Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Uznesenia a návrhy

Informovanie o nariadeniach a uzneseniach VÚC, ich návrhoch a rozhodnutiach predsedu VÚC

Zverejnenie návrhov a schválených uznesení Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja.

Popis služby

K jednotlivým bodom programu rokovania Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja (ďalej len Zastupiteľstva PSK) a k predloženým materiálom sa prijímajú uznesenia zastupiteľstva. Uznesenie zastupiteľstva sa formuluje jasne, stručne, s menom zodpovedného a termínom jeho splnenia.

Na prijatie uznesenia zastupiteľstva je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov, na prijatie všeobecne záväzného nariadenia je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny všetkých poslancov. Zastupiteľstvo môže väčšinou hlasov prítomných poslancov rozhodnúť, že hlasovanie ku konkrétnemu bodu bude tajné. Hlasovanie k personálnym otázkam je spravidla tajné, pokiaľ zastupiteľstvo nerozhodne ináč.

Návrhy uznesení

Na zasadnutie Zastupiteľstva PSK k jednotlivým bodom a materiálom rokovania sa predkladajú návrhy uznesení daného materiálu (bodu).

Návrh na zmenu uznesenia, resp. čiastkové zmeny v uznesení alebo v predkladanom materiáli, predkladá na schválenie Zastupiteľstvu PSK predseda návrhovej komisie. Predsedajúci o týchto návrhoch dáva hlasovať. Každý poslanec má právo proti predloženému návrhu podať protinávrh, o ktorom je zastupiteľstvo povinné hlasovať v poradí, v akom boli podané. V prípade, že zastupiteľstvo pozmeňujúce návrhy neschváli, hlasuje sa o pôvodnom návrhu návrhovej komisie.

Zastupiteľstvo hlasuje postupne za jednotlivé návrhy v stanovenom poradí, v akom boli predložené predsedajúcim. Ak sa pri prerokovaní správy vyskytnú okolnosti a podmienky, ktoré vyžadujú podstatne prepracovať predloženú správu a návrh uznesenia, rozhodne zastupiteľstvo o tomto prepracovaní s tým, že o veci bude rokovať na svojom najbližšom alebo určenom budúcom zasadnutí.

Uznesenia (prijaté)

Prijaté uznesenie sa môže zmeniť novým hlasovaním, najskôr na najbližšom rokovaní zastupiteľstva.

Uznesenie zastupiteľstva podpisuje predseda a overovatelia zápisnice najneskôr do 10 dní od ich schválenia. Ak je predseda neprítomný na zasadnutí, podpisuje uznesenie podpredseda. Ak predseda nepodpíše uznesenie zastupiteľstva, ktorého výkon pozastavil z dôvodu, že je v rozpore so zákonom alebo je pre samosprávny kraj nevýhodné, toto uznesenie môže zastupiteľstvo potvrdiť nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých poslancov. Ak zastupiteľstvo uznesenie nepotvrdí do dvoch mesiacov od jeho schválenia, uznesenie stráca platnosť.

Uznesenie zastupiteľstva a všeobecne záväzné nariadenie sa zverejnia na úradnej tabuli úradu a na portáli PSK v časti e-zastupiteľstvo

Lehota vybavenia služby

Zákonná lehota na vybavenie služby je 30 dní.

Správne poplatky

Táto služba nie je spoplatnená, ak je vybavená výlučne elektronickým spôsobom. Inak sa účtuje poplatok v zmysle sadzobníka správnych poplatkov.

 

Zverejnenie návrhov a schválených uznesení Zastupiteľstva PSK

V uvedených zoznamoch sú zverejnené návrhy (stĺpec Podklady a návrhy) a schválené  uznesenia (stĺpec Uznesenie) s údajmi o zasadnutí a danom bode. Vyhľadávanie je možné podľa zvolených kritérií  - rok a číslo zasadnutia, číslo uznesenia alebo textového výrazu.

Filter:

Rok - napíšte požadovaný rok v tvare RRRR (napr. 2016)

Číslo zasadnutia - zadajte požadované poradové číslo zasadnutia - zadáva sa poradové číslo v rámci volebného obdobia (bez roku)

Číslo uznesenia – zadajte poradové číslo v rámci volebného obdobia. Bude zotriedené podľa roku a tak podľa čísla.

Text - zadajte hľadaný text (Ak je pole prázdne, neuplatňuje sa tento parameter.)

