Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Zoznam bodov programu zasadnutia

Číslo zasadnutia: 12/2019
Bod Názov bodu Podklady a návrhy
22. Záver. 0
21. Interpelácie poslancov. 0
20.A Rôzne:Informácia o skončení pracovného pomeru riaditeľky CSS Domov pod Tatrami,Batizovce. 2
20.B Rôzne: Návrh na schválenie zapojenia sa PSK do projektu LIFE-IP SK AQ Improvement – Zlepšenie implementácie programov na zlepšenie kvality ovzdušia na Slovensku posilnením kapacít a kompetencií regionálnych a miestnych orgánov a podporou opatrení v oblasti kvality ovzdušia 2
20.C Rôzne: Návrh na schválenie finančných prostriedkov (BV,KV rezerva) na vykrytie aktivít majetkovoprávneho vysporiadania schválených projektov IROP plánovaných na realizáciu v r. 2019. 2
19. Zmeny v orgánoch spoločnosti založenej PSK – Krajské autistické centrum Prešov, n. o. 2
18. Nakladanie akciovej spoločnosti Prešovské zdravotníctvo, a. s., s nepeňažným vkladom. 2
17. Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa. 3
16. Nájom nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. 3
15.A Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. ) 2
15.B Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. 2
15.C Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. 3
14. Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci projektu „Rekonštrukcia a revitalizácia výtvarného sveta v Šarišskej galérii“. 3
13. Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci projektu „Zníženie energetickej náročnosti objektu SOŠ technická, Humenné“. 3
12. Predloženie žiadosti o NFP s názvom „Náhrada zastaraného spaľovacieho zariadenia v budove DSS Brezovička“ na riadiaci orgán Operačného programu Kvalita životného prostredia v rámci výzvy č. OPKZP-PO1-SC141-2018-45. 2
11. Návrh na menovanie riaditeľa SÚC PSK. 2
10. Informatívna správa o stanovisku spoločnosti Svet zdravia, a. s., k znovuotvoreniu gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia v Nemocnici arm. gen. L. Svobodu Svidník, a. s. 2
9. Stratégia rozvoja cestovného ruchu v okrese Vranov nad Topľou v kontexte širších vzťahov medzi prirodzenými destináciami a vzájomného prepojenia aktivít na územiach najmenej rozvinutých okresov na území PSK. 2
8. Správa o vyúčtovaní príspevku za služby vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave za rok 2018. 2
7. Návrh na zmeny v Sieti škôl a školských zariadení, stredísk praktického vyučovania a pracovísk praktického vyučovania SR. 2
6. Návrh VZN PSK č. ../2019, ktorým sa zriaďuje Stredná športová škola, Kukučínova 4239/1, Poprad. 2
5. Návrh VZN PSK č. ../2019, ktorým sa zrušuje VZN PSK č. 14/2008 o zavedení a výške úhrady za vydanie stanoviska o etickej prijateľnosti klinického skúšania a projektov biomedicínskeho výskumu. 2
4.A Zmena podmienok Výzvy PSK na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2019. 2
4.B Rozdelenie dotácií podľa VZN PSK č. 57/2017 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK v platnom znení - Výzva PSK pre rok 2019. 5
3. Úprava rozpočtu č. 2/PSK/2019 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2019. 3
2. Informatívna správa o plnení uznesení Zastupiteľstva PSK. 1
1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie. 0
Nájdených 27 záznamov.
 

 

Súvisiaca legislatíva

 • Zákon 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov
Tlačiť Nápoveda Odoberať zmeny Odoslať
Hodnotenie: 0/5
Hlasovalo: 0
Hodnotenie

Odporúčané stránky

  Kontakt

  Úrad PSK 
  Námestie mieru 2
  080 01 Prešov

  Infolinka: 051 / 70 81 111 

  Úradné hodiny pre verejnosť

  Úrad a podateľňa PSK 
  Pondelok - Štvrtok 

    8.00 - 15.00
  Piatok
   
  8.00 - 14.00

  Publikované: 09.02.2016 / Aktualizované: 10.10.2018 HoreTlačiť