Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Zoznam bodov programu zasadnutia

Číslo zasadnutia: 20/2020
Bod Názov bodu Podklady a návrhy
1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie. 0
2.A Záverečný účet PSK za rok 2019. 4
2.B Stanovisko hlavného kontrolóra PSK k Záverečnému účtu PSK za rok 2019. 1
2.C Správa Výboru pre audit PSK za rok 2019. 1
3. Úprava rozpočtu č. 2/PSK/2020 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2020. 1
4.A Schválenie prijatia úveru na predfinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ. 1
4.B Stanovisko hlavného kontrolóra PSK o dodržaní podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania. 0
5. Zmena výzvy PSK na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2020 "Výzva predsedu PSK". 1
6. Doplnenie a zmena Výzvy pre región 2020. 1
7. Stratégia rozvoja cyklodopravy a cykloturistiky v PSK. 2
8. Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 173/2019 zo dňa 4. 2. 2019. 2
9. Súhlas k nakladaniu akciovej spoločnosti Prešovské zdravotníctvo, a. s.,s nepeňažným vkladom. 3
10.A Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa. 2
10.B Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa. 2
11. Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaného projektu "Zníženie energetickej náročnosti budovy SOŠ Svit". 1
12. Zmeny v usporiadaní cestnej siete v rámci PSK – zámer zaradenia významných komunikácií do vlastníctva PSK. 1
13.A Majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov, ktoré súvisia s činnosťou SÚC PSK: Zabezpečenie financovania majetkovej prípravy vybraných stavebných akcií a určenie princípov ďalších spoločných postupov III/3622 Vranov nad Topľou,severozápadný obchvat s napojením na cestu I/18. 1
13.B Majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov, ktoré súvisia s činnosťou SÚC PSK: Zabezpečenie financovania majetkovej prípravy vybraných stavebných akcií a určenie princípov ďalších spoločných postupov III/3832 Preložka cesty, obchvat osady Podskalka, mesto Humenné. 1
14.A Rôzne: Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 372/2019 zo dňa 9. 12. 2019. 1
14.B Rôzne: Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 394/2020 zo dňa 10. 2. 2020. 1
15. Interpelácie poslancov. 0
16. Záver. 0
Nájdených 22 záznamov.
 

 

Súvisiaca legislatíva

 • Zákon 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov
Tlačiť Nápoveda Odoberať zmeny Odoslať
Hodnotenie: 0/5
Hlasovalo: 0
Hodnotenie

Odporúčané stránky

  Kontakt

  Úrad PSK 
  Námestie mieru 2
  080 01 Prešov

  Infolinka: 051 / 70 81 111 

  Úradné hodiny pre verejnosť

  Úrad a podateľňa PSK 
  Pondelok - Štvrtok 

    8.00 - 15.00
  Piatok
   
  8.00 - 14.00

  PHSR 2014 -2020
  Publikované: 09.02.2016 / Aktualizované: 10.10.2018 HoreTlačiť