Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Zoznam hlasovaní zasadnutia

Číslo zasadnutia: 16/2016

Späť na voľbu vyhľadávania

Filter:

esluzby.filter.voting_number

esluzby.filter.voting_topic_text

Číslo Názov hlasovania Poznámka Prítomných Za Proti Zdržalo sa Nehlasovalo
1 Otvorenie a voľba návrhovej komisie. 53 53 0 0 2
2 Otvorenie a voľba návrhovej komisie. 53 53 0 0 2
3 Informatívna správa o plnení uznesení Zastupiteľstva PSK. 53 53 0 0 2
4 Správa o vybavovaní sťažností a petícií v PSK za II. polrok 2015. 55 55 0 0 0
5 Správa o kontrolnej činnosti ÚHK PSK za II. polrok 2015. 54 54 0 0 3
6 Úprava rozpočtu č. 1/PSK/2016 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2016. 54 54 0 0 4
7 Informatívna správa o rozpise rozpočtu pre financovanie organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK. 56 56 0 0 2
8 Výzva PSK na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2016 v zmysle VZN PSK č. 15/2008 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK v znení neskorších zmien a doplnkov. posl. Šmilňák 56 56 0 0 2
9 Výzva PSK na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2016 v zmysle VZN PSK č. 15/2008 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK v znení neskorších zmien a doplnkov. posl. Krajňák 55 55 0 0 3
10 Výzva PSK na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2016 v zmysle VZN PSK č. 15/2008 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK v znení neskorších zmien a doplnkov. 56 56 0 0 2
11 Návrh na rozdelenie finančného príspevku na rok 2016 pre subjekty vykonávajúce opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zmysle VZN PSK č. 20/2010 v platnom znení. 49 49 0 0 7
12 Návrh na menovanie riaditeľa Domova v Poloninách v Novej Sedlici. 50 50 0 0 6
13 Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja PSK na obdobie 2014 - 2020. 49 49 0 0 9
14 Informatívna správa o zániku Združenia Biele kamene. 49 49 0 0 10
15 Návrh na združenú investíciu „Tatranská Lomnica, prestavba existujúcej križovatky cesty č. II/537 s miestnou komunikáciou na okružnú križovatku“ - mesto Vysoké Tatry a PSK. 50 50 0 0 9
16 Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020, Prioritná os č. 1: Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch - vypracovanie projektových dokumentácií na projektové zámery. 48 48 0 0 11
17 Program cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko - Slovensko 2014 - 2020 - vypracovanie projektových dokumentácií na projektové zámery. A 44 44 0 0 15
18 Program cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko - Slovensko 2014 - 2020 - vypracovanie projektových dokumentácií na projektové zámery. B 40 40 0 0 19
19 Program cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko - Slovensko 2014 - 2020 - vypracovanie projektových dokumentácií na projektové zámery. C 40 40 0 0 19
20 Program cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko - Slovensko 2014 - 2020 - vypracovanie projektových dokumentácií na projektové zámery. D 41 41 0 0 18
21 Majetkové prevody nehnuteľného majetku - kúpa. 41 41 0 0 17
22 Majetkové prevody nehnuteľného majetku - kúpa. 42 42 0 0 16
23 Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK - prípad hodný osobitného zreteľa. 44 44 0 0 14
24 Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK - prípad hodný osobitného zreteľa. 46 46 0 0 13
25 Nájom nehnuteľného majetku PSK - prípad hodný osobitného zreteľa. 48 48 0 0 11
26 Návrh na fyzickú likvidáciu neupotrebiteľného hnuteľného majetku. 49 49 0 0 10
27 Informácia o vzdaní sa funkcie riaditeľa Krajského múzea v Prešove. 47 47 0 0 13
28 Rôzne: Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 189/2015 zo dňa 16.6.2015. 50 50 0 0 10
29 Rôzne. Schválenie zástupcov PSK do orgánov ARR PSK 51 51 0 0 9
30 Rôzne. 500 výročie majtra Pavla z Levoče posl. Majerský - 500 rokov majstra Pavol z Levoče 57 57 0 0 3
Nájdených 30 záznamov.
 
 

Odporúčané stránky

  Kontakt

  Úrad PSK 
  Námestie mieru 2
  080 01 Prešov

  Infolinka: 051 / 70 81 111 

  Úradné hodiny pre verejnosť

  Úrad a podateľňa PSK 
  Pondelok - Štvrtok 

    8.00 - 15.00
  Piatok
   
  8.00 - 14.00

  Publikované: 09.02.2016 / Aktualizované: 25.10.2016 HoreTlačiť