Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Uznesenia a návrhy

Informovanie o nariadeniach a uzneseniach VÚC, ich návrhoch a rozhodnutiach predsedu VÚC

Zverejnenie návrhov a schválených uznesení Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja.

Popis služby

K jednotlivým bodom programu rokovania Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja (ďalej len Zastupiteľstva PSK) a k predloženým materiálom sa prijímajú uznesenia zastupiteľstva. Uznesenie zastupiteľstva sa formuluje jasne, stručne, s menom zodpovedného a termínom jeho splnenia.

Na prijatie uznesenia zastupiteľstva je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov, na prijatie všeobecne záväzného nariadenia je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny všetkých poslancov. Zastupiteľstvo môže väčšinou hlasov prítomných poslancov rozhodnúť, že hlasovanie ku konkrétnemu bodu bude tajné. Hlasovanie k personálnym otázkam je spravidla tajné, pokiaľ zastupiteľstvo nerozhodne ináč.

Návrhy uznesení

Na zasadnutie Zastupiteľstva PSK k jednotlivým bodom a materiálom rokovania sa predkladajú návrhy uznesení daného materiálu (bodu).

Návrh na zmenu uznesenia, resp. čiastkové zmeny v uznesení alebo v predkladanom materiáli, predkladá na schválenie Zastupiteľstvu PSK predseda návrhovej komisie. Predsedajúci o týchto návrhoch dáva hlasovať. Každý poslanec má právo proti predloženému návrhu podať protinávrh, o ktorom je zastupiteľstvo povinné hlasovať v poradí, v akom boli podané. V prípade, že zastupiteľstvo pozmeňujúce návrhy neschváli, hlasuje sa o pôvodnom návrhu návrhovej komisie.

Zastupiteľstvo hlasuje postupne za jednotlivé návrhy v stanovenom poradí, v akom boli predložené predsedajúcim. Ak sa pri prerokovaní správy vyskytnú okolnosti a podmienky, ktoré vyžadujú podstatne prepracovať predloženú správu a návrh uznesenia, rozhodne zastupiteľstvo o tomto prepracovaní s tým, že o veci bude rokovať na svojom najbližšom alebo určenom budúcom zasadnutí.

Uznesenia (prijaté)

Prijaté uznesenie sa môže zmeniť novým hlasovaním, najskôr na najbližšom rokovaní zastupiteľstva.

Uznesenie zastupiteľstva podpisuje predseda a overovatelia zápisnice najneskôr do 10 dní od ich schválenia. Ak je predseda neprítomný na zasadnutí, podpisuje uznesenie podpredseda. Ak predseda nepodpíše uznesenie zastupiteľstva, ktorého výkon pozastavil z dôvodu, že je v rozpore so zákonom alebo je pre samosprávny kraj nevýhodné, toto uznesenie môže zastupiteľstvo potvrdiť nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých poslancov. Ak zastupiteľstvo uznesenie nepotvrdí do dvoch mesiacov od jeho schválenia, uznesenie stráca platnosť.

Uznesenie zastupiteľstva a všeobecne záväzné nariadenie sa zverejnia na úradnej tabuli úradu a na portáli PSK v časti e-zastupiteľstvo

Lehota vybavenia služby

Zákonná lehota na vybavenie služby je 30 dní.

Správne poplatky

Táto služba nie je spoplatnená, ak je vybavená výlučne elektronickým spôsobom. Inak sa účtuje poplatok v zmysle sadzobníka správnych poplatkov.

 

Zverejnenie návrhov a schválených uznesení Zastupiteľstva PSK

V uvedených zoznamoch sú zverejnené návrhy (stĺpec Podklady a návrhy) a schválené  uznesenia (stĺpec Uznesenie) s údajmi o zasadnutí a danom bode. Vyhľadávanie je možné podľa zvolených kritérií  - rok a číslo zasadnutia, číslo uznesenia alebo textového výrazu.

Filter:

Rok - napíšte požadovaný rok v tvare RRRR (napr. 2016)

Číslo zasadnutia - zadajte požadované poradové číslo zasadnutia - zadáva sa poradové číslo v rámci volebného obdobia (bez roku)

Číslo uznesenia – zadajte poradové číslo v rámci volebného obdobia. Bude zotriedené podľa roku a tak podľa čísla.