Uznesenie Zasadnutie Dátum Názov bodu zasadnutia Podklady a návrhy
81/2023 4/2023 13.02.2023 Stanovisko k optimalizácii siete nemocníc v územnej pôsobnosti PSK z hľadiska geografickej dostupnosti 1
80/2023 4/2023 13.02.2023 Návrh na odvolanie a voľbu členov Správnej rady a členov Dozornej rady Ľubovnianskej nemocnice, n. o. 1
79/2023 4/2023 13.02.2023 Schválenie finančného krytia z kapitálových výdavkov v rámci investičnej akcie „Rekonštrukcia Múzea moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach“. 1
78/2023 4/2023 13.02.2023 Schválenie finančného krytia z kapitálových výdavkov v rámci investičnej akcie „Rekonštrukcia objektu Knižnica P. O. Hviezdoslava“ – Krajská knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove 1
77/2023 4/2023 13.02.2023 Schválenie finančného krytia z kapitálových výdavkov v rámci investičnej akcie „Rekonštrukcia internátu SOŠ lesníckej v Bijacovciach na účel prevádzkovania pobytových sociálnych služieb a služieb zdravotnej starostlivosti“ 1
76/2023 4/2023 13.02.2023 Schválenie finančného krytia výdavkov projektu financovaného z IROP a z rozpočtu PSK – Spojená škola, Ľ. Podjavorinskej, Prešov 1
75/2023 4/2023 13.02.2023 Súhlas k nakladaniu akciovej spoločnosti Prešovské zdravotníctvo, a. s., s nepeňažným s nepeňažným vkladom (k. ú. Humenné, DUMIRO, s. r. o.) 1
74/2023 4/2023 13.02.2023 Návrh na neupotrebiteľnosť, vyradenie a fyzickú likvidáciu hnuteľného a nehnuteľného majetku PSK 1
73/2023 4/2023 13.02.2023 Schválenie prevodu majetku obchodnou verejnou súťažou a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže (SŠ Sabinov) 1
72/2023 4/2023 13.02.2023 Návrh na zrušenie uznesení Zastupiteľstva PSK č. 718/2021 zo dňa 3. 5. 2021, č. 792/2021 zo dňa 30. 8. 2021, č. 880/2021 zo dňa 6. 12. 2021, č. 990/2022 zo dňa 13. 6. 2022 (OVS Sabinov, Kukučínova) 1
71/2023 4/2023 13.02.2023 Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 659/2021 zo dňa 15. 2. 2021 v znení uznesení č. 764/2021 zo dňa 21. 6. 2021, č. 882/2021 zo dňa 6. 12. 2021 a č. 989/2022 zo dňa 13. 6. 2022 (k. ú. Ľubotice, SPŠ drevárska) 1
70/2023 4/2023 13.02.2023 Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 839/2021 zo dňa 18. 10. 2021 (k. ú. Matiašovce) 1
69/2023 4/2023 13.02.2023 Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 958/2022 zo dňa 4. 4. 2022 (k. ú. Vranov nad Topľou) 1
68/2023 4/2023 13.02.2023 Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 957/2022 zo dňa 4. 4. 2022 (k. ú. Čemerné) 1
67/2023 4/2023 13.02.2023 Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 796/2021 zo dňa 30. 8. 2021 (k. ú. Haligovce) 1
66/2023 4/2023 13.02.2023 Majetkový prevod nehnuteľného majetku - kúpa (k. ú. Tatranská Lomnica) 1
65/2023 4/2023 13.02.2023 Majetkový prevod nehnuteľného majetku - kúpa (k. ú. Petrovany) 1
64/2023 4/2023 13.02.2023 Majetkový prevod nehnuteľného majetku - kúpa (k. ú. Stropkov) 1
63/2023 4/2023 13.02.2023 Nájom nehnuteľného majetku PSK - prípad hodný osobitného zreteľa (k. ú. Vranov nad Topľou, pre nájomcu mesto Vranov nad Topľou) 1
62/2023 4/2023 13.02.2023 Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 1026/2022 zo dňa 30. 8. 2022 k majetkovému prevodu nehnuteľného majetku PSK - prípad hodný osobitného zreteľa (zámena PSK s mestom Prešov) 1
61/2023 4/2023 13.02.2023 Majetkový prevod nehnuteľného majetku PSK - prípad hodný osobitného zreteľa (k. ú. Červenica pri Sabinove) 1
60/2023 4/2023 13.02.2023 Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok so zameraním na „Modernizácia informačných systémov“ Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 na Sprostredkovateľský orgán Operačného programu Integrovaná štruktúra v rámci výzvy č. OPII-2022/7/23-DOP, 3. kolo 1
59/2023 4/2023 13.02.2023 Zámer vstupu do projektov financovaných z Programu Interreg Poľsko – Slovensko 2021 – 2027 1
58/2023 4/2023 13.02.2023 Zámer vstupu do projektov financovaných z Programu Interreg Poľsko – Slovensko 2021 – 2027 1
57/2023 4/2023 13.02.2023 Zámer vstupu do projektov financovaných z Programu Interreg Poľsko – Slovensko 2021 – 2027 1
56/2023 4/2023 13.02.2023 Zámer vstupu do projektov financovaných z Programu Interreg Poľsko – Slovensko 2021 – 2027 1
55/2023 4/2023 13.02.2023 Zámer vstupu do projektov financovaných z Programu Interreg Poľsko – Slovensko 2021 – 2027 1
54/2023 4/2023 13.02.2023 Zámer vstupu do projektov financovaných z Programu Interreg Poľsko – Slovensko 2021 – 2027 1
53/2023 4/2023 13.02.2023 Zámer vstupu do projektov financovaných z Programu Interreg Poľsko – Slovensko 2021 – 2027 1
52/2023 4/2023 13.02.2023 Zámer vstupu do projektov financovaných z Programu Interreg Poľsko – Slovensko 2021 – 2027 1
51/2023 4/2023 13.02.2023 Zámer vstupu do projektov financovaných z Programu Interreg Poľsko – Slovensko 2021 – 2027 1
