Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Zoznam bodov programu zasadnutia

Číslo zasadnutia: 19/2020
Bod Názov bodu Podklady a návrhy
1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie. 0
2. Informatívna správa o plnení uznesení Zastupiteľstva PSK. 1
3. Návrh na vymenovanie riaditeľa Domova v Poloninách v Novej Sedlici. 1
4. Návrh VZN PSK č. ../2020, ktorým sa zriaďuje Elokované pracovisko, Námestie Š. Kluberta 7, Levoča ako súčasť Strednej odbornej školy služieb, Kukučínova 9, Levoča. 2
5. Zrušenie výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2020 v zmysle VZN PSK č. 78/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK. 1
6. Návratná finančná výpomoc pre KOCR Severovýchod Slovenska. 1
7. Informatívna správa o činnosti Inovačného partnerského centra za rok 2019. 1
8. Klaster sociálnej ekonomiky PSK. 2
9. Informatívna správa o iniciatíve Catching-up Regions v PSK. 1
10. Zaradenie politiky marginalizovaných rómskych komunít do kompetenčného rámca PSK. 1
11. Návrh na schválenie financovania technickej štúdie vrátane projektovej dokumentácie potrebnej pre vstup do projektu „Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny trail“. 1
12. Zmeny v orgánoch spoločností založených PSK. 1
13. Informatívna správa o činnosti SO pre IROP PSK za rok 2019. 1
14. Schválenie investičných akcií pre účely spustenia procesu verejného obstarávania v zmysle schváleného investičného plánu SÚC PSK na rok 2020. 1
15. Projekty spolufinancované zo zdrojov EÚ v rámci programov IROP, Interreg V-A a ENI - schválenie spolufinancovania pripravených projektov pre podanie žiadostí o NFP. 4
16. Projekty spolufinancované zo zdrojov EÚ v rámci programov IROP, Interreg V-A a ENI - príprava nových zámerov na predkladanie do ďalších výziev. 1
17.A Majetkový prevod nehnuteľného majetku PSK - prípad hodný osobitného zreteľa. 3
17.B Majetkový prevod nehnuteľného majetku PSK - prípad hodný osobitného zreteľa. 2
17.C Majetkový prevod nehnuteľného majetku PSK - prípad hodný osobitného zreteľa. 3
17.D Majetkový prevod nehnuteľného majetku PSK - prípad hodný osobitného zreteľa. 3
18. Nájom nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. 3
19.A Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa. 3
19.B Majetkové prevody nehnuteľného majetku - kúpa. 3
19.C Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa. 3
20.A Schválenie prevodu majetku obchodnou verejnou súťažou a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže. (Gymnázium Poprad) 3
20.B Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 418/2020 zo dňa 10. 2. 2020. 2
21.A Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaného projektu: Zvýšenie počtu žiakov SOŠ, Jarmočná 108 v Starej Ľubovni na praktickom vyučovaní. 1
21.B Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaného projektu: Zvýšenie počtu žiakov SOŠ Majstra Pavla v Levoči na praktickom vyučovaní. 1
22. Rôzne. 0
23. Interpelácie poslancov. 0
Nájdených 31 záznamov, zobrazujem 1 až 30.[<<] 1, 2 [>>]
 

 

Súvisiaca legislatíva

 • Zákon 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov
Tlačiť Nápoveda Odoberať zmeny Odoslať
Hodnotenie: 0/5
Hlasovalo: 0
Hodnotenie

Odporúčané stránky

  Kontakt

  Úrad PSK 
  Námestie mieru 2
  080 01 Prešov

  Infolinka: 051 / 70 81 111 

  Úradné hodiny pre verejnosť

  Úrad a podateľňa PSK 
  Pondelok - Štvrtok 

    8.00 - 15.00
  Piatok
   
  8.00 - 14.00

  PHSR 2014 -2020
  Publikované: 09.02.2016 / Aktualizované: 10.10.2018 HoreTlačiť