Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Zoznam hlasovaní zasadnutia

Číslo zasadnutia: 7/2014

Späť na voľbu vyhľadávania

Filter:

esluzby.filter.voting_number

esluzby.filter.voting_topic_text

Číslo Názov hlasovania Poznámka Prítomných Za Proti Zdržalo sa Nehlasovalo
1 Otvorenie a voľba návrhovej komisie. 54 54 0 0 4
2 Otvorenie a voľba návrhovej komisie. 55 55 0 0 3
3 Otvorenie a voľba návrhovej komisie. 55 51 0 4 3
4 Informatívna správa o plnení uznesení Zastupiteľstva PSK. 55 55 0 0 4
5 Vstup PSK do občianskeho združenia Východoslovenská investičná agentúra. pre MVDr. Petra Cacaru - prezident klubu východniarov PATRIOT 56 56 0 0 3
6 Vstup PSK do občianskeho združenia Východoslovenská investičná agentúra. posl. Turčanová - zmena uznesenia 53 28 0 25 6
7 Vstup PSK do občianskeho združenia Východoslovenská investičná agentúra. 54 54 0 0 5
8 Úprava rozpočtu č. 5/PSK/2014 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2014. 58 57 0 1 2
9 Návrh na zmenu Zásad udeľovania verejných ocenení PSK. posl. Hopta - zmena uznesenia 55 9 11 35 5
10 Návrh na zmenu Zásad udeľovania verejných ocenení PSK. posl. Madzinová - úprava uznesenia 54 44 0 10 6
11 Návrh na zmenu Zásad udeľovania verejných ocenení PSK. 55 52 1 2 5
12 Návrh na udelenie Cien PSK. 55 55 0 0 5
13 Návrh VZN PSK č. ../2014, ktorým sa určuje počet tried prvého ročníka v členení na jednotlivé študijné odbory alebo jednotlivé učebné odbory a počet spoločných tried prvého ročníka v členení na jednotlivé príbuzné študijné odbory alebo jednotlivé príbuzné učebné odbory pre prijímacie konanie v nasledujúcom školskom roku pre stredné školy financované zo štátneho rozpočtu vo svojej územnej pôsobnosti pre prijímacie konanie v školskom roku 2015/2016. posl. Damankoš - úprava uznesenia 57 57 0 0 3
14 Návrh VZN PSK č. ../2014, ktorým sa určuje počet tried prvého ročníka v členení na jednotlivé študijné odbory alebo jednotlivé učebné odbory a počet spoločných tried prvého ročníka v členení na jednotlivé príbuzné študijné odbory alebo jednotlivé príbuzné učebné odbory pre prijímacie konanie v nasledujúcom školskom roku pre stredné školy financované zo štátneho rozpočtu vo svojej územnej pôsobnosti pre prijímacie konanie v školskom roku 2015/2016. VZN č. 42/2014 58 58 0 0 2
15 Návrh VZN PSK č. ../2014, ktorým sa mení a dopĺňa VZN PSK č. 28/2012 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb, určení sumy úhrady, spôsobe jej určenia a platenia v zariadeniach sociálnych služieb a v krízových strediskách v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK v znení VZN PSK č. 30/2012. VZN č. 43/2014 51 51 0 0 8
16 Návrh na zrušenie Zariadenia pestúnskej starostlivosti, Bardejov – časť Dlhá Lúka, Pánska 16. 43 43 0 0 14
17 Operačný plán zimnej služby na území PSK pre obdobie 2014 – 2015. 48 48 0 0 10
18 Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementácie projektov z Regionálneho operačného programu, Opatrenie 5.1 Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov, kód výzvy ROP-5.1-2012/01 a výzvy ROP-5.1-2013/01. 53 53 0 0 6
19 Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementácie projektov z Regionálneho operačného programu, Opatrenie 5.1 Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov, kód výzvy ROP-5.1-2012/01 a výzvy ROP-5.1-2013/01. 51 51 0 0 8
20 Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementácie projektov z Regionálneho operačného programu, Opatrenie 5.1 Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov, kód výzvy ROP-5.1-2012/01 a výzvy ROP-5.1-2013/01. 48 48 0 0 11
21 Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementácie projektov z Regionálneho operačného programu, Opatrenie 5.1 Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov, kód výzvy ROP-5.1-2012/01 a výzvy ROP-5.1-2013/01. 50 50 0 0 9
22 Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementácie projektov z Regionálneho operačného programu, Opatrenie 5.1 Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov, kód výzvy ROP-5.1-2012/01 a výzvy ROP-5.1-2013/01. 50 50 0 0 9
23 Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementácie projektov z Regionálneho operačného programu, Opatrenie 5.1 Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov, kód výzvy ROP-5.1-2012/01 a výzvy ROP-5.1-2013/01. 51 51 0 0 8
24 Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementácie projektov z Regionálneho operačného programu, Opatrenie 5.1 Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov, kód výzvy ROP-5.1-2012/01 a výzvy ROP-5.1-2013/01. 52 52 0 0 7
25 Dohoda o spolupráci Via Carpatia. 39 39 0 0 20
26 Návrh na zmenu v Dozornej rade Centra rozvoja turizmu PSK pre oblasť Vysokých Tatier. 41 40 0 1 18
27 Návrh na zrušenie uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 88/2014 zo dňa 26. 8. 2014. 44 44 0 0 15
28 Schválenie prevodu majetku obchodnou verejnou súťažou a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže. 40 40 0 0 18
29 Zmena účelového určenia majetku. 41 41 0 0 17
30 Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. posl. Jakubov - úprava uznesenia 39 12 0 27 17
31 Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. 41 30 2 9 15
32 Nájom nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. 42 42 0 0 14
33 Nájom nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. 42 42 0 0 14
34 Nájom nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. 44 44 0 0 12
35 Nájom nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. 45 45 0 0 11
36 Rôzne. Predseda Chudík - zmena termínu zasadnutia Z PSK 45 45 0 0 11
Nájdených 36 záznamov.
 
 

Odporúčané stránky

  Kontakt

  Úrad PSK 
  Námestie mieru 2
  080 01 Prešov

  Infolinka: 051 / 70 81 111 

  Úradné hodiny pre verejnosť

  Úrad a podateľňa PSK 
  Pondelok - Štvrtok 

    8.00 - 15.00
  Piatok
   
  8.00 - 14.00

  PHSR 2014 -2020
  Publikované: 09.02.2016 / Aktualizované: 25.10.2016 HoreTlačiť