Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Uznesenia a návrhy

Informovanie o nariadeniach a uzneseniach VÚC, ich návrhoch a rozhodnutiach predsedu VÚC

Zverejnenie návrhov a schválených uznesení Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja.

Popis služby

K jednotlivým bodom programu rokovania Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja (ďalej len Zastupiteľstva PSK) a k predloženým materiálom sa prijímajú uznesenia zastupiteľstva. Uznesenie zastupiteľstva sa formuluje jasne, stručne, s menom zodpovedného a termínom jeho splnenia.

Na prijatie uznesenia zastupiteľstva je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov, na prijatie všeobecne záväzného nariadenia je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny všetkých poslancov. Zastupiteľstvo môže väčšinou hlasov prítomných poslancov rozhodnúť, že hlasovanie ku konkrétnemu bodu bude tajné. Hlasovanie k personálnym otázkam je spravidla tajné, pokiaľ zastupiteľstvo nerozhodne ináč.

Návrhy uznesení

Na zasadnutie Zastupiteľstva PSK k jednotlivým bodom a materiálom rokovania sa predkladajú návrhy uznesení daného materiálu (bodu).

Návrh na zmenu uznesenia, resp. čiastkové zmeny v uznesení alebo v predkladanom materiáli, predkladá na schválenie Zastupiteľstvu PSK predseda návrhovej komisie. Predsedajúci o týchto návrhoch dáva hlasovať. Každý poslanec má právo proti predloženému návrhu podať protinávrh, o ktorom je zastupiteľstvo povinné hlasovať v poradí, v akom boli podané. V prípade, že zastupiteľstvo pozmeňujúce návrhy neschváli, hlasuje sa o pôvodnom návrhu návrhovej komisie.

Zastupiteľstvo hlasuje postupne za jednotlivé návrhy v stanovenom poradí, v akom boli predložené predsedajúcim. Ak sa pri prerokovaní správy vyskytnú okolnosti a podmienky, ktoré vyžadujú podstatne prepracovať predloženú správu a návrh uznesenia, rozhodne zastupiteľstvo o tomto prepracovaní s tým, že o veci bude rokovať na svojom najbližšom alebo určenom budúcom zasadnutí.

Uznesenia (prijaté)

Prijaté uznesenie sa môže zmeniť novým hlasovaním, najskôr na najbližšom rokovaní zastupiteľstva.

Uznesenie zastupiteľstva podpisuje predseda a overovatelia zápisnice najneskôr do 10 dní od ich schválenia. Ak je predseda neprítomný na zasadnutí, podpisuje uznesenie podpredseda. Ak predseda nepodpíše uznesenie zastupiteľstva, ktorého výkon pozastavil z dôvodu, že je v rozpore so zákonom alebo je pre samosprávny kraj nevýhodné, toto uznesenie môže zastupiteľstvo potvrdiť nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých poslancov. Ak zastupiteľstvo uznesenie nepotvrdí do dvoch mesiacov od jeho schválenia, uznesenie stráca platnosť.

Uznesenie zastupiteľstva a všeobecne záväzné nariadenie sa zverejnia na úradnej tabuli úradu a na portáli PSK v časti e-zastupiteľstvo

Lehota vybavenia služby

Zákonná lehota na vybavenie služby je 30 dní.

Správne poplatky

Táto služba nie je spoplatnená, ak je vybavená výlučne elektronickým spôsobom. Inak sa účtuje poplatok v zmysle sadzobníka správnych poplatkov.

 

Zverejnenie návrhov a schválených uznesení Zastupiteľstva PSK

V uvedených zoznamoch sú zverejnené návrhy (stĺpec Podklady a návrhy) a schválené  uznesenia (stĺpec Uznesenie) s údajmi o zasadnutí a danom bode. Vyhľadávanie je možné podľa zvolených kritérií  - rok a číslo zasadnutia, číslo uznesenia alebo textového výrazu.

