Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Uznesenia a návrhy

Informovanie o nariadeniach a uzneseniach VÚC, ich návrhoch a rozhodnutiach predsedu VÚC

Zverejnenie návrhov a schválených uznesení Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja.

Popis služby

K jednotlivým bodom programu rokovania Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja (ďalej len Zastupiteľstva PSK) a k predloženým materiálom sa prijímajú uznesenia zastupiteľstva. Uznesenie zastupiteľstva sa formuluje jasne, stručne, s menom zodpovedného a termínom jeho splnenia.

Na prijatie uznesenia zastupiteľstva je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov, na prijatie všeobecne záväzného nariadenia je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny všetkých poslancov. Zastupiteľstvo môže väčšinou hlasov prítomných poslancov rozhodnúť, že hlasovanie ku konkrétnemu bodu bude tajné. Hlasovanie k personálnym otázkam je spravidla tajné, pokiaľ zastupiteľstvo nerozhodne ináč.

Návrhy uznesení

Na zasadnutie Zastupiteľstva PSK k jednotlivým bodom a materiálom rokovania sa predkladajú návrhy uznesení daného materiálu (bodu).

Návrh na zmenu uznesenia, resp. čiastkové zmeny v uznesení alebo v predkladanom materiáli, predkladá na schválenie Zastupiteľstvu PSK predseda návrhovej komisie. Predsedajúci o týchto návrhoch dáva hlasovať. Každý poslanec má právo proti predloženému návrhu podať protinávrh, o ktorom je zastupiteľstvo povinné hlasovať v poradí, v akom boli podané. V prípade, že zastupiteľstvo pozmeňujúce návrhy neschváli, hlasuje sa o pôvodnom návrhu návrhovej komisie.

Zastupiteľstvo hlasuje postupne za jednotlivé návrhy v stanovenom poradí, v akom boli predložené predsedajúcim. Ak sa pri prerokovaní správy vyskytnú okolnosti a podmienky, ktoré vyžadujú podstatne prepracovať predloženú správu a návrh uznesenia, rozhodne zastupiteľstvo o tomto prepracovaní s tým, že o veci bude rokovať na svojom najbližšom alebo určenom budúcom zasadnutí.

Uznesenia (prijaté)

Prijaté uznesenie sa môže zmeniť novým hlasovaním, najskôr na najbližšom rokovaní zastupiteľstva.

Uznesenie zastupiteľstva podpisuje predseda a overovatelia zápisnice najneskôr do 10 dní od ich schválenia. Ak je predseda neprítomný na zasadnutí, podpisuje uznesenie podpredseda. Ak predseda nepodpíše uznesenie zastupiteľstva, ktorého výkon pozastavil z dôvodu, že je v rozpore so zákonom alebo je pre samosprávny kraj nevýhodné, toto uznesenie môže zastupiteľstvo potvrdiť nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých poslancov. Ak zastupiteľstvo uznesenie nepotvrdí do dvoch mesiacov od jeho schválenia, uznesenie stráca platnosť.

Uznesenie zastupiteľstva a všeobecne záväzné nariadenie sa zverejnia na úradnej tabuli úradu a na portáli PSK v časti e-zastupiteľstvo

Lehota vybavenia služby

Zákonná lehota na vybavenie služby je 30 dní.

Správne poplatky

Táto služba nie je spoplatnená, ak je vybavená výlučne elektronickým spôsobom. Inak sa účtuje poplatok v zmysle sadzobníka správnych poplatkov.

 

Zverejnenie návrhov a schválených uznesení Zastupiteľstva PSK

V uvedených zoznamoch sú zverejnené návrhy (stĺpec Podklady a návrhy) a schválené  uznesenia (stĺpec Uznesenie) s údajmi o zasadnutí a danom bode. Vyhľadávanie je možné podľa zvolených kritérií  - rok a číslo zasadnutia, číslo uznesenia alebo textového výrazu.

Filter:

Rok - napíšte požadovaný rok v tvare RRRR (napr. 2016)

Číslo zasadnutia - zadajte požadované poradové číslo zasadnutia - zadáva sa poradové číslo v rámci volebného obdobia (bez roku)

Číslo uznesenia – zadajte poradové číslo v rámci volebného obdobia. Bude zotriedené podľa roku a tak podľa čísla.

Text - zadajte hľadaný text (Ak je pole prázdne, neuplatňuje sa tento parameter.)

