
6 Správa o kontrolnej činnosti ÚHK PSK za I. polrok 2014. 51 51 0 0 4
7 Zásady kontrolnej činnosti ÚHK PSK. 53 53 0 0 2
8 Úprava rozpočtu č. 4/PSK/2014 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2014. 51 51 0 0 4
9 Správa o plnení rozpočtu PSK k 30. 6. 2014. 52 52 0 0 3
10 Čerpanie návratných zdrojov financovania z Európskej investičnej banky – zámer. 54 54 0 0 1
11 Informatívna správa o kontrolnej činnosti NKÚ SR. 49 49 0 0 6
12 Návrh VZN PSK č. ../2014, ktorým sa ruší Obchodná akadémia, Kukučínova 1 v Sabinove, Stredná odborná škola, SNP 16 v Sabinove, Školská jedáleň, SNP 16, Sabinov ako súčasť Strednej odbornej školy, SNP 16 v Sabinove, Školský internát, SNP 16, Sabinov ako súčasť Strednej odbornej školy, SNP 16 v Sabinove a zriaďuje Spojená škola, SNP 16 v Sabinove s organizačnými zložkami: Stredná odborná škola, SNP 16, Sabinov a obchodná akadémia, SNP 16, Sabinov vrátane súčastí Školskej jedálne, SNP 16, Sabinov a Školského internátu, SNP 16, Sabinov. 44 44 0 0 11
13 Návrh VZN PSK č. .. /2014, ktorým sa ruší Stredná priemyselná škola chemická a potravinárska, Komenského 1 v Humennom. 45 45 0 0 10
14 Návrh VZN PSK č. .. /2014, ktorým sa ruší Stredná priemyselná škola chemická a potravinárska, Komenského 1 v Humennom. posl. Damankoš - návrh na uznesenie 45 41 0 4 10
15 Dohoda o spolupráci medzi Autonómnou oblasťou Vojvodina a PSK. 42 42 0 0 13
16 Správa o činnosti Zastúpenia PSK v Bruseli za II. polrok 2013 a I. polrok 2014. 40 40 0 0 15
17 Informatívna správa o činnosti odboru SO/RO pre ROP za rok 2013. 37 37 0 0 18
18 Informatívna správa o činnosti Centra rozvoja turizmu PSK pre oblasť Vysokých Tatier. 38 36 0 2 17
19 Návrh na zmeny v Správnej rade a Dozornej rade Centra rozvoja turizmu PSK pre oblasť Vysokých Tatier. 41 39 0 2 15
20 Návrh na zmeny v Správnej rade a Dozornej rade Inovačného partnerského centra. 41 39 0 2 15
21 Návrh zmeny zástupcu PSK v predstavenstve spoločnosti Prešovské zdravotníctvo, a. s. 42 41 0 1 14
22 Schválenie prevodu majetku obchodnou verejnou súťažou a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže. 43 42 0 1 13
23 Schválenie prevodu majetku obchodnou verejnou súťažou a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže. 43 29 1 13 13
24 Schválenie prevodu majetku obchodnou verejnou súťažou a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže. 44 44 0 0 12
25 Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. 48 48 0 0 8
26 Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK - prípad hodný osobitného zreteľa. 49 49 0 0 7
27 Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 514/2014 zo dňa 11. 6. 2013. 50 47 0 3 6
28 Rôzne. posl. Hagyari - návrh na uznesenie 51 33 5 13 5
Nájdených 28 záznamov.
 
 

Odporúčané stránky

  Kontakt

  Úrad PSK 
  Námestie mieru 2
  080 01 Prešov

  Infolinka: 051 / 70 81 111 

  Úradné hodiny pre verejnosť

  Úrad a podateľňa PSK 
  Pondelok - Štvrtok 

    8.00 - 15.00
  Piatok
   
  8.00 - 14.00

  Publikované: 09.02.2016 / Aktualizované: 25.10.2016 HoreTlačiť