Filter:

Rok - napíšte požadovaný rok v tvare RRRR (napr. 2016)

Číslo zasadnutia - zadajte požadované poradové číslo zasadnutia - zadáva sa poradové číslo v rámci volebného obdobia (bez roku)

Číslo uznesenia – zadajte poradové číslo v rámci volebného obdobia. Bude zotriedené podľa roku a tak podľa čísla.

Text - zadajte hľadaný text (Ak je pole prázdne, neuplatňuje sa tento parameter.)

Uznesenie Zasadnutie Dátum Názov bodu zasadnutia Podklady a návrhy
307/2019 15/2019 26.08.2019 Rôzne:Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 108/2018 zo dňa 22. 10. 2018. 1
306/2019 15/2019 26.08.2019 Rôzne: Návrh na voľbu člena-neposlanca komisie sociálnych vecí a rodiny zriadenej pri Zastupiteľstve PSK. 1
305/2019 15/2019 26.08.2019 Informatívna správa o pripravovaných investičných zámeroch: A/ Rekonštrukcia a modernizácia Hornozemplínskeho osvetového strediska vo Vranove nad Topľou. B/ Rekonštrukcia a modernizácia Múzea moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach. C/ Optimalizácia umiestnenia stredných škôl v meste Kežmarok. 1
304/2019 15/2019 26.08.2019 Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaného projektu „Prešov - SOŠ lesnícka zníženie energetickej náročnosti budovy“. 0
303/2019 15/2019 26.08.2019 Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaného projektu „Prešov - SOŠ lesnícka zníženie energetickej náročnosti budovy“. 4
302/2019 15/2019 26.08.2019 Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaného projektu „Zvýšenie počtu žiakov SPŠ strojníckej na praktickom vyučovaní“. 4
301/2019 15/2019 26.08.2019 Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaného projektu „Zvýšenie počtu žiakov Strednej zdravotníckej školy v Humennom na praktickom vyučovaní“. 5
300/2019 15/2019 26.08.2019 Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaného projektu „Zníženie energetickej náročnosti budovy SOŠ Svit“. 4
299/2019 15/2019 26.08.2019 Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaného projektu „Poprad – obchodná akadémia zníženie energetickej náročnosti budovy“. 3
298/2019 15/2019 26.08.2019 Návrh na neupotrebiteľnosť a fyzickú likvidáciu neupotrebiteľného hnuteľného majetku PSK. 3
297/2019 15/2019 26.08.2019 Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 578/2017 zo dňa 22. 8. 2017. 1
296/2019 15/2019 26.08.2019 Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 92/2014 zo dňa 26. 8. 2014 v znení uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 439/2016 zo dňa 12. 12. 2016. 1
295/2019 15/2019 26.08.2019 Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 222/2015 zo dňa 25. 8. 2015 v znení uznesení Zastupiteľstva PSK č. 440/2016 zo dňa 12. 12. 2016 a č. 543/2017 zo dňa 19. 6. 2017. 1
294/2019 15/2019 26.08.2019 Schválenie prevodu majetku obchodnou verejnou súťažou a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže. 3
293/2019 15/2019 26.08.2019 Súhlas k nakladaniu akciovej spoločnosti Prešovské zdravotníctvo, a. s., s nepeňažným vkladom. 3
292/2019 15/2019 26.08.2019 Nájom nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. 3
291/2019 15/2019 26.08.2019 Predloženie žiadosti o NFP s názvom "Výstavba zariadenia na využitie aerotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla v inštitúcii DSS Dotyk Medzilaborce". 1
290/2019 15/2019 26.08.2019 Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK - prípad hodný osobitného zreteľa. 3
289/2019 15/2019 26.08.2019 Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK - prípad hodný osobitného zreteľa. 3
288/2019 15/2019 26.08.2019 Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. 3
287/2019 15/2019 26.08.2019 Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. 4
286/2019 15/2019 26.08.2019 Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa. 2
285/2019 15/2019 26.08.2019 Výročná správa ARR PSK za rok 2018. 2
284/2019 15/2019 26.08.2019 Návrh na založenie obchodnej spoločnosti IDS Východ, s.r.o., nezávislého organizátora integrovaného dopravného systému Košického a Prešovského kraja a majetkovú účasť Košického a Prešovského samosprávneho kraja v tejto spoločnosti. 3
283/2019 15/2019 26.08.2019 Integrovaný regionálny operačný program (IROP) 2014 – 2020, Prioritná os: 1 – Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch, výzva IROP-PO1-SC11-2019-44 – schválenie projektových žiadostí. 2
