Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Zoznam hlasovaní zasadnutia

Číslo zasadnutia: 11/2015

Späť na voľbu vyhľadávania

Filter:

esluzby.filter.voting_number

esluzby.filter.voting_topic_text

Číslo Názov hlasovania Poznámka Prítomných Za Proti Zdržalo sa Nehlasovalo
1 Otvorenie a voľba návrhovej komisie. 57 57 0 0 0
2 Otvorenie a voľba návrhovej komisie. 57 57 0 0 0
3 Informatívna správa o plnení uznesení Zastupiteľstva PSK. 57 57 0 0 0
4 Návrh plánu kontrolnej činnosti ÚHK PSK na II. polrok 2015. 56 56 0 0 1
5 Návrh investičných akcií pre čerpanie 2. tranže úveru z EIB pre rok 2016. posl. Bieľak doplnenie + zmena v uznesení 58 58 0 0 0
6 Zásady rozpočtového procesu PSK. 55 55 0 0 3
7 Úprava rozpočtu č. 3/PSK/2015 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2015. 55 55 0 0 3
8 Informatívna správa o činnosti Centra rozvoja turizmu PSK pre oblasť Vysokých Tatier. 49 49 0 0 9
9 Informatívna správa o činnosti Inovačného partnerského centra za rok 2014. 45 45 0 0 12
10 Návrh na zmeny v sieti škôl a školských zariadení, stredísk praktického vyučovania a pracovísk praktického vyučovania SR. 47 47 0 0 10
11 Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. 55 54 0 1 3
12 Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. 52 52 0 0 6
13 Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. 51 51 0 0 7
14 Návrh na členov Správnej rady a kandidátov na členov Dozornej rady Ľubovnianskej nemocnice, n. o. 52 49 0 3 6
15 Rôzne: Návrh na dofinancovanie výkonu autorského dozoru a dozoru statika v rámci projektu "Rekonštrukcia a revitalizácia výtvarného sveta v Šarišskej galérii" (kód ITMS: 22130120099) ROP, Opatrenie 3.1 Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov. 49 43 0 6 9
Nájdených 15 záznamov.
 
 

Odporúčané stránky

  Kontakt

  Úrad PSK 
  Námestie mieru 2
  080 01 Prešov

  Infolinka: 051 / 70 81 111 

  Úradné hodiny pre verejnosť

  Úrad a podateľňa PSK 
  Pondelok - Štvrtok 

    8.00 - 15.00
  Piatok
   
  8.00 - 14.00

  PHSR 2014 -2020
  Publikované: 09.02.2016 / Aktualizované: 25.10.2016 HoreTlačiť