Text - zadajte hľadaný text (Ak je pole prázdne, neuplatňuje sa tento parameter.)

Uznesenie Zasadnutie Dátum Názov bodu zasadnutia Podklady a návrhy
100/2023 5/2023 17.04.2023 Navýšenie oprávnených výdavkov a spolufinancovania projektov z dôvodu schválených dodatočných príspevkov. 1
101/2023 5/2023 17.04.2023 Navýšenie oprávnených výdavkov a spolufinancovania projektov z dôvodu schválených dodatočných príspevkov. 1
102/2023 5/2023 17.04.2023 Navýšenie oprávnených výdavkov a spolufinancovania projektov z dôvodu schválených dodatočných príspevkov. 1
103/2023 5/2023 17.04.2023 Navýšenie oprávnených výdavkov a spolufinancovania projektov z dôvodu schválených dodatočných príspevkov. 1
104/2023 5/2023 17.04.2023 Navýšenie oprávnených výdavkov a spolufinancovania projektov z dôvodu schválených dodatočných príspevkov. 1
105/2023 5/2023 17.04.2023 Zámer vstupu do projektu na prípravu projektov iniciatívy Catching-up Regions spolufinancovaných z IROP. 1
106/2023 5/2023 17.04.2023 Zámer vstupu do projektu na prípravu regionálnych projektov spolufinancovaných z IROP 1
107/2023 5/2023 17.04.2023 Projektové zámery kultúrnych organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK. 2
108/2023 5/2023 17.04.2023 Projektové zámery kultúrnych organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK. 2
109/2023 5/2023 17.04.2023 Projektové zámery kultúrnych organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK. 2
110/2023 5/2023 17.04.2023 Schválenie účasti PSK v projekte SIRM v rámci 1. výzvy programu Interreg Europe 2021 – 2027 vrátane spolufinancovania projektu. 1
111/2023 5/2023 17.04.2023 Návrh na voľbu členov Správnej rady a člena Dozornej rady Ľubovnianskej nemocnice, n. o. 1
112/2023 5/2023 17.04.2023 Menovanie riaditeľa Energetickej Agentúry Smart Regiónu PSK. 1
113/2023 5/2023 17.04.2023 Nájom nehnuteľného majetku PSK - prípad hodný osobitného zreteľa (nájomca Východoslovenská distribučná, a. s.) 1
114/2023 5/2023 17.04.2023 Nájom nehnuteľného majetku PSK - prípad hodný osobitného zreteľa (nájomca mesto Kežmarok) 1
115/2023 5/2023 17.04.2023 Nájom nehnuteľného majetku PSK - prípad hodný osobitného zreteľa (ukončenie nájmu pre nájomcu Slovenský zväz silových športov) 1
116/2023 5/2023 17.04.2023 Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 760/2021 zo dňa 21. 6. 2021 (k. ú. Solivar) 1
117/2023 5/2023 17.04.2023 Majetkový prevod nehnuteľného majetku - kúpa (k. ú. Vranov nad Topľou - LV č. 4114, 5295) 1
118/2023 5/2023 17.04.2023 Majetkový prevod nehnuteľného majetku - kúpa (k. ú. Vranov nad Topľou - LV č. 5803) 1
119/2023 5/2023 17.04.2023 Majetkový prevod nehnuteľného majetku - kúpa (k. ú. Fulianka) 1
120/2023 5/2023 17.04.2023 Majetkový prevod nehnuteľného majetku - kúpa (k. ú. Kapušany) 1
121/2023 5/2023 17.04.2023 Majetkový prevod nehnuteľného majetku - kúpa (k. ú. Čemerné) 1
122/2023 5/2023 17.04.2023 Majetkový prevod nehnuteľného majetku - kúpa (k. ú. Vranov nad Topľou LV č. 2094, 5782, 5842, 1863) 1
123/2023 5/2023 17.04.2023 Schválenie prevodu majetku obchodnou verejnou súťažou a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže (pozemky v k. ú. Orlov) 1
124/2023 5/2023 17.04.2023 Schválenie investičnej akcie a finančného krytia výdavkov nad rámec NFP z rozpočtu PSK – Stredná priemyselná škola strojnícka, Duklianska 1, Prešov. 1
125/2023 5/2023 17.04.2023 Schválenie investičnej akcie „Prestavba budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava s prístavbou budovy Školy umeleckého priemyslu v Kežmarku“. 1
126/2023 5/2023 17.04.2023 Návrh na voľbu podpredsedu PSK, jeho pracovného úväzku a mesačnej odmeny 1
127/2023 5/2023 17.04.2023 Informatívna správa o výsledku výberových konaní na obsadenie pozícií riaditeľov kultúrnych organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK: Vihorlatská hvezdáreň v Prešove, Šarišské múzeum v Bardejove, Krajská galéria v Prešove 1
128/2023 5/2023 17.04.2023 Prehodnotenie zaradenia Nemocnice arm. generála L. Svobodu Svidník, a. s. a Nemocnice Snina, s. r. o., do siete nemocníc z hľadiska geografickej dostupnosti 1
129/2023 6/2023 15.05.2023 Správa z kontroly plnenia uznesení Zastupiteľstva PSK. 1
130/2023 6/2023 15.05.2023 Plán kontrolnej činnosti ÚHK PSK na II. polrok 2023 1
131/2023 6/2023 15.05.2023 Úprava rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja č. 3/PSK/2023 1
132/2023 6/2023 15.05.2023 Zmena uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 35/2023 zo dňa 13. 2. 2023 k Výzve predsedu PSK na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2023 v zmysle VZN PSK č. 98/2023 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK 1
