Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Predseda a poslanci Zastupiteľstva PSK

Informovanie o funkcii, zamestnaní, činnosti a majetkových pomeroch predsedov a poslancov zastupiteľstva VÚC

Zverejnenie informácií o funkcii, zamestnaní, činnosti a majetkových pomeroch predsedov a poslancov Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja.

Popis služby

V zmysle zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v platnom znení (ďalej len zákon o samosprávnych krajoch) sú orgánmi samosprávneho kraja - Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja (ďalej len „Zastupiteľstvo PSK“) a predseda samosprávneho kraja (ďalej len „predseda PSK").

Príslušným verejným funkcionárom sa ustanovujú osobitné povinnosti a obmedzenia a ustanovuje sa nezlučiteľnosť výkonu určitých funkcií, zamestnaní a činností paralelne s výkonom príslušnej verejnej funkcie. Pre ochranu verejného záujmu a zamedzenie vzniku rozporu záujmov pri výkone verejných funkcií je zriadená komisia pri Zastupiteľstve PSK - Komisia na ochranu záujmu verejných funkcionárov pri výkone verejných funkcií.

Predseda PSK

Predsedom PSK je od 1. decembra 2017 PaedDr. Milan Majerský, PhD. ktorý bol zvolený vo voľbách 4. novembra 2017. Symboly predsedu PSK predstavujú reťaz a štandarda.  Používanie a ochranu symbolov predsedu PSK stanovuje Všeobecne záväzné nariadenie Prešovského samosprávneho kraja č. 34/2013.

Kompetencie predsedu samosprávneho kraja definuje zákon č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov. Predseda zastupuje samosprávny kraj navonok. V majetkovoprávnych vzťahoch, pracovnoprávnych vzťahoch a v iných vzťahoch je štatutárnym orgánom, rozhoduje aj vo veciach, v ktorých zákon zveruje samosprávnemu kraju rozhodovanie o právach a povinnostiach právnických osôb a fyzických osôb. Predseda zvoláva spravidla raz za mesiac predsedov komisií na prerokovanie otázok týkajúcich sa samosprávneho kraja.

Predseda zvoláva spravidla raz za mesiac predsedov komisií na prerokovanie otázok týkajúcich sa samosprávneho kraja. Predsedu zastupuje podpredseda v rozsahu určenom zastupiteľstvom.

Funkcia predsedu je nezlúčiteľná s funkciou: poslanca zastupiteľstva, člena orgánu právnickej osoby s majetkovou účasťou samosprávneho kraja,  štatutárneho zástupcu právnickej osoby s majetkovou účasťou samosprávneho kraja, zamestnanca samosprávneho kraja, starostu obce alebo primátora mesta, alebo podľa osobitného zákona. Funkcia predsedu je verejná funkcia a nevykonáva sa v pracovnom pomere. Doterajší pracovnoprávny vzťah alebo obdobný pracovný vzťah zostáva zachovaný.

Prehľad o majetkových priznaniach predsedu v zmysle  čl. 7 ods. 7 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z. sú zverejnené na portáli PSK v časti Majetkové priznania.

V súlade s VZN č. 15/2008 môže predseda poskytnúť dotáciu z vlastných príjmov na všestranný rozvoj územia PSK a na podporu všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov podnikania.

Predseda PSK každoročne udeľuje jednotlivcom alebo kolektívom verejné ocenenie Cenu predsedu PSK

Zastupiteľstvo PSK

Zastupiteľstvo PSK je orgánom samosprávneho kraja a jeho pôsobnosť je určená zákon o samosprávnych krajoch. Zastupiteľstvo je zbor zložený z poslancov samosprávneho kraja zvolených v priamych voľbách.

Prehľad o majetkových priznaniach poslancov PSK v zmysle  čl. 7 ods. 7 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z. sú zverejnené na portáli PSK v časti Majetkové priznania.

Obsadenie 62 poslaneckých miest v zastupiteľstve PSK podľa politickej strany, politického hnutia alebo koalície (pre volebné obdobie 20013 - 2017): SMER-SD - 35; KDH, SDKÚ-DS, MOST-HÍD - 19; Nezávislí kandidáti (NEKA) - 6; NOVA - 1; ÚSVIT - 1.

Ďalšie informácie nájdete na uvedených odkazoch:

Lehota vybavenia služby

Zákonná lehota na vybavenie služby je 30 dní.

Správne poplatky

Táto služba nie je spoplatnená, ak je vybavená výlučne elektronickým spôsobom. Inak sa účtuje poplatok v zmysle sadzobníka správnych poplatkov.

Doplňujúce informácie

Ďalšie informácie o danej službe je možné získať prostredníctvom -  webovej stránky Úradu PSK, telefonicky, mailom na uvedených kontaktoch, elektronickým podaním pomocou elektronického formulára, poštou či osobne na adrese: Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Odbor organizačný, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov.

Ak chcete požiadať o doplňujúce údaje k tejto službe elektronicky, môžete tak urobiť prostredníctvom elektronického formulára - Všeobecné elektronické podanie.

Ochrana osobných údajov

Prešovský samosprávny kraj spracúva osobné údaje v súlade so  zákonom NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a v zmysle Zásad spracúvania osobných údajov fyzických osôb v Prešovskom samosprávnom kraji zverejnených na jeho webovom sídle.

Podanie

 

Kontakty

Odbor

Kancelária riaditeľa
oddelenie organizačné, registratúry a krízového riadenia

Kontakt

PhDr. Gabriela Petrová, PhD.
gabriela.petrova@vucpo.sk
051/ 70 81 311

Web

Podania

Súvisiaca legislatíva

Životné situácie

 • Informovanie sa o záležitostiach verejnej správy
Tlačiť Nápoveda Odoberať zmeny Odoslať
Hodnotenie: 0/5
Hlasovalo: 0
Hodnotenie

Odporúčané stránky

  Kontakt

  Úrad PSK 
  Námestie mieru 2
  080 01 Prešov

  Infolinka: 051 / 70 81 111 

  Úradné hodiny pre verejnosť

  Úrad a podateľňa PSK 
  Pondelok - Štvrtok 

    8.00 - 15.00
  Piatok
   
  8.00 - 14.00

  Publikované: 09.02.2016 / Aktualizované: 11.11.2021 HoreTlačiť