Uznesenie Zasadnutie Dátum Názov bodu zasadnutia Podklady a návrhy
268/2023 9/2023 23.10.2023 Zmena uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 247/2023 z 8. zasadnutia Zastupiteľstva PSK konaného dňa 28. 8. 2023 0
24/2023 4/2023 13.02.2023 Úprava rozpočtu č. 1/PSK/2023 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2023 0
269/2023 9/2023 23.10.2023 Výzva vláde SR k pomoci po zemetrasení. 1
267/2023 9/2023 23.10.2023 Zmena uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 247/2023 z 8. zasadnutia Zastupiteľstva PSK konaného dňa 28. 8. 2023 1
266/2023 9/2023 23.10.2023 Zmena uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 567/2017 zo dňa 22. 8. 2017 v znení uznesenia č. 149/2018 zo dňa 10. 12. 2018 – zmena sídla a doplnenie predmetu činnosti Energetickej Agentúry Smart Regiónu PSK. 1
265/2023 9/2023 23.10.2023 Schválenie predloženia žiadosti o poskytnutie dotácie a vstup do projektu v rámci Plánu obnovy: Výzva na podporu budovania nabíjacej infraštruktúry pre elektrické vozidlá pre územnú samosprávu a nimi zriadené organizácie. 1
264/2023 9/2023 23.10.2023 Neupotrebiteľnosť, vyradenie a fyzická likvidácia hnuteľného a nehnuteľného majetku PSK. 1
263/2023 9/2023 23.10.2023 Zmena uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 178/2023 zo dňa 26. 6. 2023 k schváleniu prevodu majetku obchodnou verejnou súťažou a k schváleniu podmienok obchodnej verejnej súťaže, (SPŠ drevárska, k. ú. Ľubotice). 1
262/2023 9/2023 23.10.2023 Majetkový prevod nehnuteľného majetku - nadobudnutie. (pre stavbu "II/540 Obchvat obce Veľká Lomnica", k. ú. Veľká Lomnica) 1
261/2023 9/2023 23.10.2023 Majetkový prevod nehnuteľného majetku - nadobudnutie. (pre stavbu "Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste III/3491, Hertník - Kľušovská Zábava,II. etapa", k. ú. Kľušov) 1
260/2023 9/2023 23.10.2023 Majetkový prevod nehnuteľného majetku - nadobudnutie. (pozemky v areáli SÚC PSK,oblasť Humenné, k. ú. Humenné) 1
259/2023 9/2023 23.10.2023 Zmena uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 957/2022 zo dňa 4. 4. 2022 v znení uznesenia č. 68/2023 zo dňa 13. 2. 2023 k majetkovému prevodu nehnuteľného majetku - nadobudnutie. (k. ú. Čemerné) 1
258/2023 9/2023 23.10.2023 Nájom nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. (nájomca Centrum poradenstva a prevencie, Poprad) 1
257/2023 9/2023 23.10.2023 Majetkový prevod nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. (pozemky pod trafostanicou VSD, a. s., k. ú. Lomnička) 1
256/2023 9/2023 23.10.2023 Zmena uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 816/2021 zo dňa 18. 10. 2021 z dôvodu potreby predfinancovania projektov kultúrnych organizácií v rámci výzvy REACT zameranej na podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií v súvislosti s pandémiou COVID – 19. 1
255/2023 9/2023 23.10.2023 Informatívna správa o výsledku výberového konania na obsadenie pracovnej pozície riaditeľa Vihorlatského múzea v Humennom. 1
253/2023 9/2023 23.10.2023 Regionálna stratégia výchovy a vzdelávania v stredných školách v územnej pôsobnosti PSK na obdobie školského roka 2024/2025. 1
252/2023 9/2023 23.10.2023 Zriadenie rozpočtovej organizácie PSK s názvom Centrum podpory PSK. 1
251/2023 9/2023 23.10.2023 Úprava rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja č. 6/PSK/2023. 1
248/2023 9/2023 23.10.2023 Správa z kontroly plnenia uznesení Zastupiteľstva PSK. 1
246/2023 8/2023 28.08.2023 Schválenie kapitálových výdavkov nad rámec schváleného NFP pre investičnú akciu „Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Ľ. Podjavorinskej 22, Prešov“ 1
245/2023 8/2023 28.08.2023 Schválenie kapitálových výdavkov nad rámec schváleného NFP pre investičnú akciu „Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Strednej priemyselnej škole strojníckej, Duklianska 1, Prešov“ 1
244/2023 8/2023 28.08.2023 Zmena uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 1050/2022 zo dňa 30. 8. 2022 k majetkovému prevodu nehnuteľného majetku - kúpa (k. ú. Petrovany, Záborské) 1
243/2023 8/2023 28.08.2023 Zmena uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 796/2021 zo dňa 30. 8. 2021 v znení uznesenia č. 1044/2022 zo dňa 30. 8. 2022 k majetkovému prevodu nehnuteľného majetku - kúpa (k. ú. Haligovce) 1
242/2023 8/2023 28.08.2023 Majetkový prevod nehnuteľného majetku – kúpa (I/68 Plavnica) 1
241/2023 8/2023 28.08.2023 Majetkový prevod nehnuteľného majetku – kúpa (k. ú. Ďurďoš) 1
240/2023 8/2023 28.08.2023 Majetkový prevod nehnuteľného majetku – kúpa (rekonštrukcia cesty III/3541 Vagrinec) 1
239/2023 8/2023 28.08.2023 Majetkový prevod nehnuteľného majetku – kúpa (most cez Sekčov) 1
238/2023 8/2023 28.08.2023 Majetkový prevod nehnuteľného majetku – kúpa (k. ú. Mlynica) 1
237/2023 8/2023 28.08.2023 Majetkový prevod nehnuteľného majetku – kúpa (k. ú. Šiba) 1
236/2023 8/2023 28.08.2023 Nájom nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa (nájomca Spravbytkomfort, a. s.) 1
