Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Zoznam hlasovaní zasadnutia

Číslo zasadnutia: 12/2015

Späť na voľbu vyhľadávania

Filter:

esluzby.filter.voting_number

esluzby.filter.voting_topic_text

Číslo Názov hlasovania Poznámka Prítomných Za Proti Zdržalo sa Nehlasovalo
1 Otvorenie a voľba návrhovej komisie. 52 52 0 0 0
2 Otvorenie a voľba návrhovej komisie. 49 49 0 0 2
3 Informatívna správa o plnení uznesení Zastupiteľstva PSK. 53 53 0 0 1
4 Správa o vybavovaní sťažností a petícií v PSK za I. polrok 2015. 53 53 0 0 2
5 Správa o kontrolnej činnosti ÚHK PSK za I. polrok 2015. 53 53 0 0 2
6 Správa o plnení rozpočtu PSK k 30. 6. 2015. 53 53 0 0 2
7 Informatívna správa o výsledku kontroly hospodárenia samosprávnych krajov v PSK vykonanej NKÚ SR. 52 52 0 0 3
8 Návrh na združenú investíciu „Vybudovanie futbalového ihriska s umelým trávnatým povrchom“ –mesto Stará Ľubovňa a PSK. 53 53 0 0 3
9 Návrh na združenú investíciu „Vybudovanie futbalového ihriska s umelým trávnatým povrchom“ –mesto Snina a PSK. 54 54 0 0 2
10 Návrh na združenú investíciu „Rekonštrukcia komunikácie ku Spišskému hradu“ - mesto Spišské Podhradie a PSK. 53 53 0 0 3
11 Návrh na združenú investíciu „Rekonštrukcia komunikácie č. III/3615" – obec Juskova Voľa a PSK. 51 51 0 0 5
12 Úprava rozpočtu č. 4/PSK/2015 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2015. 54 54 0 0 2
13 Správa o činnosti Zastúpenia PSK v Bruseli za II. polrok 2014 a I. polrok 2015. 46 46 0 0 9
14 Informatívna správa o činnosti odboru SO/RO pre ROP za rok 2014. 44 44 0 0 11
15 Územná prognóza „Generel dopravnej infraštruktúry Prešovského kraja“ - koncept. 42 42 0 0 13
16 Návrh Regionálnej stratégie výchovy a vzdelávania v stredných školách na území PSK na školský rok 2015/2016. 48 48 0 0 7
17 Návrh na zmeny v sieti stredných škôl a školských zariadení SR. 50 50 0 0 6
18 Návrh na zrušenie Domova sociálnych služieb v Spišskom Štvrtku k 31. 12. 2015. 53 53 0 0 3
19 Návrh na menovanie riaditeľa DSS Stropkov. 54 36 1 17 2
20 Návrh na odvolanie riaditeľky Múzea moderného umenia A. Warhola v Medzilaborciach. 54 43 0 11 2
21 Plán zasadnutí Zastupiteľstva PSK. 48 48 0 0 8
22 Majetkové prevody nehnuteľného majetku - kúpa. 45 45 0 0 11
23 Majetkové prevody nehnuteľného majetku - kúpa. 44 44 0 0 12
24 Schválenie prevodu majetku obchodnou verejnou súťažou a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže. 46 46 0 0 10
25 Schválenie prevodu majetku obchodnou verejnou súťažou a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže. 46 46 0 0 10
26 Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK. 49 49 0 0 7
27 Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK - prípad hodný osobitného zreteľa. 48 48 0 0 7
28 Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK - prípad hodný osobitného zreteľa. 48 48 0 0 7
29 Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK - prípad hodný osobitného zreteľa. 49 49 0 0 6
30 Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK - prípad hodný osobitného zreteľa. 51 51 0 0 4
31 Nájom nehnuteľného majetku PSK - prípad hodný osobitného zreteľa. 52 52 0 0 3
32 Schválenie budúceho prevodu nehnuteľného majetku PSK - prípad hodný osobitného zreteľa. 49 49 0 0 7
33 Rôzne: Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci projektu "Rekonštrukcia objektu DOM SPRÁVCU v Starej Ľubovni" (kód ITMS: 22130120089) ROP, Opatrenie 3.1 Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov. 43 43 0 0 13
34 Rôzne: Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci projektu "Rekonštrukcia a revitalizácia výtvarného sveta v Šarišskej galérii" (kód ITMS: 22130120099) ROP, Opatrenie 3.1 Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov. 44 44 0 0 12
35 Rôzne. posl. Chlapeček - predloženie výzvy 38 36 0 2 16
36 Rôzne. Ing. Vladimír Kozák, rozvoj cestnej infraštruktúry 48 48 0 0 8
Nájdených 36 záznamov.
 
 

Odporúčané stránky

  Kontakt

  Úrad PSK 
  Námestie mieru 2
  080 01 Prešov

  Infolinka: 051 / 70 81 111 

  Úradné hodiny pre verejnosť

  Úrad a podateľňa PSK 
  Pondelok - Štvrtok 

    8.00 - 15.00
  Piatok
   
  8.00 - 14.00

  PHSR 2014 -2020
  Publikované: 09.02.2016 / Aktualizované: 25.10.2016 HoreTlačiť