Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Zoznam hlasovaní zasadnutia

Číslo zasadnutia: 14/2015

Späť na voľbu vyhľadávania

Filter:

esluzby.filter.voting_number

esluzby.filter.voting_topic_text

Číslo Názov hlasovania Poznámka Prítomných Za Proti Zdržalo sa Nehlasovalo
1 Otvorenie a voľba návrhovej komisie. 53 53 0 0 3
2 Otvorenie a voľba návrhovej komisie. 53 53 0 0 3
3 Informatívna správa o plnení uznesení Zastupiteľstva PSK. 54 54 0 0 2
4 Zásady vybavovania sťažností a petícií v podmienkach PSK 53 53 0 0 4
5 Návrh na udelenie Cien PSK. 56 55 0 1 3
6 Úprava rozpočtu č. 6/PSK/2015 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2015. 54 54 0 0 5
7 Zásady rozpočtového procesu PSK – dodatok č. 1. 51 51 0 0 7
8 Rozdelenie dotácií v zmysle VZN PSK č. 15/2008 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK v platnom znení. (Výzva Zastupiteľstva PSK pre rok 2015 schválená dňa 25. 8. 2015 uznesením č. 232/2015). 52 52 0 0 6
9 Návrh na upustenie od vymáhania pohľadávok a ich odpísanie. 44 44 0 0 14
10 Návrh VZN PSK č. ../2015, ktorým sa určuje počet tried prvého ročníka v členení na jednotlivé študijné odbory alebo na jednotlivé učebné odbory a počet spoločných tried prvého ročníka v členení na jednotlivé príbuzné študijné odbory alebo na jednotlivé príbuzné učebné odbory pre stredné školy financované zo štátneho rozpočtu v územnej pôsobnosti PSK pre prijímacie konanie v školskom roku 2016/2017. posl. Havrila 50 41 1 8 9
11 Návrh VZN PSK č. ../2015, ktorým sa určuje počet tried prvého ročníka v členení na jednotlivé študijné odbory alebo na jednotlivé učebné odbory a počet spoločných tried prvého ročníka v členení na jednotlivé príbuzné študijné odbory alebo na jednotlivé príbuzné učebné odbory pre stredné školy financované zo štátneho rozpočtu v územnej pôsobnosti PSK pre prijímacie konanie v školskom roku 2016/2017. posl. Cocuľa, zmena prílohy č.1 pre SOŠ Technickú, Svidník 54 53 0 1 5
12 Návrh VZN PSK č. ../2015, ktorým sa určuje počet tried prvého ročníka v členení na jednotlivé študijné odbory alebo na jednotlivé učebné odbory a počet spoločných tried prvého ročníka v členení na jednotlivé príbuzné študijné odbory alebo na jednotlivé príbuzné učebné odbory pre stredné školy financované zo štátneho rozpočtu v územnej pôsobnosti PSK pre prijímacie konanie v školskom roku 2016/2017. 54 52 0 2 5
13 Návrh VZN PSK č. ../2015, ktorým sa ruší Školský internát ako súčasť Strednej odbornej školy, Komenského 16, Lipany. 42 42 0 0 17
14 Návrh VZN PSK č. ../2015, ktorým sa ruší Školská jedáleň ako súčasť SOŠ Majstra Pavla, Kukučínova 9, Levoča a zriaďuje Výdajná školská jedáleň ako súčasť SOŠ Majstra Pavla, Kukučínova 9, Levoča. 43 43 0 0 16
15 Návrh na menovanie riaditeľa Múzea moderného umenia A. Warhola v Medzilaborciach. 48 44 0 4 11
16 Operačný plán zimnej služby na území PSK pre obdobie 2015 – 2016. 40 40 0 0 19
17 Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa. 43 43 0 0 16
18 Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa. 45 45 0 0 13
19 Schválenie prevodu majetku obchodnou verejnou súťažou a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže. 45 45 0 0 13
20 Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK. 44 44 0 0 13
21 Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. 46 46 0 0 11
22 Nájom nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. 47 47 0 0 11
23 Nájom kancelárskych priestorov pre Zastúpenie PSK v Bruseli – prípad hodný osobitného zreteľa. 53 53 0 0 6
24 Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci projektu „Oprava objektu knižnice Meštiackeho domu)v Spišskej Sobote“ (kód ITMS: 22130120102) ROP, Opatrenie 3.1 Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov. 55 55 0 0 4
Nájdených 24 záznamov.
 
 

Odporúčané stránky

  Kontakt

  Úrad PSK 
  Námestie mieru 2
  080 01 Prešov

  Infolinka: 051 / 70 81 111 

  Úradné hodiny pre verejnosť

  Úrad a podateľňa PSK 
  Pondelok - Štvrtok 

    8.00 - 15.00
  Piatok
   
  8.00 - 14.00

  PHSR 2014 -2020
  Publikované: 09.02.2016 / Aktualizované: 25.10.2016 HoreTlačiť