133/2023 6/2023 15.05.2023 Zmena uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 36/2023 zo dňa 13. 2. 2023 k Výzve poslancov PSK na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2023 v zmysle VZN PSK č. 98/2023 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK 1
134/2023 6/2023 15.05.2023 Zmena uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 37/2023 zo dňa 13. 2. 2023 k Výzve Participatívny rozpočet na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2023 v zmysle VZN PSK č. 98/2023 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK 1
135/2023 6/2023 15.05.2023 Trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok 1
136/2023 6/2023 15.05.2023 Schválenie uzavretia Dodatku č. 1 k Zmluve o úverovom rámci č. 000353/CORP/2020 s UniCredit Bank Czech RepublicSlovakia, a. s. 2
137/2023 6/2023 15.05.2023 Stanovisko hlavného kontrolóra PSK k schváleniu uzavretia Dodatku č. 1 k Zmluve o úverovom rámci č. 000353/CORP/2020 s UniCredit Bank Czech RepublicSlovakia, a. s. 1
138/2023 6/2023 15.05.2023 Informácia o aktuálnom stave Územného plánu PSK 1
139/2023 6/2023 15.05.2023 Schválenie zapojenia sa PSK do národného projektu „Pomoc osobám z Ukrajiny pri ich vstupe a integrácii na území SR – samospráva“ 1
140/2023 6/2023 15.05.2023 Schválenie prípravy a predloženia žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti pre vybrané stredné školy v rámci Výzvy Plánu obnovy a odolnosti SR, kód: 06I01-20-V01 1
141/2023 6/2023 15.05.2023 Zmena uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 43/2023 zo dňa 13. 2. 2023 1
142/2023 6/2023 15.05.2023 Schválenie predloženia žiadosti Krajskej knižnice P. O. Hviezdoslava v Prešove v rámci Plánu obnovy „Obnova verejných historických a pamiatkovo chránených budov“ 1
143/2023 6/2023 15.05.2023 Zmena uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 967/2022 zo dňa 9. 5. 2022 v znení uznesení č. 1020/2022 zo dňa 30. 8. 2022 a č. 40/2023 zo dňa 13. 2. 2023 za účelom realizácie projektu "Hanušovce nad Topľou, Veľký barokový kaštieľ, Zámocká ul. č. 5, č. UZPF 287/1, Veľký kaštieľ - stavebná obnova interiéru" 1
144/2023 6/2023 15.05.2023 Zmena uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 14/2022 zo dňa 12. 12. 2022 za účelom realizácie projektu "Obnova hradu Ľubovňa - rekonštrukcia severovýchodnej steny hradby a 3. nádvoria" 1
145/2023 6/2023 15.05.2023 Zmena uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 446/2020 zo dňa 27. 4. 2020 k schváleniu žiadosti o NFP za účelom realizácie projektu „Rekonštrukcia mostného objektu na ceste III/3440 Solivarská ulica“ 1
146/2023 6/2023 15.05.2023 Výročná správa IDS Východ, s. r. o., za rok 2022. 1
147/2023 6/2023 15.05.2023 Zmena uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 1043/2022 zo dňa 30. 8. 2022 k nájmu nehnuteľného majetku - prípad hodný osobitného zreteľa (k. ú. Veľká, Železnice SR) 1
148/2023 6/2023 15.05.2023 Zmena uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 958/2022 zo dňa 4. 4. 2022 (k. ú. Vranov nad Topľou) 1
149/2023 6/2023 15.05.2023 Zmena uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 722/2021 zo dňa 3. 5. 2021 (Pusté Pole) 1
150/2023 6/2023 15.05.2023 Zmena uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 1087/2022 zo dňa 17. 10. 2022 (k. ú. Vyšné Raslavice) 1
151/2023 6/2023 15.05.2023 Zmena uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 957/2022 zo dňa 4. 4. 2022 (k. ú. Čemerné) 1
152/2023 6/2023 15.05.2023 Majetkový prevod nehnuteľného majetku - kúpa (k. ú. Petrovany) 1
153/2023 6/2023 15.05.2023 Súhlas na nakladanie akciovej spoločnosti Prešovské zdravotníctvo, a. s., s nepeňažným vkladom 1
154/2023 6/2023 15.05.2023 Schválenie kapitálových výdavkov nad rámec schváleného NFP pre investičnú akciu „Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Ľ. Podjavorinskej 22, Prešov“ 1
155/2023 6/2023 15.05.2023 Schválenie kapitálových výdavkov nad rámec schváleného NFP pre investičnú akciu „Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ agropotravinárskej a technickej, Kušnierska brána 349/2, Kežmarok, Školská hala a dielne, Pradiareň“ 1
156/2023 6/2023 15.05.2023 Schválenie kapitálových výdavkov nad rámec schváleného NFP pre investičnú akciu „Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa v rámci projektu Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa“ 1
157/2023 7/2023 26.06.2023 Správa z kontroly plnenia uznesení Zastupiteľstva PSK 1
158/2023 7/2023 26.06.2023 Úprava rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja č. 4/PSK/2023 1
159/2023 7/2023 26.06.2023 Zásady rozpočtového procesu PSK 2
Nájdených 251 záznamov, zobrazujem 1 až 60.[<<] 1, 2, 3, 4, 5 [>>]
 

