Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Zoznam hlasovaní zasadnutia

Číslo zasadnutia: 15/2015

Späť na voľbu vyhľadávania

Filter:

esluzby.filter.voting_number

esluzby.filter.voting_topic_text

Číslo Názov hlasovania Poznámka Prítomných Za Proti Zdržalo sa Nehlasovalo
1 Otvorenie a voľba návrhovej komisie. 54 54 0 0 2
2 Otvorenie a voľba návrhovej komisie. 54 54 0 0 2
3 Informatívna správa o plnení uznesení Zastupiteľstva PSK. 54 54 0 0 2
4 Návrh plánu kontrolnej činnosti ÚHK PSK na I. polrok 2016. 55 55 0 0 1
5 Návrh VZN PSK č. ../2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN PSK č. 20/2010 o podmienkach poskytovania finančného príspevku akreditovanému subjektu, právnickej osobe, fyzickej osobe alebo obci na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na území PSK v znení VZN PSK č. 44/2014. 56 56 0 0 1
6 Návrh VZN PSK č. ../2015, ktorým sa ruší Školský internát, Kukučínova 2, Stropkov ako súčasť Strednej odbornej školy elektrotechnickej, Hviezdoslavova 44, Stropkov. 55 55 0 0 3
7 Návrh VZN PSK č. ../2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN PSK č. 18/2010 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK jazykovým školám, školským zariadeniam a o poskytovaní dotácií zriaďovateľom súkromných/cirkevných základných umeleckých škôl, súkromných/cirkevných jazykových škôl a súkromných/cirkevných školských zariadení v znení VZN PSK č. 22/2011, VZN PSK č. 26/2011, VZN PSK č. 29/2012 a VZN PSK č. 36/2013. 56 56 0 0 2
8 Úprava rozpočtu č. 7/PSK/2015 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2015. 52 51 0 1 6
9 Návrh rozpočtu PSK na roky 2016 – 2018. 58 58 0 0 0
10 Stanovisko hlavného kontrolóra PSK k návrhu rozpočtu PSK na roky 2016 - 2018. 54 54 0 0 4
11 Rozdelenie zisku spoločnosti Prešovské zdravotníctvo, a. s., za rok 2014. 50 50 0 0 8
12 Návrh Stratégie PSK pre mládež na roky 2015 – 2020 s výhľadom do roku 2025. 41 41 0 0 17
13 Plán zasadnutí Zastupiteľstva PSK na rok 2016. 41 41 0 0 17
14 Informatívna správa o príprave Regionálnej integrovanej územnej stratégie Prešovského kraja na roky 2014 – 2020. 49 46 0 3 9
15 Informácia o projekte FIRE3 (Financovanie inovácií v oblasti obnoviteľných zdrojov energie a energetickej efektívnosti)predkladanom v rámci programu Interreg CENTRAL EUROPE. 46 46 0 0 11
16 Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa. 48 48 0 0 9
17 Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa. 50 50 0 0 7
18 Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa. 51 51 0 0 6
19 Schválenie prevodu majetku obchodnou verejnou súťažou a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže. 51 50 1 0 6
20 Schválenie prevodu majetku obchodnou verejnou súťažou a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže. 52 52 0 0 5
21 Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK. 51 51 0 0 6
22 Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. 53 53 0 0 5
23 Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. 53 53 0 0 5
24 Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. 54 54 0 0 4
25 Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. 56 56 0 0 2
26 Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. 56 56 0 0 2
27 Nájom nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. 55 55 0 0 3
28 Nájom nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. 54 54 0 0 4
29 Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 253/2015 zo dňa 27. 10. 2015 55 55 0 0 3
30 Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 44/2014 zo dňa 22. 4. 2014 52 52 0 0 6
31 Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci investičnej akcie „Rekonštrukcia kaštieľa Vihorlatské múzeum Humenné“. 51 49 0 2 7
32 Návrh na dofinancovanie výdavkov v rámci investičnej akcie „Rekonštrukcia objektu Podtatranského múzea v Poprade“ v súvislosti so zmenou stavby pred dokončením. 50 50 0 0 8
33 Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci projektu „Obnova objektov Šarišského múzea v Bardejove“ (kód ITMS: 22130120103) ROP, Opatrenie 3.1 Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov. 52 50 0 2 6
34 Schválenie financovania projektu „Monitoring klimatických podmienok a zjazdnosti komunikácií v slovensko-ukrajinskom pohraničí“ v rámci Schémy malých grantov Nórskeho finančného mechanizmu. 51 51 0 0 7
35 Návrh na združenú investíciu "Rekonštrukcia komunikácie na Mariánsku horu v Levoči" - mesto Levoča a Prešovský samosprávny kraj 55 55 0 0 3
36 Rôzne Návrh na schválenie žiadosti o NFP, ich splufinancovanie a predfinancovanie z rozpočtu PSK 56 56 0 0 2
37 Rôzne Návrh na odmenu hl. kontrolóra PSK a poslancom PSK 50 50 0 0 8
Nájdených 37 záznamov.
 
 

Odporúčané stránky

  Kontakt

  Úrad PSK 
  Námestie mieru 2
  080 01 Prešov

  Infolinka: 051 / 70 81 111 

  Úradné hodiny pre verejnosť

  Úrad a podateľňa PSK 
  Pondelok - Štvrtok 

    8.00 - 15.00
  Piatok
   
  8.00 - 14.00

  PHSR 2014 -2020
  Publikované: 09.02.2016 / Aktualizované: 25.10.2016 HoreTlačiť