Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Uznesenia a návrhy

Informovanie o nariadeniach a uzneseniach VÚC, ich návrhoch a rozhodnutiach predsedu VÚC

Zverejnenie návrhov a schválených uznesení Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja.

Popis služby

K jednotlivým bodom programu rokovania Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja (ďalej len Zastupiteľstva PSK) a k predloženým materiálom sa prijímajú uznesenia zastupiteľstva. Uznesenie zastupiteľstva sa formuluje jasne, stručne, s menom zodpovedného a termínom jeho splnenia.

Na prijatie uznesenia zastupiteľstva je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov, na prijatie všeobecne záväzného nariadenia je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny všetkých poslancov. Zastupiteľstvo môže väčšinou hlasov prítomných poslancov rozhodnúť, že hlasovanie ku konkrétnemu bodu bude tajné. Hlasovanie k personálnym otázkam je spravidla tajné, pokiaľ zastupiteľstvo nerozhodne ináč.

Návrhy uznesení

Na zasadnutie Zastupiteľstva PSK k jednotlivým bodom a materiálom rokovania sa predkladajú návrhy uznesení daného materiálu (bodu).

Návrh na zmenu uznesenia, resp. čiastkové zmeny v uznesení alebo v predkladanom materiáli, predkladá na schválenie Zastupiteľstvu PSK predseda návrhovej komisie. Predsedajúci o týchto návrhoch dáva hlasovať. Každý poslanec má právo proti predloženému návrhu podať protinávrh, o ktorom je zastupiteľstvo povinné hlasovať v poradí, v akom boli podané. V prípade, že zastupiteľstvo pozmeňujúce návrhy neschváli, hlasuje sa o pôvodnom návrhu návrhovej komisie.

Zastupiteľstvo hlasuje postupne za jednotlivé návrhy v stanovenom poradí, v akom boli predložené predsedajúcim. Ak sa pri prerokovaní správy vyskytnú okolnosti a podmienky, ktoré vyžadujú podstatne prepracovať predloženú správu a návrh uznesenia, rozhodne zastupiteľstvo o tomto prepracovaní s tým, že o veci bude rokovať na svojom najbližšom alebo určenom budúcom zasadnutí.

Uznesenia (prijaté)

Prijaté uznesenie sa môže zmeniť novým hlasovaním, najskôr na najbližšom rokovaní zastupiteľstva.

Uznesenie zastupiteľstva podpisuje predseda a overovatelia zápisnice najneskôr do 10 dní od ich schválenia. Ak je predseda neprítomný na zasadnutí, podpisuje uznesenie podpredseda. Ak predseda nepodpíše uznesenie zastupiteľstva, ktorého výkon pozastavil z dôvodu, že je v rozpore so zákonom alebo je pre samosprávny kraj nevýhodné, toto uznesenie môže zastupiteľstvo potvrdiť nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých poslancov. Ak zastupiteľstvo uznesenie nepotvrdí do dvoch mesiacov od jeho schválenia, uznesenie stráca platnosť.

Uznesenie zastupiteľstva a všeobecne záväzné nariadenie sa zverejnia na úradnej tabuli úradu a na portáli PSK v časti e-zastupiteľstvo

Lehota vybavenia služby

Zákonná lehota na vybavenie služby je 30 dní.

Správne poplatky

Táto služba nie je spoplatnená, ak je vybavená výlučne elektronickým spôsobom. Inak sa účtuje poplatok v zmysle sadzobníka správnych poplatkov.

 

Zverejnenie návrhov a schválených uznesení Zastupiteľstva PSK

V uvedených zoznamoch sú zverejnené návrhy (stĺpec Podklady a návrhy) a schválené  uznesenia (stĺpec Uznesenie) s údajmi o zasadnutí a danom bode. Vyhľadávanie je možné podľa zvolených kritérií  - rok a číslo zasadnutia, číslo uznesenia alebo textového výrazu.

Filter:

Rok - napíšte požadovaný rok v tvare RRRR (napr. 2016)

Číslo zasadnutia - zadajte požadované poradové číslo zasadnutia - zadáva sa poradové číslo v rámci volebného obdobia (bez roku)

Číslo uznesenia – zadajte poradové číslo v rámci volebného obdobia. Bude zotriedené podľa roku a tak podľa čísla.

Text - zadajte hľadaný text (Ak je pole prázdne, neuplatňuje sa tento parameter.)