50/2023 4/2023 13.02.2023 Zámer vstupu do projektov financovaných z Programu Interreg Poľsko – Slovensko 2021 – 2027 1
49/2023 4/2023 13.02.2023 Zámer vstupu do projektu „Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny trail, 1. etapa, úsek Ulič – Uličské Krivé“ 1
48/2023 4/2023 13.02.2023 Návrh na zmenu členov Správnej a Dozornej rady Nadácie PSK pre podporu rodiny 1
47/2023 4/2023 13.02.2023 Voľba zástupcov samosprávneho kraja za členov výborov pre otázky zamestnanosti 1
46/2023 4/2023 13.02.2023 Návrh na rozdelenie finančného príspevku na rok 2023 pre subjekty vykonávajúce patrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na území PSK v zmysle VZN PSK č. 20/2010 v platnom znení 1
45/2023 4/2023 13.02.2023 Návrh VZN PSK č. ../2023 o určení sumy úhrady za sociálnu službu, o spôsobe jej určenia a platenia v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK 1
44/2023 4/2023 13.02.2023 Schválenie predloženia žiadosti o poskytnutie dotácie pre projekt v rámci Plánu obnovy „Obnova verejných historických a pamiatkovo chránených budov“ 1
43/2023 4/2023 13.02.2023 Schválenie prípravy a predloženia žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti pre vybrané stredné školy v rámci Výzvy Plánu obnovy a odolnosti SR, kód: 06I01-20-V01 2
42/2023 4/2023 13.02.2023 Návrh VZN PSK č. ../2023, ktorým sa zriaďuje Školská jedáleň, Komenského 1436/3, Humenné ako súčasť Hotelovej akadémie, Štefánikova 28, Humenné 1
41/2023 4/2023 13.02.2023 Návrh VZN PSK č. ../2023 o výške príspevkov v školských zariadeniach a výške úhrady nákladov na štúdium v jazykových školách v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK 2
40/2023 4/2023 13.02.2023 Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 967/2022 zo dňa 9. 5. 2022 v znení uznesenia č. 1020/2022 zo dňa 30. 8. 2022. 1
39/2023 4/2023 13.02.2023 Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 710/2021 zo dňa 3. 5. 2021 v znení uznesenia č. 936/2022 zo dňa 4. 4. 2022 k pasportizácii cykloturistických trás okresov v územnej pôsobnosti PSK. 2
38/2023 4/2023 13.02.2023 Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 275/2019 zo dňa 26. 8. 2019 k implementácii Programu Interreg V-A Poľsko - Slovensko 2014 - 2020 v rámci Regionálneho kontaktného bodu PSK - schválenie a financovanie technickej pomoci. 2
37/2023 4/2023 13.02.2023 Výzva Participatívny rozpočet na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2023 v zmysle VZN PSK č. ../2023 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK 1
36/2023 4/2023 13.02.2023 Výzva poslancov PSK na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2023 v zmysle VZN PSK č. ../2023 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK 1
35/2023 4/2023 13.02.2023 Výzva predsedu PSK na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2023 v zmysle VZN PSK č. ../2023 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK 1
34/2023 4/2023 13.02.2023 Návrh VZN PSK č. ../2023 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK 2
33/2023 4/2023 13.02.2023 B)Návrh na schválenie uzavretia zmluvy o dielo na výstavbu štadióna Futbal Tatran Aréna v Prešove C))Návrh na schválenie financovania výstavby štadióna Futbal Tatran Aréna v Prešove 3
32/2023 4/2023 13.02.2023 Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 616/2020 zo dňa 14. 12. 2020 k návrhu na zvýšenie základného imania spoločnosti FTA, s. r.o. a prevzatiu záväzku na nový peňažný vklad 1
31/2023 4/2023 13.02.2023 Schválenie návrhu na zloženie výboru pre audit 1
30/2023 4/2023 13.02.2023 Stanovisko hlavného kontrolóra PSK k schváleniu predloženia žiadosti na poskytnutie podpory formou úveru prostredníctvom Environmentálneho fondu 1
29/2023 4/2023 13.02.2023 Schválenie predloženia žiadosti na poskytnutie podpory formou úveru prostredníctvom Environmentálneho fondu 1
28/2023 4/2023 13.02.2023 Stanovisko hlavného kontrolóra PSK k návrhu na schválenie prijatia úveru na financovanie mostného a cestného programu SÚC PSK prostredníctvom Slovak Investment Holding, a. s. 1
27/2023 4/2023 13.02.2023 Návrh na schválenie prijatia úveru na financovanie mostného a cestného programu SÚC PSK prostredníctvom Slovak Investment Holding, a. s. 2
26/2023 4/2023 13.02.2023 Informatívna správa o rozpise rozpočtu pre financovanie organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK 1
25/2023 4/2023 13.02.2023 Úprava rozpočtu č. 1/PSK/2023 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2023 1
23/2023 4/2023 13.02.2023 Návrh na voľbu členov - neposlancov komisií zriadených pri Zastupiteľstve PSK 1
22/2023 4/2023 13.02.2023 Správa o vybavovaní sťažností a petícií na Úrade PSK za II. polrok 2022 1
21/2023 4/2023 13.02.2023 Správa o kontrolnej činnosti ÚHK PSK za II. polrok 2022 4
Nájdených 251 záznamov, zobrazujem 1 až 60.[<<] 1, 2, 3, 4, 5 [>>]
 