235/2023 8/2023 28.08.2023 Nájom nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa (nájomca obec Vlková) 1
234/2023 8/2023 28.08.2023 Zmena uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 114/2023 zo dňa 17. 4. 2023 k nájmu nehnuteľného majetku PSK - prípad hodný osobitného zreteľa (nájomca mesto Kežmarok) 1
233/2023 8/2023 28.08.2023 Majetkový prevod nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa (Skrabské III/3608) 1
232/2023 8/2023 28.08.2023 Majetkový prevod nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa (zámena medzi PSK a Atrium, n. o., Prešov) 1
231/2023 8/2023 28.08.2023 Majetkový prevod nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa (zámena medzi PSK a mestom Bardejov) 1
230/2023 8/2023 28.08.2023 Navýšenie výdavkov za účelom dofinancovania projektu Carpathian Star Way – Karpatská hviezdna dráha pre Vihorlatskú hvezdáreň v Humennom 1
229/2023 8/2023 28.08.2023 Schválenie vstupu kultúrnych organizácií do projektov v rámci výzvy Programu Interreg Poľsko – Slovensko 2021 - 2027 1
228/2023 8/2023 28.08.2023 Schválenie vstupu kultúrnych organizácií do projektov v rámci výzvy Programu Interreg Poľsko – Slovensko 2021 - 2027 1
227/2023 8/2023 28.08.2023 Schválenie vstupu kultúrnych organizácií do projektov v rámci výzvy Programu Interreg Poľsko – Slovensko 2021 - 2027 1
226/2023 8/2023 28.08.2023 Schválenie vstupu kultúrnych organizácií do projektov v rámci výzvy Programu Interreg Poľsko – Slovensko 2021 - 2027 1
225/2023 8/2023 28.08.2023 Schválenie vstupu kultúrnych organizácií do projektov v rámci výzvy Programu Interreg Poľsko – Slovensko 2021 - 2027 1
224/2023 8/2023 28.08.2023 Schválenie vstupu kultúrnych organizácií do projektov v rámci výzvy Programu Interreg Poľsko – Slovensko 2021 - 2027 1
223/2023 8/2023 28.08.2023 Schválenie vstupu do projektu "Dve krajiny - jedny TATRY nás spájajú" v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg Poľsko - Slovensko 2021 - 2027 1
222/2023 8/2023 28.08.2023 Zmena uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 447/2020 zo dňa 27. 4. 2020 k schváleniu žiadosti o NFP za účelom realizácie projektu „Eliminácia bezpečnostných rizík na mostoch a oporných múroch na ceste II/537“ 1
221/2023 8/2023 28.08.2023 Schválenie vstupu do projektov v rámci výstavby a modernizácie ciest II. a III. triedy spolufinancovaných z Programu cezhraničnej spolupráce Interreg Poľsko – Slovensko 2021 – 2027 1
220/2023 8/2023 28.08.2023 Schválenie vstupu do projektov v rámci výstavby a modernizácie ciest II. a III. triedy spolufinancovaných z Programu cezhraničnej spolupráce Interreg Poľsko – Slovensko 2021 – 2027 1
219/2023 8/2023 28.08.2023 Schválenie vstupu do projektov v rámci výstavby a modernizácie ciest II. a III. triedy spolufinancovaných z Programu cezhraničnej spolupráce Interreg Poľsko – Slovensko 2021 – 2027 1
218/2023 8/2023 28.08.2023 Schválenie vstupu do projektov v rámci výstavby a modernizácie ciest II. a III. triedy spolufinancovaných z Programu cezhraničnej spolupráce Interreg Poľsko – Slovensko 2021 – 2027 1
217/2023 8/2023 28.08.2023 Schválenie vstupu do projektov v rámci výstavby a modernizácie ciest II. a III. triedy spolufinancovaných z Programu cezhraničnej spolupráce Interreg Poľsko – Slovensko 2021 – 2027 1
216/2023 8/2023 28.08.2023 Schválenie vstupu do projektov v rámci výstavby a modernizácie ciest II. a III. triedy a mostných objektov spolufinancovaných z OP Slovensko 1
215/2023 8/2023 28.08.2023 Schválenie vstupu do projektov v rámci výstavby a modernizácie ciest II. a III. triedy a mostných objektov spolufinancovaných z OP Slovensko 1
214/2023 8/2023 28.08.2023 Schválenie vstupu do projektov v rámci výstavby a modernizácie ciest II. a III. triedy a mostných objektov spolufinancovaných z OP Slovensko 1
213/2023 8/2023 28.08.2023 Schválenie vstupu do projektov v rámci výstavby a modernizácie ciest II. a III. triedy a mostných objektov spolufinancovaných z OP Slovensko 1
212/2023 8/2023 28.08.2023 Schválenie vstupu do projektov v rámci výstavby a modernizácie ciest II. a III. triedy a mostných objektov spolufinancovaných z OP Slovensko 1
211/2023 8/2023 28.08.2023 Schválenie vstupu do projektov v rámci výstavby a modernizácie ciest II. a III. triedy a mostných objektov spolufinancovaných z OP Slovensko 1
210/2023 8/2023 28.08.2023 Schválenie vstupu do projektov v rámci výstavby a modernizácie ciest II. a III. triedy a mostných objektov spolufinancovaných z OP Slovensko 1
209/2023 8/2023 28.08.2023 Schválenie vstupu do projektov v rámci výstavby a modernizácie ciest II. a III. triedy a mostných objektov spolufinancovaných z OP Slovensko 1
208/2023 8/2023 28.08.2023 Schválenie vstupu do projektov v rámci výstavby a modernizácie ciest II. a III. triedy a mostných objektov spolufinancovaných z OP Slovensko 1
207/2023 8/2023 28.08.2023 Vzdanie sa funkcie člena dozornej rady a menovanie členov Dozornej rady spoločnosti IDS Východ, s. r. o. 1
Nájdených 251 záznamov, zobrazujem 1 až 60.[<<] 1, 2, 3, 4, 5 [>>]
 

