1.,Otvorenie a voľba návrhovej komisie.,0 21.,Interpelácie poslancov.,0 22.,Záver.,0 2.,Informatívna správa o plnení uznesení Zastupiteľstva PSK.,1 4.A,Zmena podmienok Výzvy PSK na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2019.,2 5.,"Návrh VZN PSK č. ../2019, ktorým sa zrušuje VZN PSK č. 14/2008 o zavedení a výške úhrady za vydanie stanoviska o etickej prijateľnosti klinického skúšania a projektov biomedicínskeho výskumu.",2 6.,"Návrh VZN PSK č. ../2019, ktorým sa zriaďuje Stredná športová škola, Kukučínova 4239/1, Poprad.",2 7.,"Návrh na zmeny v Sieti škôl a školských zariadení, stredísk praktického vyučovania a pracovísk praktického vyučovania SR.",2 8.,Správa o vyúčtovaní príspevku za služby vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave za rok 2018.,2 9.,Stratégia rozvoja cestovného ruchu v okrese Vranov nad Topľou v kontexte širších vzťahov medzi prirodzenými destináciami a vzájomného prepojenia aktivít na územiach najmenej rozvinutých okresov na území PSK.,2 10.,"Informatívna správa o stanovisku spoločnosti Svet zdravia, a. s., k znovuotvoreniu gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia v Nemocnici arm. gen. L. Svobodu Svidník, a. s.",2 11.,Návrh na menovanie riaditeľa SÚC PSK.,2 12.,Predloženie žiadosti o NFP s názvom „Náhrada zastaraného spaľovacieho zariadenia v budove DSS Brezovička“ na riadiaci orgán Operačného programu Kvalita životného prostredia v rámci výzvy č. OPKZP-PO1-SC141-2018-45.,2 15.A,Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. ),2 15.B,Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa.,2 18.,"Nakladanie akciovej spoločnosti Prešovské zdravotníctvo, a. s., s nepeňažným vkladom.",2 19.,"Zmeny v orgánoch spoločnosti založenej PSK – Krajské autistické centrum Prešov, n. o.",2 20.A,"Rôzne:Informácia o skončení pracovného pomeru riaditeľky CSS Domov pod Tatrami,Batizovce.",2 20.B,Rôzne: Návrh na schválenie zapojenia sa PSK do projektu LIFE-IP SK AQ Improvement – Zlepšenie implementácie programov na zlepšenie kvality ovzdušia na Slovensku posilnením kapacít a kompetencií regionálnych a miestnych orgánov a podporou opatrení v oblasti kvality ovzdušia,2 20.C,"Rôzne: Návrh na schválenie finančných prostriedkov (BV,KV rezerva) na vykrytie aktivít majetkovoprávneho vysporiadania schválených projektov IROP plánovaných na realizáciu v r. 2019.",2 3.,Úprava rozpočtu č. 2/PSK/2019 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2019.,3 13.,"Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci projektu „Zníženie energetickej náročnosti objektu SOŠ technická, Humenné“.",3 14.,Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci projektu „Rekonštrukcia a revitalizácia výtvarného sveta v Šarišskej galérii“.,3 15.C,Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa.,3 16.,Nájom nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa.,3 17.,Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa.,3 4.B,Rozdelenie dotácií podľa VZN PSK č. 57/2017 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK v platnom znení - Výzva PSK pre rok 2019.,5