Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Zoznam hlasovaní zasadnutia

Číslo zasadnutia: 8/2014

Späť na voľbu vyhľadávania

Filter:

esluzby.filter.voting_number

esluzby.filter.voting_topic_text

Číslo Názov hlasovania Poznámka Prítomných Za Proti Zdržalo sa Nehlasovalo
1 Otvorenie a voľba návrhovej komisie. 52 52 0 0 3
2 Otvorenie a voľba návrhovej komisie. 51 49 0 2 4
3 Informatívna správa o plnení uznesení Zastupiteľstva PSK. 51 51 0 0 4
4 Návrh plánu kontrolnej činnosti ÚHK PSK na I. polrok 2015. 51 51 0 0 4
5 Návrh rozpočtu PSK na roky 2015 – 2017. 55 55 0 0 1
6 Stanovisko hlavného kontrolóra PSK k návrhu rozpočtu PSK na roky 2015 – 2017. 54 54 0 0 2
7 Úprava rozpočtu č. 6/PSK/2014 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2014. posl. Turčanvá 53 15 1 37 3
8 Úprava rozpočtu č. 6/PSK/2014 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2014. 54 50 0 4 2
9 Návrh na upustenie od vymáhania pohľadávok a ich odpísanie. 49 48 0 1 7
10 Zmena právnej formy hospodárenia SŠ, Kollárova 10, Prešov. 44 43 0 1 12
11 Prešovská regionálna infraštruktúra II – Zmluva o financovaní medzi EIB a PSK (rámcová úverová zmluva). 50 50 0 0 6
12 Stanovisko hlavného kontrolóra PSK k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania Prešovským samosprávnym krajom na rok 2014. 47 47 0 0 9
13 Dodatok č. 2 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom PSK. 47 35 0 12 9
14 Dodatok č. 2 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom PSK. posl. Vokál 51 20 2 29 5
15 Dodatok č. 2 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom PSK. 53 35 0 18 3
16 Plán zasadnutí Zastupiteľstva PSK na rok 2015. 43 42 0 1 13
17 Návrh na menovanie riaditeľa PUĽS. 45 45 0 0 11
18 Návrh VZN PSK č. ../2014 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb a o zmene a doplnení niektorých všeobecne záväzných nariadení. 44 44 0 0 12
19 Schválenie prevodu majetku obchodnou verejnou súťažou a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže. 43 43 0 0 13
20 Schválenie prevodu majetku obchodnou verejnou súťažou a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže. 42 42 0 0 14
21 Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK - prípad hodný osobitného zreteľa. 44 44 0 0 12
22 Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK - prípad hodný osobitného zreteľa. 45 45 0 0 11
23 Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK - prípad hodný osobitného zreteľa. 44 44 0 0 12
24 Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK - prípad hodný osobitného zreteľa. 45 45 0 0 11
25 Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK - prípad hodný osobitného zreteľa. 43 43 0 0 13
26 Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK - prípad hodný osobitného zreteľa. 47 34 2 11 8
27 Nájom nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. 50 50 0 0 6
28 Návrhy na zmenu uznesení Zastupiteľstva PSK. 49 49 0 0 7
29 Návrhy na zmenu uznesení Zastupiteľstva PSK. 48 48 0 0 8
30 Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementácie projektu „Najvýznamnejšie historické a umelecké pamiatky v zbierkach PSK“ kód ITMS projektu:21120120018)OPIS, Opatrenie 2.1 Digitalizácia obsahu pamäťových a fondových inštitúcií, jeho archivovanie, sprístupňovanie a zlepšenie systémov jeho získavania, spracovania a ochrany z vlastných prostriedkov PSK. 46 45 0 1 10
31 Návrh na predloženie žiadostí o NFP v rámci Opatrenia 3.1a Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov - Intervencie do pamäťových a fondových inštitúcií v rámci ROP k zabezpečeniu realizácie uvedených projektov po schválení žiadostí o NFP a financovanie a spolufinancovanie projektov v podiele 5 % z celkových oprávnených výdavkov. 47 47 0 0 9
32 Návrh na dofinancovanie projektu „Rekonštrukcia a revitalizácia výtvarného sveta v Šarišskej galérii“ (kód ITMS: 22130120170)ROP, Opatrenie 3.1 Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov z vlastných prostriedkov PSK. 48 48 0 0 8
33 Návrh zmluvy o dielo č. 15/2014/ARR pre spracovanie II. etapy Územného plánu PSK a posúdenia jeho vplyvu na životné prostredie. 45 45 0 0 11
34 Rôzne. posl. Aftanasová - odmena hl. konrolór 45 45 0 0 10
35 Rôzne. posl. Bieľak - zmena odmeňovania poslancov 45 45 0 0 10
Nájdených 35 záznamov.
 
 

Odporúčané stránky

  Kontakt

  Úrad PSK 
  Námestie mieru 2
  080 01 Prešov

  Infolinka: 051 / 70 81 111 

  Úradné hodiny pre verejnosť

  Úrad a podateľňa PSK 
  Pondelok - Štvrtok 

    8.00 - 15.00
  Piatok
   
  8.00 - 14.00

  PHSR 2014 -2020
  Publikované: 09.02.2016 / Aktualizované: 25.10.2016 HoreTlačiť