Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Zoznam bodov programu zasadnutia

Číslo zasadnutia: 18/2020
Bod Názov bodu Podklady a návrhy
1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie. 0
2. Voľba hlavného kontrolóra PSK. 1
3. Informatívna správa o plnení uznesení Zastupiteľstva PSK. 1
4. Správa o kontrolnej činnosti ÚHK PSK za II. polrok 2019. 1
5. Správa o vybavovaní sťažností a petícií v PSK za II. polrok 2019. 1
6. Informatívna správa o výsledku kontroly NKÚ „Vyššie územné celky - tvorcovia a realizátori vybraných verejných politík“ za oblasť školstva a zdravotníctva a prijaté opatrenia ku kontrolným zisteniam. 4
7. Úprava rozpočtu č. 1/PSK/2020 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2020. 2
8. Informatívna správa o rozpise rozpočtu pre financovanie organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK. 1
9. Návrh na rozdelenie finančného príspevku na rok 2020 pre subjekty vykonávajúce opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na území PSK v zmysle VZN PSK č. 20/2010 v platnom znení. 1
10. Informatívna správa o organizačných zmenách Úradu PSK od 1. 11. 2019 a informácia o pripravovaných aktivitách a zmenách na Úrade. 1
11. Návrh zmien na prípravu systému strategického rozvoja. 1
12. Výzva Predsedu PSK na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2020 v zmysle VZN PSK č. 78/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK. 4
13. Výzva Mikroprogram PSK na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2020 v zmysle VZN PSK č. 78/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK. 4
14. Výzva pre región na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2020 v zmysle VZN PSK č. 78/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK. 5
15. Návrh na schválenie účasti PSK v pripravovanom projekte „Zlepšenie dostupnosti a mobility v rámci SK-UA cezhraničného regiónu“ v rámci 3. výzvy Maďarsko – Slovensko – Ukrajinsko - Rumunského cezhraničného programu ENI 2014 – 2020. 2
16. Návrh na schválenie prípravy projektovej dokumentácie na vybrané úseky „Poloniny Trail“ v rámci očakávaných výstupov iniciatívy Catching-up Regions II. 2
17. Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 273/2019 zo dňa 26. 8. 2019. 1
18. Informatívna správa o iniciatíve Catching-up regions v PSK. 1
19. Schválenie predloženia žiadosti o NFP a spolufinancovania pre národný projekt „Zlepšenie stredného odborného školstva v PSK“. 1
20. Návrh na dofinancovanie projektu „Zlepšenie dopravného napojenia okresov Jaslo, Bardejov a Svidník na TEN-T koridor“. 1
21.A Predfinancovanie a spolufinancovanie mikroprojektu z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko - Slovensko 2014 – 2020 Krajskej knižnice P. O. Hviezdoslava v Prešove. 1
21.B Predfinancovanie a spolufinancovanie mikroprojektu z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko - Slovensko 2014 – 2020 Múzea v Kežmarku. 1
21.C Predfinancovanie a spolufinancovanie mikroprojektu kultúrnych z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko - Slovensko 2014 – 2020 Podduklianskeho osvetového strediska vo Svidníku. 1
22. Schválenie finančných prostriedkov v rámci výzvy CLT01 z programu „Podnikanie v kultúre, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca“ vyhlásenej Úradom vlády SR (nórske fondy) pre projekt „Obnova hradu Ľubovňa (NKP 975 Vs) – rekonštrukcia severovýchodnej hradby a 3. nádvoria“. 1
23.A Schválenie finančných prostriedkov v rámci výzvy z programu ENI Cezhraničná spolupráca Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina 2014 – 2020 pre projekt „Karpatská hviezdna dráha“. 1
23.B Schválenie finančných prostriedkov v rámci výzvy z programu ENI Cezhraničná spolupráca Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina 2014 – 2020 pre žiadateľa Podduklianske osvetové stredisko. 1
24. Dodatok č. 5 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom PSK. 3
25.A Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. 3
25.B Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. 3
25.C Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. 3
Nájdených 55 záznamov, zobrazujem 1 až 30.[<<] 1, 2 [>>]
 

 

Súvisiaca legislatíva

 • Zákon 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov
Tlačiť Nápoveda Odoberať zmeny Odoslať
Hodnotenie: 0/5
Hlasovalo: 0
Hodnotenie

Odporúčané stránky

  Kontakt

  Úrad PSK 
  Námestie mieru 2
  080 01 Prešov

  Infolinka: 051 / 70 81 111 

  Úradné hodiny pre verejnosť

  Úrad a podateľňa PSK 
  Pondelok - Štvrtok 

    8.00 - 15.00
  Piatok
   
  8.00 - 14.00

  PHSR 2014 -2020
  Publikované: 09.02.2016 / Aktualizované: 10.10.2018 HoreTlačiť