Uznesenie Zasadnutie Dátum Názov bodu zasadnutia Podklady a návrhy
209/2023 8/2023 28.08.2023 Schválenie vstupu do projektov v rámci výstavby a modernizácie ciest II. a III. triedy a mostných objektov spolufinancovaných z OP Slovensko 1
208/2023 8/2023 28.08.2023 Schválenie vstupu do projektov v rámci výstavby a modernizácie ciest II. a III. triedy a mostných objektov spolufinancovaných z OP Slovensko 1
207/2023 8/2023 28.08.2023 Vzdanie sa funkcie člena dozornej rady a menovanie členov Dozornej rady spoločnosti IDS Východ, s. r. o. 1
206/2023 8/2023 28.08.2023 Schválenie výdavkov na spolufinancovanie žiadostí o dotáciu v pôsobnosti MPSVaR SR pre zariadenia sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK 1
205/2023 8/2023 28.08.2023 Výročná správa Agentúry regionálneho rozvoja PSK za rok 2022 2
204/2023 8/2023 28.08.2023 Informatívna správa o zrealizovaní tretej etapy pasportizácie cykloturistických trás okresov Poprad, Kežmarok, Stará Ľubovňa, Medzilaborce, Humenné a Snina 1
203/2023 8/2023 28.08.2023 Schválenie vstupu PSK do projektu „Aktivizácia seniorov v slovensko-poľskom pohraničí“ v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg Poľsko - Slovensko 2021 – 2027 1
202/2023 8/2023 28.08.2023 Schválenie vstupu PSK do projektu „Svätomariánska púť II“ v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg Poľsko - Slovensko 2021 – 2027 1
201/2023 8/2023 28.08.2023 Informatívna správa k projektu „Zabezpečenie základnej environmentálnej infraštruktúry v okrese Snina“ 1
200/2023 8/2023 28.08.2023 Zmena uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 160/2023 zo dňa 26. 6. 2023 k zmene klasifikácie rozpočtových výdavkov a zmene účelu poskytnutej dotácie vo Výzve poslancov PSK pre rok 2023 v zmysle VZN PSK č. 98/2023 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK 1
199/2023 8/2023 28.08.2023 Schválenie predloženia žiadosti o rozdelenie projektu „Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ elektrotechnickej, Hlavná 1400/1, Poprad – Matejovce“, ITMS kód: 302021BDL4, na fázy a schválenie jeho finančného krytia v rámci programového obdobia 2021 – 2027 1
198/2023 8/2023 28.08.2023 Schválenie vstupu do projektu a predloženia žiadosti o NFP pre národný projekt „Zlepšenie stredného odborného školstva v Prešovskom samosprávnom kraji II“ 1
197/2023 8/2023 28.08.2023 VZN PSK č. .../2023, ktorým sa zriaďuje Výdajná školská jedáleň, Dr. Alexandra 29A, Kežmarok ako súčasť Hotelovej akadémie Otta Brucknera, Dr. Alexandra 29A, Kežmarok 2
196/2023 8/2023 28.08.2023 Trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky 1
195/2023 8/2023 28.08.2023 Informatívna správa o plnení rozpočtu PSK k 30. 6. 2023 1
194/2023 8/2023 28.08.2023 Úprava rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja č. 5/PSK/2023 2
193/2023 8/2023 28.08.2023 Správa o vybavovaní sťažností a petícií na Úrade PSK za I. polrok 2023 1
192/2023 8/2023 28.08.2023 Správa z kontroly plnenia uznesení Zastupiteľstva PSK 1
191/2023 7/2023 26.06.2023 Zmeny uznesení o spolufinancovaní projektov z fondov EÚ 1
190/2023 7/2023 26.06.2023 Zmeny uznesení o spolufinancovaní projektov z fondov EÚ 1
189/2023 7/2023 26.06.2023 Zmeny uznesení o spolufinancovaní projektov z fondov EÚ 1
188/2023 7/2023 26.06.2023 Zmeny uznesení o spolufinancovaní projektov z fondov EÚ 1
187/2023 7/2023 26.06.2023 Zmeny uznesení o spolufinancovaní projektov z fondov EÚ 1
186/2023 7/2023 26.06.2023 Zmeny uznesení o spolufinancovaní projektov z fondov EÚ 1
185/2023 7/2023 26.06.2023 Zmeny uznesení o spolufinancovaní projektov z fondov EÚ 1
184/2023 7/2023 26.06.2023 Zmeny uznesení o spolufinancovaní projektov z fondov EÚ 1
183/2023 7/2023 26.06.2023 Stanovisko PSK k návrhu Ministerstva zdravotníctva SR na zrušenie pevných bodov pre ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast v spádovom území Sabinov a Medzilaborce. 1
182/2023 7/2023 26.06.2023 Návrh na vstup PSK do Združenia Euroregión TATRY 1
181/2023 7/2023 26.06.2023 Neupotrebiteľnosť, vyradenie a fyzická likvidácia hnuteľného a nehnuteľného majetku PSK 1
180/2023 7/2023 26.06.2023 Zrušenie uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 696/2021 zo dňa 29. 3. 2021 v znení uznesení č. 881/2021 zo dňa 6. 12. 2021, č. 991/2022 zo dňa 13. 6. 2022 a schválenie prevodu majetku obchodnou verejnou súťažou a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže (OVS Školský internát Sabinov) 1
179/2023 7/2023 26.06.2023 Zrušenie uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 883/2021 zo dňa 6. 12. 2021 v znení uznesenia č. 988/2022 zo dňa 13. 6. 2022 a schválenie prevodu majetku obchodnou verejnou súťažou a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže (OVS Kučín nad Ondavou) 1