UPOZORNENIE: Export do CSV sa vykoná kódovaním diakritiky v štandarde UTF-8. Pre použitie údajov v MS Excel použite voľbu "Možnosti exportu: Excel".

Doplňujúce informácie

Ďalšie informácie o danej službe je možné získať prostredníctvom -  webovej stránky Úradu PSK, telefonicky, mailom na uvedených kontaktoch, elektronickým podaním pomocou elektronického formulára, poštou či osobne na adrese: Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Odbor organizačný, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov.

Ak chcete požiadať o doplňujúce údaje k tejto službe elektronicky, môžete tak urobiť prostredníctvom elektronického formulára - Všeobecné elektronické podanie.

Ochrana osobných údajov

Prešovský samosprávny kraj spracúva osobné údaje v súlade so  zákonom NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a v zmysle Zásad spracúvania osobných údajov fyzických osôb v Prešovskom samosprávnom kraji zverejnených na jeho webovom sídle.

Podanie

 

Kontakty

Odbor

Kancelária riaditeľa
oddelenie organizačné, registratúry a krízového riadenia

Kontakt

Katarína Očkaiová
katarina.ockaiova@vucpo.sk
051/ 70 81 312

Web

 

Podania

Životné situácie

 • Slobodný prístup k informáciám utajované skutočnosti archívy
Tlačiť Nápoveda Odoberať zmeny Odoslať
Hodnotenie: 0/5
Hlasovalo: 0
Hodnotenie

Odporúčané stránky

  Kontakt

  Úrad PSK 
  Námestie mieru 2
  080 01 Prešov

  Infolinka: 051 / 70 81 111 

  Úradné hodiny pre verejnosť

  Úrad a podateľňa PSK 
  Pondelok - Štvrtok 

    8.00 - 15.00
  Piatok
   
  8.00 - 14.00

  Publikované: 09.02.2016 / Aktualizované: 22.04.2021 HoreTlačiť