Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Zoznam bodov programu zasadnutia

Číslo zasadnutia: 8/2023
Bod Názov bodu Podklady a návrhy
1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie. 0
2. Správa z kontroly plnenia uznesení Zastupiteľstva PSK 1
3. Správa o vybavovaní sťažností a petícií na Úrade PSK za I. polrok 2023 1
4. Úprava rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja č. 5/PSK/2023 2
5. Informatívna správa o plnení rozpočtu PSK k 30. 6. 2023 1
6. Trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky 1
7. VZN PSK č. .../2023, ktorým sa zriaďuje Výdajná školská jedáleň, Dr. Alexandra 29A, Kežmarok ako súčasť Hotelovej akadémie Otta Brucknera, Dr. Alexandra 29A, Kežmarok 2
8. Schválenie vstupu do projektu a predloženia žiadosti o NFP pre národný projekt „Zlepšenie stredného odborného školstva v Prešovskom samosprávnom kraji II“ 1
9. Schválenie predloženia žiadosti o rozdelenie projektu „Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ elektrotechnickej, Hlavná 1400/1, Poprad – Matejovce“, ITMS kód: 302021BDL4, na fázy a schválenie jeho finančného krytia v rámci programového obdobia 2021 – 2027 1
10. Zmena uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 160/2023 zo dňa 26. 6. 2023 k zmene klasifikácie rozpočtových výdavkov a zmene účelu poskytnutej dotácie vo Výzve poslancov PSK pre rok 2023 v zmysle VZN PSK č. 98/2023 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK 1
11. Informatívna správa k projektu „Zabezpečenie základnej environmentálnej infraštruktúry v okrese Snina“ 1
12. Schválenie vstupu PSK do projektu „Svätomariánska púť II“ v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg Poľsko - Slovensko 2021 – 2027 1
13. Schválenie vstupu PSK do projektu „Aktivizácia seniorov v slovensko-poľskom pohraničí“ v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg Poľsko - Slovensko 2021 – 2027 1
14. Informatívna správa o zrealizovaní tretej etapy pasportizácie cykloturistických trás okresov Poprad, Kežmarok, Stará Ľubovňa, Medzilaborce, Humenné a Snina 1
15. Výročná správa Agentúry regionálneho rozvoja PSK za rok 2022 2
16. Schválenie výdavkov na spolufinancovanie žiadostí o dotáciu v pôsobnosti MPSVaR SR pre zariadenia sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK 1
17. Vzdanie sa funkcie člena dozornej rady a menovanie členov Dozornej rady spoločnosti IDS Východ, s. r. o. 1
18. Schválenie vstupu do projektov v rámci výstavby a modernizácie ciest II. a III. triedy a mostných objektov spolufinancovaných z OP Slovensko 9
19. Schválenie vstupu do projektov v rámci výstavby a modernizácie ciest II. a III. triedy spolufinancovaných z Programu cezhraničnej spolupráce Interreg Poľsko – Slovensko 2021 – 2027 5
20. Zmena uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 447/2020 zo dňa 27. 4. 2020 k schváleniu žiadosti o NFP za účelom realizácie projektu „Eliminácia bezpečnostných rizík na mostoch a oporných múroch na ceste II/537“ 1
21. Schválenie vstupu do projektu "Dve krajiny - jedny TATRY nás spájajú" v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg Poľsko - Slovensko 2021 - 2027 1
22. Schválenie vstupu kultúrnych organizácií do projektov v rámci výzvy Programu Interreg Poľsko – Slovensko 2021 - 2027 6
23. Navýšenie výdavkov za účelom dofinancovania projektu Carpathian Star Way – Karpatská hviezdna dráha pre Vihorlatskú hvezdáreň v Humennom 1
24.A Majetkový prevod nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa (zámena medzi PSK a mestom Bardejov) 1
24.B Majetkový prevod nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa (zámena medzi PSK a Atrium, n. o., Prešov) 1
24.C Majetkový prevod nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa (Skrabské III/3608) 1
25.A Zmena uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 114/2023 zo dňa 17. 4. 2023 k nájmu nehnuteľného majetku PSK - prípad hodný osobitného zreteľa (nájomca mesto Kežmarok) 1
25.B Nájom nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa (nájomca obec Vlková) 1
25.C Nájom nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa (nájomca Spravbytkomfort, a. s.) 1
26.A Majetkový prevod nehnuteľného majetku – kúpa (k. ú. Šiba) 1
26.B Majetkový prevod nehnuteľného majetku – kúpa (k. ú. Mlynica) 1
26.C Majetkový prevod nehnuteľného majetku – kúpa (most cez Sekčov) 1
26.D Majetkový prevod nehnuteľného majetku – kúpa (rekonštrukcia cesty III/3541 Vagrinec) 1
26.E Majetkový prevod nehnuteľného majetku – kúpa (k. ú. Ďurďoš) 1
26.F Majetkový prevod nehnuteľného majetku – kúpa (I/68 Plavnica) 1
26.G Zmena uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 796/2021 zo dňa 30. 8. 2021 v znení uznesenia č. 1044/2022 zo dňa 30. 8. 2022 k majetkovému prevodu nehnuteľného majetku - kúpa (k. ú. Haligovce) 1
26.H Zmena uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 1050/2022 zo dňa 30. 8. 2022 k majetkovému prevodu nehnuteľného majetku - kúpa (k. ú. Petrovany, Záborské) 1
27. Schválenie kapitálových výdavkov nad rámec schváleného NFP pre investičnú akciu „Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Strednej priemyselnej škole strojníckej, Duklianska 1, Prešov“ 1
28. Schválenie kapitálových výdavkov nad rámec schváleného NFP pre investičnú akciu „Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Ľ. Podjavorinskej 22, Prešov“ 1
29. A) Zmena spoločenskej zmluvy obchodnej spoločnosti FUTBAL TATRAN ARÉNA, s. r. o., B) Zmena konateľa obchodnej spoločnosti FUTBAL TATRAN ARÉNA, s. r. o. 2
30. Interpelácie poslancov. 0
31. Záver. 0
Nájdených 42 záznamov.
 

 

Tlačiť Nápoveda Odoberať zmeny Odoslať
Hodnotenie: 0/5
Hlasovalo: 0
Hodnotenie

Odporúčané stránky

  Kontakt

  Úrad PSK 
  Námestie mieru 2
  080 01 Prešov

  Infolinka: 051 / 70 81 111 

  Úradné hodiny pre verejnosť

  Úrad a podateľňa PSK 
  Pondelok - Štvrtok 

    8.00 - 15.00
  Piatok
   
  8.00 - 14.00

  Publikované: 09.02.2016 / Aktualizované: 10.10.2018 HoreTlačiť