282/2019 15/2019 26.08.2019 Integrovaný regionálny operačný program (IROP) 2014 – 2020, Prioritná os: 1 – Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch, výzva IROP-PO1-SC11-2019-44 – schválenie projektových žiadostí. 2
281/2019 15/2019 26.08.2019 Program cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020 – schválenie projektových žiadostí. 2
280/2019 15/2019 26.08.2019 Program cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020 – schválenie projektových žiadostí. 2
279/2019 15/2019 26.08.2019 Program cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020 – schválenie projektových žiadostí. 2
278/2019 15/2019 26.08.2019 Predfinancovanie a spolufinancovanie mikroprojektu Gymnázia J. Francisciho-Rimavského, Kláštorská 37, Levoča zapojeného do výzvy Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020. 2
277/2019 15/2019 26.08.2019 Predfinancovanie a spolufinancovanie projektu SOŠ podnikania, Masarykova 24, Prešov zapojenej do výzvy Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020. 2
276/2019 15/2019 26.08.2019 Predfinancovanie a spolufinancovanie mikroprojektov kultúrnych organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko - Slovensko 2014 – 2020. 1
275/2019 15/2019 26.08.2019 Implementácia programu Interreg V-A Poľsko - Slovensko 2014 - 2020 v rámci Regionálneho kontaktného bodu PSK – schválenie a financovanie technickej pomoci. 2
274/2019 15/2019 26.08.2019 Projekt „Obnova opevnených miest“ (Recapture the Forest Cities) – schválenie a financovanie projektu 4. výzvy programu Interreg Europe. 2
273/2019 15/2019 26.08.2019 Predloženie žiadosti o NFP na projekt s názvom „Smart Prešovský samosprávny kraj“ na základe výzvy Inteligentný a lepší samosprávny kraj vyhlásenej v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa. 1
272/2019 15/2019 26.08.2019 Návrh na ukončenie členstva PSK v občianskom združení Východoslovenská investičná agentúra (VIA) so sídlom v Košiciach. 1
271/2019 15/2019 26.08.2019 Návrh vstupu PSK do záujmového združenia právnických osôb Košice IT Valley, z. p. o. 1
270/2019 15/2019 26.08.2019 Informatívna správa o realizácii Akčného plánu pre rast a zamestnanosť PSK v rámci I. etapy iniciatívy Catching-up Regions v PSK. 1
269/2019 15/2019 26.08.2019 Návrh VZN PSK č. ../2019, ktorým sa vydáva Záväzná časť Územného plánu Prešovského samosprávneho kraja. 3
268/2019 15/2019 26.08.2019 Návrh Územného plánu Prešovského samosprávneho kraja. 4
267/2019 15/2019 26.08.2019 Prerokovanie petície „Proti vyradeniu Obchodnej akadémie, Volgogradská 3, Prešov zo siete stredných škôl“. 2
266/2019 15/2019 26.08.2019 Návrh VZN PSK č. ../2019, ktorým sa mení VZN PSK č. 27/2012 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach,v školských účelových zariadeniach a o výške úhrady nákladov na štúdium v jazykovej škole v znení VZN PSK č. 31/2013 a VZN PSK č. 45/2015. 2
265/2019 15/2019 26.08.2019 Návrh VZN PSK č. ../2019, ktorým sa ruší Elokované pracovisko, Sládkovičova 510, Hranovnica ako súčasť SOŠ agropotravinárskej a technickej,Kušnierska brána 349/2, Kežmarok. 2
264/2019 15/2019 26.08.2019 Návrh VZN PSK č. ../2019, ktorým sa zrušuje SOŠ technická, Pionierska 361/4, Svidník. 2
263/2019 15/2019 26.08.2019 Návrh VZN PSK č. ../2019, ktorým sa zrušuje SPŠ drevárska, Bardejovská 24, Prešov vrátane Elokovaného pracoviska, Močidľany 36, Jarovnice ako súčasti SPŠ drevárskej, Bardejovská 24, Prešov a Školská jedáleň, Bardejovská 24, Prešov ako súčasť SPŠ drevárskej, Bardejovská 24,Prešov. 2
262/2019 15/2019 26.08.2019 Návrh na menovanie riaditeľky Centra sociálnych služieb Domov pod Tatrami, Družstevná 25/3, Batizovce. 2
261/2019 15/2019 26.08.2019 Informácia o vysporiadaní výsledku hospodárenia spoločnosti Prešovské zdravotníctvo, a. s., za rok 2018. 1
260/2019 15/2019 26.08.2019 Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok a ich odpísanie z účtovnej evidencie. 2
259/2019 15/2019 26.08.2019 Informatívna správa o plnení rozpočtu PSK k 30. 6. 2019. 3
258/2019 15/2019 26.08.2019 Úprava rozpočtu PSK č. 5/PSK/2019 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2019. 3
257/2019 15/2019 26.08.2019 Správa o vybavovaní sťažností a petícií v PSK za I. polrok 2019. 1
256/2019 15/2019 26.08.2019 Správa o kontrolnej činnosti ÚHK PSK za I. polrok 2019. 1
255/2019 15/2019 26.08.2019 Informatívna správa o plnení uznesení Zastupiteľstva PSK. 1
Nájdených 53 záznamov.
 