178/2023 7/2023 26.06.2023 Zrušenie uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 659/2021 zo dňa 15. 2. 2021 v znení uznesení č. 764/2021 zo dňa 21. 6. 2021, č. 882/2021 zo dňa 6. 12. 2021, č. 989/2022 zo dňa 13. 6. 2022, č. 71/2023 zo dňa 13. 2. 2023 a schválenie prevodu majetku obchodnou verejnou súťažou a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže (OVS drevárska) 1
177/2023 7/2023 26.06.2023 Zrušenie uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 73/2023 zo dňa 13. 2. 2023 a schválenie prevodu majetku obchodnou verejnou súťažou a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže (OVS Sabinov, Kukučínova) 1
176/2023 7/2023 26.06.2023 Zmena uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 1051/2022 zo dňa 30. 8. 2022 k majetkovému prevodu nehnuteľného majetku - kúpa (k. ú. Ďurďoš) 1
175/2023 7/2023 26.06.2023 Zmena uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 839/2021 zo dňa 18. 10. 2021 k majetkovému prevodu nehnuteľného majetku - kúpa (k. ú. Matiašovce) 1
174/2023 7/2023 26.06.2023 Majetkový prevod nehnuteľného majetku – kúpa (k. ú. Veľká Franková) 1
173/2023 7/2023 26.06.2023 Majetkový prevod nehnuteľného majetku – kúpa (k. ú. Mlynica) 1
172/2023 7/2023 26.06.2023 Majetkový prevod nehnuteľného majetku PSK (k. ú. Stará Ľubovňa) 1
171/2023 7/2023 26.06.2023 Zmena uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 143/2014 zo dňa 9. 12. 2014 k nájmu nehnuteľného majetku PSK - prípad hodný osobitného zreteľa (nájomca ÚPSVaR) 1
170/2023 7/2023 26.06.2023 Nájom nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa (nájomca Aves Education, o. z.) 1
169/2023 7/2023 26.06.2023 Majetkový prevod nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa (zámena medzi PSK a mestom Lipany) 1
168/2023 7/2023 26.06.2023 Zmena uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 140/2023 zo dňa 15. 5. 2023 k schváleniu prípravy a predloženia žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu debarierizácie budov vybraných stredných škôl v rámci Výzvy Plánu obnovy a odolnosti SR,kód:06I01-20-V01. 1
167/2023 7/2023 26.06.2023 Zmena uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 43/2023 zo dňa 13. 2. 2023 v znení uznesenia č. 141/2023 zo dňa 15. 5. 2023 k schváleniu prípravy a predloženia žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu debarierizácie budov vybraných stredných škôl v rámci Výzvy Plánu obnovy a odolnosti SR, kód: 06I01-20-V01 1
166/2023 7/2023 26.06.2023 Informácia o uvoľnení z funkcie a skončení pracovného pomeru riaditeľky CSS Slnečný dom 1
165/2023 7/2023 26.06.2023 Zlúčenie Domova sociálnych služieb v Brezovičke s Domovom sociálnych služieb v Legnave 1
164/2023 7/2023 26.06.2023 Výročná správa o činnosti KOCR Severovýchod Slovenska za rok 2022 2
163/2023 7/2023 26.06.2023 Informatívna správa o činnosti Inovačného partnerského centra za rok 2022 1
162/2023 7/2023 26.06.2023 Zmeny v orgánoch spoločností založených PSK (IPC, ARR PSK) 1
161/2023 7/2023 26.06.2023 Informácia o zrealizovanom diele „Identifikácia odpadov uložených v Odkalisku Poša“ – výsledky akreditovaných analytických rozborov a záverečná správa 1
160/2023 7/2023 26.06.2023 Rozdelenie dotácií vo Výzve poslancov PSK pre rok 2023 v zmysle VZN PSK č. 98/2023 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK 7
159/2023 7/2023 26.06.2023 Zásady rozpočtového procesu PSK 2
158/2023 7/2023 26.06.2023 Úprava rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja č. 4/PSK/2023 1
157/2023 7/2023 26.06.2023 Správa z kontroly plnenia uznesení Zastupiteľstva PSK 1
156/2023 6/2023 15.05.2023 Schválenie kapitálových výdavkov nad rámec schváleného NFP pre investičnú akciu „Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa v rámci projektu Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa“ 1
155/2023 6/2023 15.05.2023 Schválenie kapitálových výdavkov nad rámec schváleného NFP pre investičnú akciu „Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ agropotravinárskej a technickej, Kušnierska brána 349/2, Kežmarok, Školská hala a dielne, Pradiareň“ 1
154/2023 6/2023 15.05.2023 Schválenie kapitálových výdavkov nad rámec schváleného NFP pre investičnú akciu „Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Ľ. Podjavorinskej 22, Prešov“ 1
153/2023 6/2023 15.05.2023 Súhlas na nakladanie akciovej spoločnosti Prešovské zdravotníctvo, a. s., s nepeňažným vkladom 1
152/2023 6/2023 15.05.2023 Majetkový prevod nehnuteľného majetku - kúpa (k. ú. Petrovany) 1
151/2023 6/2023 15.05.2023 Zmena uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 957/2022 zo dňa 4. 4. 2022 (k. ú. Čemerné) 1
150/2023 6/2023 15.05.2023 Zmena uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 1087/2022 zo dňa 17. 10. 2022 (k. ú. Vyšné Raslavice) 1
Nájdených 251 záznamov, zobrazujem 61 až 120.[<<] 1, 2, 3, 4, 5 [>>]
 

