Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Zoznam hlasovaní zasadnutia

Číslo zasadnutia: 24/2017

Späť na voľbu vyhľadávania

Filter:

esluzby.filter.voting_number

esluzby.filter.voting_topic_text

Číslo Názov hlasovania Poznámka Prítomných Za Proti Zdržalo sa Nehlasovalo
1 Otvorenie a voľba návrhovej komisie. 53 53 0 0 1
2 Otvorenie a voľba návrhovej komisie. 50 49 0 1 4
3 Informatívna správa o plnení uznesení Zastupiteľstva PSK. 52 52 0 0 3
4 Úprava rozpočtu č. 2/PSK/2017 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2017. 54 54 0 0 1
5 Správa o vyúčtovaní príspevku za služby vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave za rok 2016. 54 54 0 0 1
6 Plán dopravnej obslužnosti Prešovského samosprávneho kraja. 51 51 0 0 4
7 Návrh Stratégie výchovy a vzdelávania v Prešovskom samosprávnom kraji na roky 2017 – 2022. 55 55 0 0 0
8 Návrh na zmeny v sieti škôl a školských zariadení, stredísk praktického vyučovania a pracovísk praktického vyučovania SR. 45 43 0 2 10
9 Súborné stanovisko k vypracovaniu návrhu Územného plánu PSK a zmena Zadania pre Územný plán PSK. 40 40 0 0 15
10 Výročná správa o činnosti KOCR Severovýchod Slovenska. 38 38 0 0 16
11 Projekt „Živá archeológia ako jedinečný produkt kultúrneho turizmu Karpát“ programu Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020 Krajského múzea v Prešove - schválenie a financovanie projektu. 35 35 0 0 19
12 Návrh na združenú investíciu „Prestavba križovatky cesty III/3080 ul. Slovenského odboja – MK ul. Hraničná na okružnú križovatku“ - mesto Poprad a PSK. 38 38 0 0 16
13 Integrovaný regionálny operačný program (IROP) 2014 – 2020, Prioritná os: 1 - Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch, výzva IROP-PO1-SC11-2016-11 - schválenie projektovej žiadosti. 45 45 0 0 11
14 Program cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020 - vypracovanie projektovej dokumentácie na projektový zámer. 44 44 0 0 12
15 Návrh na predloženie žiadostí o NFP v rámci Špecifického cieľa 2.2.3 – Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu k zabezpečeniu realizácie uvedených projektov po schválení žiadostí o NFP a financovanie a spolufinancovanie projektu v podiele 5 % z celkových oprávnených výdavkov a návrh na vydanie súhlasného stanoviska s predložením žiadostí o NFP. 50 50 0 0 5
16 Návrh na menovanie riaditeľa Centra sociálnych služieb Dúbrava. 50 50 0 0 5
17 Návrh na menovanie riaditeľa Domova sociálnych služieb v Jabloni. 49 49 0 0 6
18 Schválenie termínu a programu 25. zasadnutia Zastupiteľstva PSK. 50 50 0 0 5
19 Nakladanie akciovej spoločnosti Prešovské zdravotníctvo, a. s., Humenné s nepeňažným vkladom. 48 46 1 1 6
20 Schválenie prevodu majetku obchodnou verejnou súťažou a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže. 45 45 0 0 9
21 Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. 49 48 0 1 5
22 Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. 43 43 0 0 11
23 Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. 50 50 0 0 4
24 Návrh odpredaja hnuteľného majetku PSK – prípady hodné osobitného zreteľa. procedurálny návrh o spôsobe hlasovanie 48 48 0 0 6
25 Návrh odpredaja hnuteľného majetku PSK – prípady hodné osobitného zreteľa. 14 uznesení v celku 49 49 0 0 5
26 Návrh na zmenu uznesenia ZPSK č.343/2016 zo dňa 25.4.2016 – prípady hodné osobitného zreteľa. 50 50 0 0 4
27 Rôzne: Návrh na dofinancovanie stavebných prác (naviac a menej prác) súvisiacich s realizáciou diela "Rekonštrukcia a revitalizácia výtvarného sveta v Šarišskej galérii" 45 45 0 0 9
28 Rôzne: Návrh na zmenu uznesenia ZPSK č. 403/2016 zo dňa 18.10.2016 44 44 0 0 10
Nájdených 28 záznamov.
 
 

Odporúčané stránky

  Kontakt

  Úrad PSK 
  Námestie mieru 2
  080 01 Prešov

  Infolinka: 051 / 70 81 111 

  Úradné hodiny pre verejnosť

  Úrad a podateľňa PSK 
  Pondelok - Štvrtok 

    8.00 - 15.00
  Piatok
   
  8.00 - 14.00

  PHSR 2014 -2020
  Publikované: 09.02.2016 / Aktualizované: 25.10.2016 HoreTlačiť