Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Zoznam bodov programu zasadnutia

Číslo zasadnutia: 14/2019
Bod Názov bodu Podklady a návrhy
16. Informatívna správa o činnosti Inovačného partnerského centra za rok 2018. 2
18. Informatívna správa o činnosti SO pre IROP PSK za rok 2018. 1
3. Informatívna správa o plnení uznesení Zastupiteľstva PSK. 1
28. Interpelácie poslancov. 0
23. Majetkové prevody nehnuteľného majetku - kúpa. 5
24.A Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK - prípad hodný osobitného zreteľa. 3
24.B Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK - prípad hodný osobitného zreteľa. 3
24.C Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK - prípad hodný osobitného zreteľa. 3
24.D Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK - prípad hodný osobitného zreteľa. 3
24.E Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK - prípad hodný osobitného zreteľa. 4
24.F Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK - prípad hodný osobitného zreteľa. 3
24.G Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK - prípad hodný osobitného zreteľa. 3
25.A Nájom nehnuteľného majetku PSK - prípad hodný osobitného zreteľa. 3
25.B Nájom nehnuteľného majetku PSK - prípad hodný osobitného zreteľa. 3
25.C Nájom nehnuteľného majetku PSK - prípad hodný osobitného zreteľa. 3
13. Návrh Akčného plánu pre rast a zamestnanosť PSK v rámci II. etapy Iniciatívy Catching-up Regions. 2
20. Návrh na menovanie riaditeľky Knižnice J.Henkela v Levoči. 2
19. Návrh na menovanie riaditeľky Ľubovnianskej knižnice v Starej Ľubovni. 2
9. Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky a jej odpísanie z účtovnej evidencie. 2
21. Návrh na zrušenie uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 176/2019 zo dňa 4. 2. 2019 1
14. Návrh na zrušenie uznesení Zastupiteľstva PSK č. 603/2017 a č. 29/2018 – Prešovská kreatívna fabrika. 2
4. Návrh plánu kontrolnej činnosti ÚHK PSK na II. polrok 2019. 1
2. Návrh racionalizácie siete stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK. 2
12. Návrh rozdelenia dotácií podľa VZN PSK č. 57/2017 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK v platnom znení - Výzva pre región pre rok 2019. 3
15. Návrh vstupu PSK do záujmového združenia právnických osôb RPIC Prešov. 1
11. Návrh VZN PSK č. ../2019 o určení sumy úhrady za sociálnu službu, o spôsobe jej určenia a platenia v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK. 1
5. Návrh Zásad kontrolnej činnosti ÚHK PSK. 1
6. Návrh Zásad udeľovania verejných ocenení PSK. 1
1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie. 0
26. Predfinancovanie a spolufinancovanie projektov stredných škôl zapojených do Výzvy Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 - 2020 2
Nájdených 38 záznamov, zobrazujem 1 až 30.[<<] 1, 2 [>>]
 

 

Súvisiaca legislatíva

 • Zákon 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov
Tlačiť Nápoveda Odoberať zmeny Odoslať
Hodnotenie: 0/5
Hlasovalo: 0
Hodnotenie

Odporúčané stránky

  Kontakt

  Úrad PSK 
  Námestie mieru 2
  080 01 Prešov

  Infolinka: 051 / 70 81 111 

  Úradné hodiny pre verejnosť

  Úrad a podateľňa PSK 
  Pondelok - Štvrtok 

    8.00 - 15.00
  Piatok
   
  8.00 - 14.00

  PHSR 2014 -2020
  Publikované: 09.02.2016 / Aktualizované: 10.10.2018 HoreTlačiť