Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Zoznam hlasovaní zasadnutia

Číslo zasadnutia: 23/2017

Späť na voľbu vyhľadávania

Filter:

esluzby.filter.voting_number

esluzby.filter.voting_topic_text

Číslo Názov hlasovania Poznámka Prítomných Za Proti Zdržalo sa Nehlasovalo
1 Otvorenie a voľba návrhovej komisie. 52 52 0 0 2
2 Otvorenie a voľba návrhovej komisie. 56 56 0 0 1
3 Informatívna správa o plnení uznesení Zastupiteľstva PSK. 55 55 0 0 2
4 Správa o kontrolnej činnosti ÚHK PSK za II. polrok 2016. 56 56 0 0 1
5 Správa o vybavovaní sťažností a petícií v PSK za II. polrok 2016. 56 55 0 1 1
6 Úprava rozpočtu č. 1/PSK/2017 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2017. 53 53 0 0 4
7 Návrh VZN PSK č. ../2017 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK. 53 53 0 0 4
8 Výzva PSK na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2017 v zmysle VZN PSK č. ../2017 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK. 54 54 0 0 3
9 Informatívna správa o rozpise rozpočtu pre financovanie organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK. 46 46 0 0 11
10 Návrh VZN PSK č. ../2017,ktorým sa mení VZN PSK č. 55/2016, ktorým sa určuje počet tried prvého ročníka v dennej forme štúdia v členení na jednotlivé študijné odbory alebo na jednotlivé učebné odbory a počet spoločných tried prvého ročníka v členení na jednotlivé príbuzné študijné odbory alebo na jednotlivé príbuzné učebné odbory pre prijímacie konanie pre stredné školy financované zo štátneho rozpočtu vo svojej územnej pôsobnosti pre prijímacie konanie v školskom roku 2017/2018. 49 47 1 1 8
11 Návrh VZN PSK č. ../2017,ktorým sa mení VZN PSK č. 55/2016, ktorým sa určuje počet tried prvého ročníka v dennej forme štúdia v členení na jednotlivé študijné odbory alebo na jednotlivé učebné odbory a počet spoločných tried prvého ročníka v členení na jednotlivé príbuzné študijné odbory alebo na jednotlivé príbuzné učebné odbory pre prijímacie konanie pre stredné školy financované zo štátneho rozpočtu vo svojej územnej pôsobnosti pre prijímacie konanie v školskom roku 2017/2018. 53 38 0 15 4
12 Návrh VZN PSK č. ../2017, ktorým sa ruší Školská jedáleň, Hlavná 6, Stropkov ako súčasť Strednej odbornej školy, Hlavná 6, Stropkov. 50 50 0 0 7
13 Návrh na schválenie investícií v pôsobnosti PSK a ich financovanie z úverových zdrojov poskytnutých EIB na zníženie energetickej náročnosti. 43 43 0 0 14
14 Návrh investičných akcií pre rekonštrukciu havarijných úsekov ciest II. a III. triedy - čerpanie 3. tranže úveru z EIB pre rok 2017. 52 46 0 6 5
15 Návrh investičných akcií pre rekonštrukciu havarijných úsekov ciest II. a III. triedy - čerpanie 3. tranže úveru z EIB pre rok 2017. posl. Vook protinavrh 53 5 20 28 4
16 Návrh investičných akcií pre rekonštrukciu havarijných úsekov ciest II. a III. triedy - čerpanie 3. tranže úveru z EIB pre rok 2017. 54 54 0 0 3
17 Integrovaný regionálny operačný program (IROP) 2014 - 2020, Prioritná os: 1 - Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch, výzva IROP-PO1-SC11-2016-11 - schválenie projektových žiadostí. uznesenie č. 1 47 47 0 0 10
18 Integrovaný regionálny operačný program (IROP) 2014 - 2020, Prioritná os: 1 - Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch, výzva IROP-PO1-SC11-2016-11 - schválenie projektových žiadostí. uznesenie č. 2 47 47 0 0 10
19 Integrovaný regionálny operačný program (IROP) 2014 - 2020, Prioritná os: 1 - Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch, výzva IROP-PO1-SC11-2016-11 - schválenie projektových žiadostí. uznesenie č. 3 48 48 0 0 9
20 Integrovaný regionálny operačný program (IROP) 2014 - 2020, Prioritná os: 1 - Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch, výzva IROP-PO1-SC11-2016-11 - schválenie projektových žiadostí. uznesenie č. 4 48 48 0 0 9
21 Návrh na rozdelenie finančného príspevku na rok 2017 pre subjekty vykonávajúce opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zmysle VZN PSK č. 20/2010 v platnom znení. 40 40 0 0 16
22 Dohoda o spolupráci medzi PSK a Dubrovnícko-neretvianskou župou. 40 40 0 0 16
23 Návrh na vymenovanie riaditeľa Krajského múzea v Prešove. 42 42 0 0 14
24 Návrh na zmenu Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK. 43 43 0 0 13
25 Zmluva o užívaní spoločnej nehnuteľnosti PSK ARÉNA. 44 44 0 0 12
26 Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa. 41 41 0 0 15
27 Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa. 43 43 0 0 14
28 Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa. 42 42 0 0 15
29 Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. 45 45 0 0 12
30 Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípady hodné osobitného zreteľa. 47 47 0 0 10
31 Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. 43 43 0 0 14
32 Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. 47 47 0 0 10
33 Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. 50 50 0 0 7
34 Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 439/2012- prípad hodný osobitného zreteľa. 50 50 0 0 7
35 Rôzne. Návrh na zmenu uznesenia ZPSK č. 332/2016 51 51 0 0 6
36 Rôzne. Návrh na obstaranie štúdie uskutočniteľnosti Kreatívneho centra Prešov 53 53 0 0 4
Nájdených 36 záznamov.
 
 

Odporúčané stránky

  Kontakt

  Úrad PSK 
  Námestie mieru 2
  080 01 Prešov

  Infolinka: 051 / 70 81 111 

  Úradné hodiny pre verejnosť

  Úrad a podateľňa PSK 
  Pondelok - Štvrtok 

    8.00 - 15.00
  Piatok
   
  8.00 - 14.00

  PHSR 2014 -2020
  Publikované: 09.02.2016 / Aktualizované: 25.10.2016 HoreTlačiť