Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Zoznam hlasovaní zasadnutia

Číslo zasadnutia: 9/2015

Späť na voľbu vyhľadávania

Filter:

esluzby.filter.voting_number

esluzby.filter.voting_topic_text

Číslo Názov hlasovania Poznámka Prítomných Za Proti Zdržalo sa Nehlasovalo
1 Otvorenie a voľba návrhovej komisie. 58 58 0 0 0
2 Otvorenie a voľba návrhovej komisie. 57 54 0 3 1
3 Informatívna správa o plnení uznesení Zastupiteľstva PSK. 57 57 0 0 1
4 Správa o vybavovaní sťažností a petícií v PSK za II. polrok 2014. 56 56 0 0 3
5 Správa o kontrolnej činnosti ÚHK PSK za II. polrok 2014. 56 56 0 0 3
6 Informatívna správa o podpise zmlúv medzi Prešovským samosprávnym krajom a Európskou investičnou bankou: 1. Prešovská regionálna infraštruktúra II – Zmluva o financovaní, 2. Zmluva o asistencii pre prípravu investície (ELENA). 58 58 0 0 1
7 Informatívna správa o rozpise rozpočtu pre financovanie organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK. 49 49 0 0 9
8 Úprava rozpočtu č. 1/PSK/2015 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2015. 57 56 0 1 1
9 Návrh VZN PSK č. ../2015, ktorým sa mení VZN PSK č. 27/2012 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach, v školských účelových zariadeniach a o výške úhrady nákladov na štúdium v jazykovej škole v znení VZN PSK č. 31/2013 zo dňa 12. 2. 2013. 48 48 0 0 10
10 Návrh VZN PSK č. ../2015, ktorým sa ruší Školský internát, Komenského 3, Humenné ako súčasť Obchodnej akadémie,Komenského 1,Humenné. 49 49 0 0 9
11 Návrh na rozdelenie finančného príspevku na rok 2015 pre subjekty vykonávajúce opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zmysle VZN PSK č. 20/2010. 46 46 0 0 12
12 Návrh na zrušenie Poriadku odmeňovania zamestnancov Úradu PSK. 47 47 0 0 11
13 Návrh zmeny zástupcu PSK v Dozornej rade Nemocnice arm. generála L. Svobodu Svidník, a. s. 49 48 0 1 9
14 Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. 51 51 0 0 8
15 Rôzne. Zmena palivovej základne DSS Brezovička, Osadné, Jabloň 55 55 0 0 4
16 Rôzne. posl. Sýkora 51 51 0 0 8
Nájdených 16 záznamov.
 
 

Odporúčané stránky

  Kontakt

  Úrad PSK 
  Námestie mieru 2
  080 01 Prešov

  Infolinka: 051 / 70 81 111 

  Úradné hodiny pre verejnosť

  Úrad a podateľňa PSK 
  Pondelok - Štvrtok 

    8.00 - 15.00
  Piatok
   
  8.00 - 14.00

  PHSR 2014 -2020
  Publikované: 09.02.2016 / Aktualizované: 25.10.2016 HoreTlačiť