Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Zoznam hlasovaní zasadnutia

Číslo zasadnutia: 26/2017

Späť na voľbu vyhľadávania

Filter:

esluzby.filter.voting_number

esluzby.filter.voting_topic_text

Číslo Názov hlasovania Poznámka Prítomných Za Proti Zdržalo sa Nehlasovalo
1 Otvorenie a voľba návrhovej komisie. 50 50 0 0 1
2 Otvorenie a voľba návrhovej komisie. 49 49 0 0 2
3 Informatívna správa o plnení uznesení Zastupiteľstva PSK. 47 47 0 0 4
4 Návrh plánu kontrolnej činnosti ÚHK PSK na II. polrok 2017. 46 46 0 0 5
5 Úprava rozpočtu č. 4/PSK/2017 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2017. 49 49 0 0 2
6 Rozdelenie dotácií podľa VZN PSK č. 57/2017 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK - Výzva PSK pre rok 2017. s úpravami z Rady PSK 48 48 0 0 3
7 Návrh Zmien a doplnkov Územného plánu veľkého územného celku Prešovského kraja 2017. 45 45 0 0 6
8 Návrh VZN PSK č. ../2017, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov Územného plánu veľkého územného celku Prešovského kraja 2017. 46 46 0 0 5
9 Informatívna správa o činnosti Centra rozvoja turizmu PSK pre oblasť Vysokých Tatier za rok 2016. 47 47 0 0 4
10 Návrh na predloženie žiadostí o NFP v rámci Špecifického cieľa 2.2.3 – Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu k zabezpečeniu realizácie uvedených projektov po schválení žiadostí o NFP a financovanie a spolufinancovanie projektu v podiele 5 % z celkových oprávnených výdavkov a návrh na vydanie súhlasného stanoviska s predložením žiadostí o NFP. vypúšťajú sa body A.8., A.10. 49 49 0 0 2
11 Návrh na zmeny v sieti škôl a školských zariadení, stredísk praktického vyučovania a pracovísk praktického vyučovania SR. 48 47 1 0 3
12 Program ENI Cezhraničná spolupráca Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina 2014 – 2020 – vypracovanie projektovej dokumentácie na projektový zámer. 48 48 0 0 3
13 Informácia o personálnych zmenách v spoločnosti Svet zdravia, a. s. po úprave 46 46 0 0 5
14 Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa. 46 46 0 0 5
15 Schválenie prevodu majetku obchodnou verejnou súťažou a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže. 48 47 1 0 3
16 Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. 47 47 0 0 4
17 Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. 46 46 0 0 5
18 Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. 48 48 0 0 3
19 Nájom nehnuteľného a hnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. 47 47 0 0 4
20 Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 354/2016 zo dňa 7.6.2016 oprava čísla 4676km na 4,676km 47 47 0 0 4
21 Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 491/2013 zo dňa 9.4.2013 - prípad hodný osobitného zreteľa. 46 46 0 0 5
22 Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 62/2014 zo dňa 24.6.2014 v znení uznesenia č. 394/2016 zo dňa 23.8.2016. 43 43 0 0 8
23 Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 116/2014 zo dňa 28.10.2014. 48 48 0 0 3
24 Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 222/2015 zo dňa 25.8.2015 v znení uznesenia č. 440/2016 zo dňa 12. 12. 2016. 48 47 1 0 3
25 Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 254/2015 zo dňa 27.10.2015. 46 45 1 0 5
26 Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 390/2016 zo dňa 23.8.2016. 47 46 1 0 4
27 Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 407/2016 zo dňa 18.10.2016. 47 46 1 0 4
28 Rôzne. Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č.490/2017 zo dňa 11.04.2017 48 48 0 0 3
Nájdených 28 záznamov.
 
 

Odporúčané stránky

  Kontakt

  Úrad PSK 
  Námestie mieru 2
  080 01 Prešov

  Infolinka: 051 / 70 81 111 

  Úradné hodiny pre verejnosť

  Úrad a podateľňa PSK 
  Pondelok - Štvrtok 

    8.00 - 15.00
  Piatok
   
  8.00 - 14.00

  PHSR 2014 -2020
  Publikované: 09.02.2016 / Aktualizované: 25.10.2016 HoreTlačiť