UPOZORNENIE: Export do CSV sa vykoná kódovaním diakritiky v štandarde UTF-8. Pre použitie údajov v MS Excel použite voľbu "Možnosti exportu: Excel".

Doplňujúce informácie

Ďalšie informácie o danej službe je možné získať prostredníctvom -  webovej stránky Úradu PSK, telefonicky, mailom na uvedených kontaktoch, elektronickým podaním pomocou elektronického formulára, poštou či osobne na adrese: Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Odbor organizačný, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov.

Ak chcete požiadať o doplňujúce údaje k tejto službe elektronicky, môžete tak urobiť prostredníctvom elektronického formulára - Všeobecné elektronické podanie.

Ochrana osobných údajov

Prešovský samosprávny kraj spracúva osobné údaje v súlade so  zákonom NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a v zmysle Zásad spracúvania osobných údajov fyzických osôb v Prešovskom samosprávnom kraji zverejnených na jeho webovom sídle.

Podanie

 

Kontakty

Odbor

Kancelária riaditeľa
oddelenie organizačné, registratúry a krízového riadenia

Kontakt

Katarína Očkaiová
katarina.ockaiova@vucpo.sk
051/ 70 81 312

Web

 

Podania

Životné situácie

 • Slobodný prístup k informáciám utajované skutočnosti archívy
Tlačiť Nápoveda Odoberať zmeny Odoslať
Hodnotenie: 0/5
Hlasovalo: 0
Hodnotenie

Odporúčané stránky

  Kontakt

  Úrad PSK 
  Námestie mieru 2
  080 01 Prešov

  Infolinka: 051 / 70 81 111 

  Úradné hodiny pre verejnosť

  Úrad a podateľňa PSK 
  Pondelok - Štvrtok 

    8.00 - 15.00
  Piatok
   
  8.00 - 14.00

  Publikované: 09.02.2016 / Aktualizované: 22.04.2021 HoreTlačiť