UPOZORNENIE: Export do CSV sa vykoná kódovaním diakritiky v štandarde UTF-8. Pre použitie údajov v MS Excel použite voľbu "Možnosti exportu: Excel".

Doplňujúce informácie

Ďalšie informácie o danej službe je možné získať prostredníctvom -  webovej stránky Úradu PSK, telefonicky, mailom na uvedených kontaktoch, elektronickým podaním pomocou elektronického formulára, poštou či osobne na adrese: Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Odbor organizačný, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov.

Ak chcete požiadať o doplňujúce údaje k tejto službe elektronicky, môžete tak urobiť prostredníctvom elektronického formulára - Všeobecné elektronické podanie.

Ochrana osobných údajov

Prešovský samosprávny kraj spracúva osobné údaje v súlade so  zákonom NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a v zmysle Zásad spracúvania osobných údajov fyzických osôb v Prešovskom samosprávnom kraji zverejnených na jeho webovom sídle.

Podanie

 

Kontakty

Odbor

Kancelária riaditeľa
oddelenie organizačné, registratúry a krízového riadenia

Kontakt

Katarína Očkaiová
katarina.ockaiova@vucpo.sk
051/ 70 81 312

Web

 

Podania

Životné situácie

 • Slobodný prístup k informáciám utajované skutočnosti archívy
Tlačiť Nápoveda Odoberať zmeny Odoslať
Hodnotenie: 0/5
Hlasovalo: 0
Hodnotenie

Odporúčané stránky

  Kontakt

  Úrad PSK 
  Námestie mieru 2
  080 01 Prešov

  Infolinka: 051 / 70 81 111 

  Úradné hodiny pre verejnosť

  Úrad a podateľňa PSK 
  Pondelok - Štvrtok 

    8.00 - 15.00
  Piatok
   
  8.00 - 14.00

  Publikované: 09.02.2016 / Aktualizované: 22.04.2021 HoreTlačiť