1.,Otvorenie a voľba návrhovej komisie.,0 2.A,Záverečný účet PSK za rok 2018.,5 2.B,Stanovisko hlavného kontrolóra PSK k Záverečnému účtu PSK za rok 2018.,0 3.,Úprava rozpočtu č. 3/PSK/2019 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2019.,3 4.,Zmena podmienok Výzvy Predsedu PSK na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2019.,2 5.,Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa.,3 6.,Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa.,3 7.,Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaného projektu „Prešov – SOŠ lesnícka zníženie energetickej náročnosti budovy“.,3 8.,"Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaného projektu „Zníženie energetickej náročnosti objektu – SOŠ elektrotechnická, Poprad – Matejovce“.",4 9.,Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaného projektu „Zníženie energetickej náročnosti budovy SPŠ Poprad“.,2 10.,Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaného projektu „Zvýšenie počtu žiakov Strednej odbornej školy v Poprade na praktickom vyučovaní“.,3 11.,Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaného projektu „Zvýšenie počtu žiakov Strednej zdravotníckej školy v Poprade na praktickom vyučovaní“.,4 12.,Rôzne.,0 13.,Interpelácie poslancov.,0 14.,Záver.,0