Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Zoznam hlasovaní zasadnutia

Číslo zasadnutia: 10/2015

Späť na voľbu vyhľadávania

Filter:

esluzby.filter.voting_number

esluzby.filter.voting_topic_text

Číslo Názov hlasovania Poznámka Prítomných Za Proti Zdržalo sa Nehlasovalo
1 Otvorenie a voľba návrhovej komisie. 57 57 0 0 1
2 Otvorenie a voľba návrhovej komisie. 56 54 0 2 2
3 Informatívna správa o plnení uznesení Zastupiteľstva PSK. 54 54 0 0 4
4 Záverečný účet PSK za rok 2014. 54 54 0 0 4
5 Stanovisko hlavného kontrolóra PSK k Záverečnému účtu PSK za rok 2014. 54 54 0 0 4
6 Schválenie združenia prostriedkov samosprávneho kraja (výstavba tréningovej športovej haly s umelou ľadovou plochou). 54 54 0 0 4
7 Návrh na združenú investíciu „Vybudovanie tréningovej futbalovej plochy s umelým povrchom“ – Mesto Vysoké Tatry a PSK. 51 51 0 0 7
8 Úprava rozpočtu č. 2/PSK/2015 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2015. posl. Baran - pozmeňujúci návrh úpravy rozpočtu 54 54 0 0 4
9 Úprava rozpočtu č. 2/PSK/2015 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2015. predseda Chudík - úprava (stiahnutie kúpy bod 08) 52 40 0 12 6
10 Úprava rozpočtu č. 2/PSK/2015 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2015. 55 54 0 1 3
11 Správa o vyúčtovaní príspevku za služby vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave za rok 2014. 51 51 0 0 7
12 Návrh investičných akcií pre čerpanie 2. tranže úveru z EIB pre rok 2016. 50 50 0 0 7
13 Program cezhraničnej spolupráce PL/SR 2007-2013 – implementácia projektov v oblasti cestného hospodárstva. 48 48 0 0 9
14 Návrh na menovanie riaditeľa DSS Legnava. 45 45 0 0 12
15 Zlúčenie Vihorlatského osvetového strediska v Humennom s Vihorlatským múzeom v Humennom. 51 48 1 2 7
16 Výročná správa o činnosti KOCR Severovýchod Slovenska za rok 2014. 52 52 0 0 6
17 Schválenie prevodu majetku obchodnou verejnou súťažou a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže. 49 49 0 0 9
18 Schválenie prevodu majetku obchodnou verejnou súťažou a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže. 50 50 0 0 8
19 Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. 51 51 0 0 7
20 Nájom nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa,návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 405/2012 zo dňa 23. 10. 2012 51 51 0 0 7
21 Nájom nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa, návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 49/2014 zo dňa 22. 4. 2014 51 51 0 0 7
22 Návrh na dofinancovanie projektu „Archeologické dedičstvo regiónov, šanca na rozvoj turistiky“ (projekt číslo WTSL.02.01.00-18-250/10, projekt realizovaný z Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007-2013, oblasť podpory 2.1 Rozvoj cezhraničnej spolupráce v oblasti turizmu) pre subjekt v pôsobnosti PSK Vlastivedné múzeum Hanušovce nad Topľou z vlastných prostriedkov PSK. 50 49 0 1 8
23 Informácia o zmene sídla Obchodnej akadémie v Bardejove. 52 52 0 0 6
24 Rôzne. Obchodná verejná súťaž, návrh na dlhodobý nájom nehnuteľnosti Vodárenska veža Prešov 56 56 0 0 2
25 Rôzne. Návrh dofinancovania archeologického výskumu, zemných prác a výkonu autorského dozoru na základe rozhodnutia Krajského pamiatkového úradu Prešov 53 53 0 0 5
Nájdených 25 záznamov.
 
 

Odporúčané stránky

  Kontakt

  Úrad PSK 
  Námestie mieru 2
  080 01 Prešov

  Infolinka: 051 / 70 81 111 

  Úradné hodiny pre verejnosť

  Úrad a podateľňa PSK 
  Pondelok - Štvrtok 

    8.00 - 15.00
  Piatok
   
  8.00 - 14.00

  PHSR 2014 -2020
  Publikované: 09.02.2016 / Aktualizované: 25.10.2016 HoreTlačiť