UPOZORNENIE: Export do CSV sa vykoná kódovaním diakritiky v štandarde UTF-8. Pre použitie údajov v MS Excel použite voľbu "Možnosti exportu: Excel".

Doplňujúce informácie

Ďalšie informácie o danej službe je možné získať prostredníctvom -  webovej stránky Úradu PSK, telefonicky, mailom na uvedených kontaktoch, elektronickým podaním pomocou elektronického formulára, poštou či osobne na adrese: Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Odbor organizačný, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov.

Ak chcete požiadať o doplňujúce údaje k tejto službe elektronicky, môžete tak urobiť prostredníctvom elektronického formulára - Všeobecné elektronické podanie.

Ochrana osobných údajov

Prešovský samosprávny kraj spracúva osobné údaje v súlade so  zákonom NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a v zmysle Zásad spracúvania osobných údajov fyzických osôb v Prešovskom samosprávnom kraji zverejnených na jeho webovom sídle.

Podanie

 

Kontakty

Odbor

Kancelária riaditeľa
oddelenie organizačné, registratúry a krízového riadenia

Kontakt

Katarína Očkaiová
katarina.ockaiova@vucpo.sk
051/ 70 81 312

Web

 

Podania

Životné situácie

 • Slobodný prístup k informáciám utajované skutočnosti archívy
Tlačiť Nápoveda Odoberať zmeny Odoslať
Hodnotenie: 0/5
Hlasovalo: 0
Hodnotenie

Odporúčané stránky

  Kontakt

  Úrad PSK 
  Námestie mieru 2
  080 01 Prešov

  Infolinka: 051 / 70 81 111 

  Úradné hodiny pre verejnosť

  Úrad a podateľňa PSK 
  Pondelok - Štvrtok 

    8.00 - 15.00
  Piatok
   
  8.00 - 14.00

  Publikované: 09.02.2016 / Aktualizované: 22.04.2021 HoreTlačiť