UPOZORNENIE: Export do CSV sa vykoná kódovaním diakritiky v štandarde UTF-8. Pre použitie údajov v MS Excel použite voľbu "Možnosti exportu: Excel".

Doplňujúce informácie

Ďalšie informácie o danej službe je možné získať prostredníctvom -  webovej stránky Úradu PSK, telefonicky, mailom na uvedených kontaktoch, elektronickým podaním pomocou elektronického formulára, poštou či osobne na adrese: Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Odbor organizačný, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov.

Ak chcete požiadať o doplňujúce údaje k tejto službe elektronicky, môžete tak urobiť prostredníctvom elektronického formulára - Všeobecné elektronické podanie.

Ochrana osobných údajov

Prešovský samosprávny kraj spracúva osobné údaje v súlade so  zákonom NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a v zmysle Zásad spracúvania osobných údajov fyzických osôb v Prešovskom samosprávnom kraji zverejnených na jeho webovom sídle.

Podanie

 

Kontakty

Odbor

Kancelária riaditeľa
oddelenie organizačné, registratúry a krízového riadenia

Kontakt

Katarína Očkaiová
katarina.ockaiova@vucpo.sk
051/ 70 81 312

Web

 

Podania

Životné situácie

 • Slobodný prístup k informáciám utajované skutočnosti archívy
Tlačiť Nápoveda Odoberať zmeny Odoslať
Hodnotenie: 0/5
Hlasovalo: 0
Hodnotenie

Odporúčané stránky

  Kontakt

  Úrad PSK 
  Námestie mieru 2
  080 01 Prešov

  Infolinka: 051 / 70 81 111 

  Úradné hodiny pre verejnosť

  Úrad a podateľňa PSK 
  Pondelok - Štvrtok 

    8.00 - 15.00
  Piatok
   
  8.00 - 14.00

  Publikované: 09.02.2016 / Aktualizované: 22.04.2021 HoreTlačiť